Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) brak
Studia licencjackie trwają 3 lata

Zacznij prawdziwą muzyczną karierę

Idealny kandydat na studia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej posiada słuch muzyczny, poczucie rytmu, ma zdolności do rozróżniania wysokości i barw dźwięków oraz ogólne podstawy wiedzy muzycznej. Powinien posiadać umiejętność gry na wybranym przez siebie instrumencie muzycznym lub śpiewu. W UKW kształcimy muzyków i nauczycieli w zakresie szeroko pojętej edukacji i animacji muzycznej oraz prowadzenia różnorodnych zespołów muzycznych. Na UKW zdobędziesz wiedzę praktyczną i teoretyczną potrzebną do prowadzenia zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w szkolnictwie (na poziomie nauczania przedszkolnego i szkolnego oraz placówkach pozaszkolnych). Nasi studenci już na studiach zdobywają doświadczenie i obycie sceniczne, występują w zespołach muzycznych, tworzą Chór Akademicki, wyjeżdżają na międzynarodowe konkursy i festiwale. Niezwykle ważne jest to, że zajęcia na UKW prowadzą artyści (instrumentaliści, śpiewacy i wokaliści, dyrygenci, kompozytorzy) i naukowcy (z zakresu teorii, edukacji i animacji muzyki) z bogatym doświadczeniem pedagogicznym i scenicznym, koncertujący na cały świecie. To właśnie na UKW możesz uczyć się od najlepszych muzyków i praktyków.

Specjalności:

 • edukacja muzyczna, prowadzenie zespołów muzycznych: Absolwent specjalności edukacja muzyczna, prowadzenie zespołów muzycznych posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie ze Standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Rozporządzanie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. - Dz. U nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz z zakresu prowadzenia różnorodnych zespołów muzycznych oraz gry (lub śpiewie) na wybranym instrumencie. Jest przygotowany do pracy jako solista i członek różnych zespołów muzycznych. Posiada również odpowiednią wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do podjęcia pracy dyrygenta oraz kierownika amatorskich i profesjonalnych zespołów muzycznych. Absolwenci dysponują kwalifikacjami w zakresie prowadzenia szkolnych i pozaszkolnych zespołów muzycznych.
 • edukacja muzyczna, muzyka kościelna: Absolwent specjalności edukacja muzyczna, muzyka kościelna posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie ze Standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Rozporządzanie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. - Dz. U nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz z zakresu działalności muzyka kościelnego w zakresie gry literatury solowej, akompaniamentu liturgicznego oraz do wykonywania improwizacji podczas liturgii. Jest przygotowany do pracy jako solista i członek różnych zespołów muzycznych. Posiada również kwalifikacje do prowadzenia liturgicznych zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych. Absolwenci dysponują kwalifikacjami w zakresie prowadzenia szkolnych i pozaszkolnych zespołów muzycznych.

Specjalność Edukacja muzyczna jest podstawową specjalnością realizowaną na kierunku. Specjalności Prowadzenie zespołów muzycznych lub Muzyka kościelna wybierane są po II semestrze.

Gdzie możesz znaleźć pracę po edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej na UKW

Możliwości pracy studentów po tym kierunku są tak rozległe jak cały muzyczny świat. Po studiach absolwenci najczęściej zostają instrumentalistami lub wokalistami, instruktorami zespołów muzycznych, animatorami kultury w placówkach upowszechniania kultury lub pracują w szkolnictwie ogólnokształcącym od przedszkola aż do końca szkoły podstawowej (zgodnie z ministerialnymi przepisami dotyczącymi kształcenia nauczyciela). Staramy się również o przywrócenie pełnych uprawnień do prowadzenia wybranych zajęć muzykowania zespołowego w szkolnictwie artystycznym. Nie ma dzisiaj praktycznie osoby, która nie chciałaby umieć grać na jakimś instrumencie albo śpiewać. Taką potrzebę kreują niezwykle popularne telewizyjne talent show oraz coraz większy wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie kształcenia artystycznego. UKW kształci specjalistów, którzy te marzenia potrafią spełniać pracując z osobami uzdolnionymi muzycznie.

