Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) brak
Studia licencjackie trwają 3 lata

Prestiżowy zawód i dobra komunikatywność - tego oczekują pracodawcy!

To kierunek dla osób ciekawych świata i ludzi. Studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna to propozycja dla wszystkich osób zainteresowanych mediami, multimediami, reklamą, public relations oraz problematyką prasy samorządowej i lokalnej. Dzięki niemu zdobędziesz wiedzę na temat mediów, a praktyczne umiejętności i warsztat będziesz szkolić pod okiem doświadczonych dziennikarzy. Studenci korzystają z pracowni telewizyjnej na uczelni i szlifują swoje umiejętności w uniwersyteckich mediach: Radiu Uniwersytet czy gazetach.

Idealny kandydat na studia jest dociekliwy, świetnie mówi i pisze, łatwo nawiązuje kontakty z rozmówcą, wnikliwie analizuje problemy i poddaje je krytycznej analizie, potrafi być skoncentrowany w sytuacjach stresowych, ma dużą odporność psychiczną. Absolwenci studiów licencjackich mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia czyli magisterskich uzupełniających.

Specjalności:

 • reklama, promocja, rzecznictwo prasowe: Postępujący w szybkim tempie rozwój nowoczesnych technologii stawia przed przyszłym dziennikarzem czy specjalistą komunikacji nowe zadania i wyzwania. Podstawę wiedzy stanowią przedmioty dotyczące mediów oraz poprawnego i sprawnego posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie. Duże znaczenie mają zajęcia zapoznające z warsztatem pracy dziennikarza, gatunkami dziennikarskimi oraz praktyki zawodowe, które zapewnią praktyczne umiejętności. Studia na specjalności reklama, promocja, rzecznictwo prasowe na UKW przygotowują do wykonywania zawodów związanych z szeroko rozumianą komunikacją społeczną: rzecznika prasowego, specjalisty ds. promocji, specjalisty ds. reklamy, jak też fachowca ds. nowych aktywności związanych z ekspansją środków masowego komunikowania w życiu społecznym.
 • dziennikarstwo sportowe: Specjalność „dziennikarstwo sportowe” to propozycja dla tych, którzy interesują się sportem, a jednocześnie chcieliby pracować w redakcjach, łącząc w ten sposób swoje pasje dziennikarskie i sportowe. Przygotujemy Cię do pracy w zawodzie dziennikarza sportowego, oferując zajęcia praktyczne oraz teoretyczne, które pomogą Ci stać się fachowcem, zdolnym do pracy w redakcjach sportowych różnego typu. Poznasz nie tylko tajniki warsztatu dziennikarza - w tym komentatora sportowego, ale także zapoznasz się z historią sportu i ruchu olimpijskiego, terminologią sportową, zasadami wykorzystania marketingu w sporcie czy też nowych mediów do promocji zdrowego trybu życia itd.

Poszczególne specjalności będą uruchomione w zależności od liczby studentów na kierunku zgodnie z wyborem większości.

Gdzie możesz znaleźć pracę po dziennikarstwie i komunikacji społecznej na UKW?

Absolwenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej na UKW mogą pracować jako m.in.: dziennikarz prasowy, dziennikarz radiowy, dziennikarz telewizyjny, dziennikarz z zakresu nowych mediów, rzecznik prasowy, pracownik działów PR, specjalista ds. mediów, specjalista ds. promocji, organizator mediów lokalnych, specjalista ds. polityki informacyjnej, specjalista z zakresu fotografii medialnej i reklamowej, specjalista z zakresu reklamy.

Warto studiować dziennikarstwo i komunikację społeczną na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Humanistyczny
Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej
ul. M. K. Ogińskiego 16
85-092 Bydgoszcz
www.dziennikarstwo.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.
 2. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
 3. Na podstawie § 2 ust. 1 Uchwały Senatu Nr 87/2016/2017 z dnia 30 maja 2017 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
 4. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 5. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%). 

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów

I semestr

 • wstęp do nauki o komunikowaniu
 • dziennikarskie źródła informacji
 • gatunki dziennikarskie
 • dziennikarstwo multimedialne - technologie cyfrowe
 • pracownia prasowa i internetowa
 • kultura języka
 • retoryka i erystyka
 • wiedza o kulturze
 • filozofia
 • socjologia
 • język obcy (angielski) 

II semestr

 • dziennikarstwo specjalistyczne
 • pracownia prasowa i internetowa
 • redagowanie tekstów użytkowych
 • komunikacja językowa
 • kultura języka
 • retoryka i erystyka
 • podstawy prawa
 • prawo autorskie
 • podstawy ekonomii
 • język obcy (angielski)
 • język obcy II (do wyboru)

III semestr

 • retoryka dziennikarska
 • pracownia prasowa i internetowa
 • pracownia radiowa
 • historia mediów w Polsce i na świecie
 • historia Polski XX wieku
 • komunikacja językowa
 • kierunki współczesnego językoznawstwa
 • język obcy (angielski)
 • język obcy II (do wyboru)
 • wychowanie fizyczne

Specjalność reklama, promocja, rzecznictwo prasowe:

 • teoretyczne podstawy reklamy
 • stylistyka reklamy - komunikacja werbalna
 • komunikacja niewerbalna w reklamie

Specjalność dziennikarstwo sportowe:

 • historia i mediatyzacja sportu i igrzysk olimpijskich
 • język sportu i terminologia sportowa
 • publicystyka sportowa

IV semestr

 • retoryka dziennikarska
 • pracownia prasowa i internetowa
 • pracownia radiowa
 • współczesne media w Polsce
 • współczesne systemy polityczne
 • etyka dziennikarska
 • komunikowanie polityczne
 • główne nurty literatury współczesnej

Specjalność reklama, promocja, rzecznictwo prasowe:

 • analiza i konstruowanie przekazu reklamowego
 • obrazowanie i wartościowanie w reklamie
 • mechanizmy oddziaływania reklamy

Specjalność dziennikarstwo sportowe:

 • warsztat prasowy dziennikarza sportowego
 • e-sport w kulturze
 • prawo sportowe

V semestr

 • pracownia telewizyjna
 • współczesne media na świecie
 • prawo mediów
 • metody badań medioznawczych
 • seminarium dyplomowe

Specjalność reklama, promocja, rzecznictwo prasowe:

 • public relations
 • polityka informacyjna i rzecznictwo prasowe
 • kampanie społeczne

Specjalność dziennikarstwo sportowe:

 • dziennikarstwo sportowe online
 • komentarz sportowy w radiu i telewizji
 • zasady wymowy wybranych języków obcych

VI semestr 

 • pracownia telewizyjna
 • seminarium dyplomowe
 • praktyka zawodowa (zewnętrzna)

Specjalność reklama, promocja, rzecznictwo prasowe:

 • e-marketing i nowoczesne formy promocji
 • promocja miast, regionów i państw
 • projekt i realizacja kampanii reklamowej - współpraca z interesariuszem

Specjalność dziennikarstwo sportowe:

 • PR i marketing w sporcie
 • nowe media i promocja zdrowego trybu życia
 • dziennikarstwo sportowe - projekt i współpraca z interesariuszem

 

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom dziennikarstwa i komunikacji społecznej:

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna