Biotechnologia

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 3200 zł za semestr
Studia licencjackie trwają 3 lata

Biotechnolog - morze możliwości

Kierunek biotechnologia integruje wiedzę z dziedziny chemii, biochemii, biologii molekularnej, inżynierii genetycznej, ochrony środowiska. Studiując biotechnologię na UKW zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie podstaw modelowania genetycznego roślin i zwierząt, inżynierii komórkowej oraz szeregu klasycznych technik i procesów biotechnologicznych stosowanych w technologii żywności, ochronie środowiska. Ponadto w czasie wykładów i ćwiczeń poruszane są tematy związane z perspektywami zastosowań biotechnologii w medycynie oraz farmacji. Absolwent kierunku biotechnologia będzie przygotowany praktycznie i teoretycznie do stosowania współczesnych metod biotechnologicznych do biosyntez, biotransformacji, diagnostyki oraz analityki.

Gdzie możesz znaleźć pracę po biotechnologii na UKW?

Studia biotechnologii na UKW przygotowują absolwenta do pracy w zawodzie biotechnologa. Absolwent może znaleźć pracę w różnych gałęziach przemysłu wykorzystujących procesy biotechnologiczne tj. w przemyśle spożywczym, firmach farmaceutycznych, laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych, zakładach higieny weterynaryjnej, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, stacjach ochrony roślin, placówkach naukowo-badawczych.
Ponadto zdobyta w trakcie studiów licencjackich wiedza powinna pozwolić na dalsze samodzielne rozwijanie własnych umiejętności zawodowych oraz prowadzenie w zakresie podstawowym prac badawczych z zastosowaniem materiału biologicznego.

Warto studiować biotechnologię na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Nauk Przyrodniczych
Instytut Biologii Eksperymentalnej
al. Powstańców Wielkopolskich 10,
85-090 Bydgoszcz
www.ibe.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

 • Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.
 • Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał biologię lub chemię to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.
 • Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Na podstawie § 2 ust. 1 Uchwały Senatu Nr 87/2016/2017 z dnia 30 maja 2017 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 • Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
 • Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 • Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
 • W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 • Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów

I semestr

 • Matematyka
 • Fizyka i biofizyka
 • Chemia ogólna i analityczna
 • Języki obce
 • Technologie informacyjne
 • Ekonomika
 • Ochrona własności intelektualnej i ergonomia
 • Genetyka ogólna

II semestr 

 • Chemia fizyczna
 • Chemia organiczna
 • Języki obce
 • Filozofia i bioetyka
 • Podstawy biochemii
 • Biologia komórki
 • Propedeutyka biotechnologii

III semestr 

 • Wychowanie fizyczne
 • Języki obce
 • Fizjologia człowieka i zwierząt
 • Mikrobiologia ogólna
 • Inżynieria bioprocesowa
 • przedmioty fakultatywne
 • wariant 1
  • Struktura i funkcjonowanie makrocząsteczek
  • Histologia
  • Toksykologia
 • wariant 2
  • Embriologia
  • Biologia molekularna
  • Apoptoza programowana śmierć komórki

IV semestr 

 • Języki obce
 • Immunologia
 • Fizjologia roślin
 • Mikrobiologia przemysłowa
 • Biotechnologia ogólna
 • Przedmioty do wyboru z zajęć ogólnouczelnianych
 • Przedmioty fakultatywne:
 • wariant 1
  • Ochrona środowiska
  • Bakterie ekstremofilne
 • wariant 2
  • Biotechnologia środowiskowa
  • Aktywność biologiczna mikroorganizmów

V semestr 

 • Seminarium
 • Genetyka molekularna
 • Enzymologia
 • Roślinne kultury in vitro
 • Technologie fermentacyjne
 • Praktyki wg harmonogramu koordynatora
 • Przedmioty fakultatywne
 • wariant 1
  • Podstawy analityki
  • Immunologia porównawcza
  • Odnawialne źródła energii
 • wariant 2
  • Techniki analityczne
  • Molekularne podstawy alergii
  • Środowisko a procesy technologiczne 

VI semestr 

 • Seminarium
 • Inżynieria genetyczna
 • Bioinformatyka
 • Zwierzęce kultury in vitro
 • Podstawy biotechnologii żywności
 • Biotechnologia w ochronie środowiska
 • Przedmioty fakultatywne
 • wariant 1
  • Genetyka sądowa i konserwatorska
  • Wpływ czynników fizykochemicznych na żywe organizmy
  • Metody analityczne w biotechnologii
 • wariant 2
  • Genetyczne podstawy hodowli
  • Miko- i nanotechnologie
  • Techniki mikrobiologiczne w biotechnologii

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom biotechnologii:

Biotechnologia