Pedagogika o spec. edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 1600 zł za semestr
Studia licencjackie trwają 3 lata

Zawód dla menadżerów zajmujących się edukacją i bezpieczeństwem

Jeśli pasjonuje Cię zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, bezpieczeństwo państwa i Europy. Jeśli szukasz nowego, perspektywicznego kierunku, który jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniającą się sytuację we współczesnym świecie i który daje konkretne umiejętności tworzenia i zarządzania systemami bezpieczeństwa to ta specjalność jest dla Ciebie. Specjalność skupia się na wykształceniu specjalistów zajmujących się monitorowaniem bezpieczeństwa, którzy potrafią organizować pomoc poszkodowanym w następstwie wypadków, klęsk żywiołowych, zahamowania rozwoju wstępnych zagrożeń oraz ograniczenia strat i zniszczeń.

Studenci tej specjalności poznają zagadnienia z zakresu ustawicznego diagnozowania i monitorowania zagrożeń, sytuacji kryzysowych w życiu społeczno-politycznym na poziomie lokalnym i regionalnym, kreowania polityki bezpieczeństwa i porządku publicznego, normalizowania sytuacji po wydarzeniach kryzysowych, opracowania zintegrowanego programu zarządzania w sytuacjach kryzysowych, planów zarządzania informacją oraz zarządzania projektami bezpieczeństwa i porządku publicznego. Student zdobywa umiejętności praktyczne umożliwiające podejmowanie działań edukacyjnych w zakresie edukacji obywatelskiej i bezpieczeństwa publicznego w środowisku lokalnym, regionie bądź euroregionie.

Gdzie możesz znaleźć pracę po pedagogice o spec. edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne na UKW?

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do podjęcia pracy jako:

 • pracownik administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach związanych z obronnością i bezpieczeństwem publicznym,
 • funkcjonariusz lub pracownik cywilny służb mundurowych (Wojsko, Policja, Straż Graniczna, ABW, Służba Więzienna, Państwowa Straż Pożarna),
 • koordynator do spraw bezpieczeństwa w placówkach oświatowych,
 • pracownik krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
 • pracownik specjalistycznego centrum zarządzania kryzysowego,
 • pracownik w strukturach samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych, instytucjach współpracujących z Unią Europejską oraz placówkach oświatowych realizujących program ścieżek edukacyjnych wspomagających edukację obywatelską i kształtowanie tożsamości narodowej w społeczeństwie polskim.

Warto studiować pedagogikę o spec. edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Pedagogiki i Psychologii 
ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz 
www.pedagogika.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

 • Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.
 • Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Na podstawie § 2 ust. 1 Uchwały Senatu Nr 87/2016/2017 z dnia 30 maja 2017 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 • Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
 • Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 • Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
 • W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 • Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Wybór specjalności na kierunku pedagogika

Wybór specjalności następuje w trakcie pierwszego roku studiów. Specjalność może zostać uruchomiona, jeżeli wybierze ją co najmniej 25 studentów. Pierwszeństwo wyboru danej specjalności przysługuje studentom, którzy podczas rekrutacji zadeklarowali jej wybór.


Lista przedmiotów

I semestr 

 • Wprowadzenie do pedagogiki
 • Historyczne podstawy wychowania
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • Psychologia ogólna
 • Psychologia społeczna
 • Filozofia ogólna
 • Socjologia ogólna
 • Wprowadzenie do pedagogiki społecznej
 • Język obcy

II semestr 

 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Diagnostyka pedagogiczna
 • Psychologia rozwoju i wychowania
 • Filozofia edukacji
 • Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej
 • Wprowadzenie do pedagogiki opiekuńczej
 • Wprowadzenie do pedagogiki pracy
 • Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej
 • Wprowadzenie do edukacji obywatelskiej
 • Język obcy

III semestr

 • Pedeutologia
 • Socjologia edukacji
 • Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych

 • Moduły zajęć do wyboru (moduły zajęć specjalnościowych):
  • Edukacja patriotyczna i obywatelska
  • Filozofia polityki i teorie demokracji
  • Podstawy prawne bezpieczeństwa publicznego
 • Język obcy
 • Etyka w działaniu

IV semestr

 • Moduły zajęć do wyboru (moduły zajęć specjalnościowych):
  • Funkcjonowanie  demokracji przedstawicielskiej
  • Prawa człowieka i wolności obywatelskie
  • Rola mediów w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego
  • Historia obronności i systemów bezpieczeństwa
  • Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego i wewnętrznego
  • Warsztaty z ratownictwa medycznego i udzielania pomocy przedlekarskiej
  • Współczesne konflikty społeczne i wojskowe
 • Seminarium dyplomowe
 • Wychowanie fizyczne

V semestr 

 • Moduły zajęć do wyboru (moduły zajęć specjalnościowych):
  • Dialog i komunikacja społeczna
  • Wybrane problemy wychowania w demokracji liberalnej
  • Determinanty i rodzaje zagrożeń społeczności lokalnych
  • Polityka społeczna w zakresie bezpieczeństwa i jej modele
  • Warsztaty z prewencyjnej i dochodzeniowej pracy służb publicznych
 • Seminarium dyplomowe
 • Współczesne ustroje państwowe i systemy polityczne

VI semestr 

 • Moduły zajęć do wyboru (moduły zajęć specjalnościowych):
  • Edukacyjne podstawy przedsiębiorczości
  • Nowe ruchy społeczne i religijne
  • Wiedza o społeczeństwie obywatelskim
  • Etyka zawodowa funkcjonariuszy i pracowników służb publicznych
  • Organizacje pozarządowe a bezpieczeństwo publiczne
  • Zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie lokalnym
 • Seminarium dyplomowe
 • Wybrane elementy kryminologii i profilaktyka społeczna

 • Warsztaty przygotowania zawodowego

Dodatkowo:

 • Szkolenie BHP w wymiarze 4 godz. na początku I semestru

W trakcie studiów realizacja praktyk:

 • praktyk pedagogicznych - 150 h
 • praktyk zawodowych - 160 h

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom pedagogiki:

Pedagogika o spec. edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne