Pedagogika o spec. doradztwo zawodowe i personalne z coachingiem

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 1600 zł za semestr
Studia licencjackie trwają 3 lata

Kieruj ścieżkami kariery

W dobie rosnącej świadomości rodziców i maturzystów na temat tego, jak istotne w życiu każdego młodego człowieka jest kierowanie ścieżką zawodową już w trakcie nauki wyciągamy pomocną dłoń i kształcimy przyszłych specjalistów od rozwoju kariery. Po tej specjalności, będziesz mógł podjąć pracę w charakterze szkolnego doradcy zawodowego, doradcy zawodowego w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także ubiegać się o pracę w charakterze coacha. 

Coaching jest jedną z najszybciej rozwijających się metod wsparcia – szczególnie szeroko stosowana w rozwoju zawodowym. Aby jednak robić to w sposób profesjonalny niezbędna jest wiedza dotycząca rynku pracy, doradztwa zawodowego, zawodoznawstwa oraz psychologii. Coaching służy rozwijaniu kluczowych kompetencji we wspieraniu rozwoju zawodowego klientów (zapobieganie utracie pracy, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, wydobywanie potencjału, wsparcie podczas procesu poszukiwania pracy; i po zatrudnieniu, wyznaczanie celi).

Gdzie możesz znaleźć pracę po pedagogice o spec. doradztwo zawodowe i personalne z coachingiem na UKW?

Otwórz się na nowe możliwości zawodowe i zostań specjalistą od kreowania ścieżek kariery. Absolwent specjalności Doradztwo zawodowe i personalne z coachingiem może uzyskać zatrudnienie w urzędach pracy, centrach informacji i planowania kariery zawodowej, Ochotniczych Hufcach Pracy, agencjach zatrudnienia, instytucjach szkoleniowych i firmach zajmujących się rekrutacją pracowników, instytucjach dialogu społecznego, instytucjach partnerstwa lokalnego. Może także podjąć pracę w charakterze szkolnego doradcy zawodowego i doradcy zawodowego w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także zakładach pracy jako doradca personalny oraz specjalista w działach kadr i szkolenia. Absolwent tej specjalności może ubiegać się o pracę w charakterze coacha.

Warto studiować pedagogikę o spec. doradztwo zawodowe i personalne z coachingiem na UKW

Jednostka prowadząca:
Instytut Pedagogiki UKW
ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
www.pedagogika.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

 • Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.
 • Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Na podstawie § 2 ust. 2 Uchwały Senatu Nr 87/2015/2016 z dnia 31 maja 2016 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Wybór specjalności na kierunku pedagogika

Wybór specjalności następuje w trakcie pierwszego roku studiów. Specjalność może zostać uruchomiona, jeżeli wybierze ją co najmniej 25 studentów. Pierwszeństwo wyboru danej specjalności przysługuje studentom, którzy podczas rekrutacji zadeklarowali jej wybór.


Lista przedmiotów

I semestr 

 • Wprowadzenie do pedagogiki
 • Historyczne podstawy wychowania
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • Psychologia ogólna
 • Psychologia społeczna
 • Filozofia ogólna
 • Socjologia ogólna
 • Wprowadzenie do pedagogiki społecznej
 • Język obcy

II semestr 

 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Diagnostyka pedagogiczna
 • Psychologia rozwoju i wychowania
 • Filozofia edukacji
 • Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej
 • Wprowadzenie do pedagogiki opiekuńczej
 • Wprowadzenie do pedagogiki pracy
 • Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej
 • Wprowadzenie do edukacji obywatelskiej
 • Język obcy

III semestr

 • Pedeutologia
 • Socjologia edukacji
 • Wprowadzenie do specjalności
 • Moduły zajęć do wyboru (moduły zajęć specjalnościowych):
  • Psychologia pracy
  • Podstawy zawodoznawstwa
  • Teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego z metodyką
  • Doradztwo życiowe

 • Język obcy
 • Etyka w działaniu
 • Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych

IV semestr

 • Moduły zajęć do wyboru (moduły zajęć specjalnościowych):
  • Socjologia pracy
  • Rynek pracy
  • Doradztwo życiowe
  • Teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego z metodyką
  • Teoretyczne podstawy kształcenia zawodowego
  • Teoretyczne podstawy coachingu
  • Metodyka coachingu
  • Praktyka specjalnościowa
 • Język obcy
 • Seminarium dyplomowe
 • Wychowanie fizyczne

V semestr 

 • Moduły zajęć do wyboru (moduły zajęć specjalnościowych):
  • Doradztwo zawodowe On Line
  • Teoretyczne podstawy doradztwa personalnego z metodyką
  • Ustawiczna edukacja zawodowa dorosłych
  • Pedagogika zakładu pracy
 • Seminarium dyplomowe

VI semestr 

 • Moduły zajęć do wyboru (moduły zajęć specjalnościowych):
  • Teoretyczne podstawy doradztwa personalnego z metodyką
  • Etyka zawodowa
  • Zarządzanie karierą zawodową
  • Warsztaty komunikacji interpersonalnej i umiejętności doradczych
 • Seminarium dyplomowe
 • Prawo pracy

Dodatkowo:

 • Szkolenie BHP w wymiarze 4 godz. na początku I semestru

W trakcie studiów realizacja praktyk:

 • praktyk pedagogicznych - 150 h
 • praktyk zawodowych - 160 h

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom pedagogiki:

Pedagogika o spec. doradztwo zawodowe i personalne z coachingiem