Warto studiować edukację artystyczną w zakresie sztuki muzycznej na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Edukacji Muzycznej
ul.  J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
www.muzyka.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia odbywać się będzie na podstawie wyniku egzaminu praktycznego, który jest sprawdzianem:

 • jednej wymienionej sprawności do wyboru:
  • gry na instrumencie (proponuje się wykonanie co najmniej dwóch utworów o zróżnicowanym charakterze);Proponuje się, aby kandydaci grający na fortepianie przygotowali sonatę lub sonatinę 
   (przynajmniej jedną część), utwór polifoniczny, etiudę i utwór dowolny,
  • śpiewu (wykonanie co najmniej dwóch utworów o zróżnicowanym charakterze, solo lub z akompaniamentem),

UWAGA! Kandydaci na studia: instrumenty inne niż fortepian, inne urządzenia muzyczne np. wzmacniacze do gitar i wokalu, mikrofony wokalowe i akompaniatorów kandydaci zapewniają we własnym zakresie. W razie jakichkolwiek wątpliwości bądź zapytań bardzo prosimy o kontakt z Wydziałem Edukacji Muzycznej.  

 • oraz sprawdzenie predyspozycji muzycznych:
  • słuchu muzycznego (sprawdzian ten opiera się przede wszystkim na rozróżnieniu i śpiewaniu interwałów, akordów i ćwiczeń zawartych w Solfeżu),
  • sprawności manualno-głosowej (proponuje się, aby kandydat przygotował utwór bądź utwory wokalne lub wokalno-instrumentalne tzn. z akompaniamentem. Jednocześnie sprawdzian ten zawiera w sobie elementy taktowania na 2, 3 i 4), Osoby, które w sprawności do wyboru wybrały śpiew wykonują również w tym zakresie przygotowany przez siebie utwór wokalny,

  • poczucia rytmu i sprawności rytmicznej (sprawdzian ten opiera się przede wszystkim na rozpoznaniu, powtarzaniu, zapisywaniu i odczytywaniu ćwiczeń rytmicznych zawartych w Solfeżu).

Za każdą sprawność i umiejętność kandydat może uzyskać maksymalnie 10 punktów. Za egzamin praktyczny można uzyskać maksymalnie 40 punktów. Egzamin jest zdany, jeśli kandydat uzyskał co najmniej 24 punkty, nie mniej niż 6 za każdą sprawność i umiejętność muzyczną. 


Lista przedmiotów

I semestr 

 • Moduły zajęć z zakresu nauk podstawowych
  • Instrument główny
  • Instrument dodatkowy
  • Kształcenie słuchu
  • Historia muzyki
  • Chór
  • Elementy techniki wokalnej
  • Zasady muzyki z instrumentoznawstwem
  • Propedeutyka dyrygowania
  • Rytmika z metodyką
  • Flet prosty
  • Emisja zbiorowa
  • Komputerowe studio muzyczne i media w edukacji
 • Moduły zajęć ogólnych
  • Lektorat
  • Technologia informacyjna
 • Moduły kształcenia nauczycielskiego
  • Edukacja muzyczna
  • Psychologia
  • Pedagogika

II semestr 

 • Moduły zajęć z zakresu nauk podstawowych
  • Instrument główny
  • Instrument dodatkowy
  • Kształcenie słuchu
  • Historia muzyki
  • Chór
  • Elementy techniki wokalnej
  • Zasady muzyki z instrumentoznawstwem
  • Dyrygowanie z czytaniem partytur
  • Rytmika z metodyką
  • Dziecięce zespoły muzyczne z metodyką na I i II etapie kształcenia
  • Instrumentarium Orffa
  • Prawo oświatowe i zarządzanie karierą nauczyciela
  • Emisja zbiorowa
 • Moduły zajęć  ogólnych
  • Lektorat
 • Moduły kształcenia nauczycielskiego
  • Edukacja muzyczna
  • Psychologia w edukacji
  • Pedagogika w edukacji
  • Emisja głosu
  • Praktyki w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego

III semestr 

 • Moduły zajęć z zakresu nauk podstawowych
  • Instrument główny
  • Instrument dodatkowy
  • Harmonia z analizą dzieła muzycznego
  • Historia muzyki
  • Chór
  • Elementy techniki wokalnej
  • Dyrygowanie z czytaniem partytur
  • Instrumenty elektroniczne
  • Diagnoza pedagogiczna
  • Emisja zbiorowa
 • Moduły zajęć ogólnych
  • Metodologia badań i technika pisania prac
  • Lektorat
  • W-F      
 • Moduły zajęć specjalnościowych (specjalizacyjnych) / bloki zajęć do wyboru
 • Muzyka kościelna
  • Organy z organoznawstwem
  • Chorał gregoriański i podstawy harmonii modalnej
  • Podstawy języka łacińskiego
  • Moduły kształcenia nauczycielskiego
 • Prowadzenie zespołów muzycznych
  • Prowadzenie zespołów muzycznych
  • Propedeutyka kompozycji i aranżacji
  • Muzyczne systemy informatyczne
 • Edukacja muzyczna
  • Podstawy dydaktyki
  • Metodyka muzyki w nauczaniu przedszkolnym
 • Moduły zajęć z obszarów nauk humanistycznych i społecznych
  • Edukacja kulturalna
 • Praktyki w zakresie Metodyki muzyki w nauczaniu przedszkolnym

