Biologia

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 1900 zł za semestr
Studia licencjackie trwają 3 lata

Studiuj z pasją naukę o życiu!

Studiując Biologię wybierasz kierunek z przyszłością, stanowiący podstawę wielu dziedzin gospodarki oraz praktycznej ochrony bioróżnorodności i środowiska przyrodniczego.

Oferujemy:

 • wiedzę biologiczną poszerzoną o nowoczesne techniki oraz praktyczne zastosowania,
 • ćwiczenia, laboratoria i liczne zajęcia terenowe,
 • dodatkowy moduł dla przyszłych nauczycieli,
 • rozwijanie pasji w kołach naukowych,
 • miejsca odbycia praktyk zawodowych ułatwiające zatrudnienie,
 • socjalne wsparcie dla studentów (stypendia, akademiki, dopłaty),
 • możliwość studiowania za granicą, w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

Gdzie możesz znaleźć pracę po biologii na UKW?

 • laboratoria i placówki naukowe,
 • laboratoria analityczne placówek służby zdrowia i ochrony środowiska,
 • jednostki administracji państwowej i samorządowej,
 • zakłady przemysłowe,
 • firmy farmaceutyczne,
 • parki narodowe i krajobrazowe,
 • uczelnie wyższe,
 • redakcje radiowe i telewizyjne oraz czasopism naukowych i popularnonaukowych,
 • ośrodki doradztwa rolniczego,
 • ośrodki hodowli roślin i zwierząt,
 • własna działalność gospodarcza.  

Warto studiować biologię na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Nauk Przyrodniczych 
Instytut Biologii Środowiska 
Al. Ossolińskich 12
85-093 Bydgoszcz 
www.srodowisko.ukw.edu.pl

Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.
 2. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał biologię lub chemię, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.
 3. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
 4. Na podstawie § 2 ust. 1 Uchwały Senatu Nr 87/2016/2017 z dnia 30 maja 2017 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
 4. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 5. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów

I semestr

 • Matematyka
 • Chemia ogólna i analityczna
 • Botanika ogólna
 • Zoologia bezkręgowców
 • Zoologia strunowców
 • Język obcy
 • Technologia informacyjna
 • Filozofia
 • Ochrona własności intelektualnych
 • Szkolenie bhp i ergonomia

II semestr

 • Fizyka i biofizyka
 • Chemia organiczna
 • Histologia i anatomia roślin
 • Anatomia funkcjonalna człowieka
 • Botanika systematyczna
 • Zoologia bezkręgowców
 • Zajęcia terenowe z botaniki systematycznej
 • Zajęcia terenowe z zoologii systematycznej
 • Język obcy
 • Socjologia

III Semestr

Przedmioty obligatoryjne

 • Mikrobiologia
 • Biologia komórki
 • Botanika systematyczna
 • Systematyka i biologia grzybów
 • Zajęcia terenowe z mikologii
 • Wychowanie fizyczne
 • Język obcy
 • Praktyki zawodowe

Przedmioty fakultatywne

 • Wariant I
  • Blok Botaniczny: Dendrologia
  • Blok Zoologiczny: Biologia wybranych grup pasożytów człowieka
  • Blok Ekologiczny: Podstawy entomologii
 • Wariant II
  • Molekularne podstawy alergii
  • Analizy klasyczne
  • Apoptoza programowana śmierć komórek
  • Mikrobiologia środowiskowa
  • Chemiczne podstawy monitoringu środowiska
 • Zajęcia z oferty Uczelni w obszarze nauk przyrodniczych

IV Semestr

Przedmioty obligatoryjne

 • Biochemia
 • Biotechnologia
 • Fizjologia roślin i grzybów
 • Embriologia
 • Ekologia
 • Zajęcia terenowe z biologii środowiskowej
 • Zajęcia terenowe z biocenologii
 • Wychowanie fizyczne
 • Język obcy

Przedmioty fakultatywne

 • Wariant I
  • Blok Mikologiczny:
   - Monitoring ekologiczny grzybów
   - Symbiozy grzybów
 • Wariant II
  • Cytofizjologia
  • Dobrostan zwierząt

Semestr V

Przedmioty obligatoryjne

 • Genetyka
 • Fizjologia zwierząt
 • Ochrona środowiska
 • Seminarium dyplomowe

Przedmioty fakultatywne

 • Wariant I 
  • Blok Botaniczny: Rozpoznawanie i ochrona przyrodniczo cennych biotopów
  • Blok Zoologiczny: Zoologia w praktyce rolniczej, leśnej i ochronie zdrowia człowieka
  • Blok Ekologiczny: Fauna obszarów zdegradowanych
  • Blok Mikologiczny: Metody identyfikacji grzybów
 • Wariant II
  - Biochemia białek i kwasów nukleinowych
  - Chemia bionieorganiczna

Semestr VI

Przedmioty obligatoryjne

 • Immunologia
 • Podstawy taksonomii
 • Ewolucjonizm
 • Genetyka populacji
 • Ochrona przyrody
 • Bioindykacja i monitoring środowiska
 • Seminarium dyplomowe

Przedmioty fakultatywne

 • Wariant I
  • Blok Botaniczny: Zróżnicowanie roślinnych krajobrazów młodo glacjalnych Polski Północnej i Środkowej
  • Blok Zoologiczny: Ekologiczne i ewolucyjne podstawy funkcjonowania biosfery
 • Wariant II
  • Genetyka wybranych grup organizmów

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom biologii:

Biologia