IV semestr 

 • Moduły zajęć z zakresu nauk podstawowych
  • Instrument główny
  • Instrument dodatkowy
  • Harmonia z analizą dzieła muzycznego
  • Historia muzyki
  • Chór
  • Dyrygowanie z czytaniem partytur
  • Podstawy muzykoterapii
  • Emisja zbiorowa
 • Moduły zajęć ogólnych
  • Seminarium dyplomowe
  • Lektorat
 • Moduły zajęć specjalnościowych (specjalizacyjnych) / bloki zajęć do wyboru
 • Muzyka kościelna
  • Organy z organoznawstwem
  • Chorał gregoriański i podstawy harmonii modalnej
  • Prawodawstwo muzyki liturgicznej
  • Improwizacja organowa z grą liturgiczną
  • Moduły kształcenia nauczycielskiego
 • Prowadzenie zespołów muzycznych
  • Prowadzenie zespołów muzycznych
  • Propedeutyka kompozycji i aranżacji
  • Style w muzyce
  • Śpiew/instrument
 • Edukacja muzyczna
  • Metodyka muzyki w nauczaniu wczesnoszkolnym
  • Moduły zajęć z obszarów nauk humanistycznych i społecznych
  • Instytucje kultury muzycznej   
 • Moduły zajęć ogólnouczelnianych
  • Wykłady ogólnouczelniane
 • Praktyki w zakresie Metodyki nauczania muzyki w nauczaniu wczesnoszkolnym

V semestr 

 • Moduły zajęć z zakresu nauk podstawowych
  • Chór
  • Dyrygowanie z czytaniem partytur
  • Pieśń szkolna z akompaniamentem
  • Emisja zbiorowa
 • Moduły zajęć ogólnych
  • Seminarium dyplomowe
 • Moduły zajęć specjalnościowych (specjalizacyjnych) / bloki zajęć do wyboru
 • Muzyka kościelna
  • Organy z organoznawstwem
  • Historia muzyki kościelnej z liturgiką
  • Improwizacja organowa z grą liturgiczną
  • Zespół instrumentalny z metodyką
  • Zespół wokalny z metodyką
  • Etykieta w kulturze
 • Prowadzenie zespołów muzycznych
  • Prowadzenie zespołów muzycznych
  • Interpretacja muzyki z literaturą
  • Śpiew/instrument
  • Zespół instrumentalny z metodyką
  • Zespół wokalny z metodyką
  • Etykieta w kulturze
 • Moduły kształcenia nauczycielskiego
  • Edukacja muzyczna
  • Metodyka muzyki w nauczaniu klas IV – VI
  • Moduły zajęć z obszarów nauk humanistycznych i społecznych
  • Komunikacja społeczna w edukacji i animacji kultury
  • Praktyki w zakresie Metodyki muzyki w nauczaniu klas IV-VI

VI semestr 

 • Moduły zajęć z zakresu nauk podstawowych
  • Chór
  • Współczesne systemy wychowania
  • Emisja zbiorowa
 • Moduły zajęć  ogólnych
  • Seminarium dyplomowe
 • Moduły zajęć specjalnościowych (specjalizacyjnych) / bloki zajęć do wyboru
 • Muzyka kościelna
  • Organy z organoznawstwem
  • Historia muzyki kościelnej z liturgiką
  • Improwizacja organowa z grą liturgiczną
  • Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne
  • Prawo autorskie i fundusze unijne
  • Zespół instrumentalny z metodyką
  • Zespół wokalny z metodyką
 • Prowadzenie zespołów muzycznych
  • Interpretacja muzyki z literaturą
  • Śpiew/instrument
  • Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne
  • Prawo autorskie i fundusze unijne
  • Zespół instrumentalny z metodyką
  • Zespół wokalny z metodyką
 • Praktyki
  • w zakresie przygotowania nauczania muzyki w I i II etapie kształcenia
  • w zakresie modułu kształcenia do wyboru - muzyka kościelna

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom edukacji artystycznej:

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej