Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 1200 zł za semestr
Studia licencjackie trwają 3 lata

Dlaczego warto studiować informację naukową i bibliotekoznawstwo?

Studia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo przygotowują do pracy na wielu stanowiskach pracy w bibliotekach wszystkich typów, w instytucjach kultury, jednostkach zajmujących się pozyskiwaniem i porządkowaniem informacji, w usługach brokerskich i do kontynuowania nauki na II stopniu. Można też podjąć pracę w wydawnictwach, hurtowniach książek, w księgarstwie i antykwariatach. Rynek pracy dla naszych absolwentów jest bardzo rozległy.

Siedziba Katedry Informacji Naukowej i Bibliologii (Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, ul. K. Szymanowskiego 3, Bydgoszcz)

Oferujemy:

 • zajęcia o charakterze praktycznym w nowoczesnym budynku Biblioteki UKW oraz gościnnie w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy i innych bibliotekach naukowych, publicznych i szkolnych,
 • wykorzystanie systemów informatycznych w dydaktyce,
 • praktyki zawodowe, które są dostosowane do potrzeb i zainteresowań studentów,
 • zaangażowanie kadry posiadającej doświadczenie praktyczne,
 • program studiów dostosowany do potrzeb współczesnego rynku pracy.

Studenci wyróżnieni w kategorii na najlepsze prace licencjackie Wydziału Administracji i Nauk Społecznych UKW w roku akademickim 2014/15. (Alicja Jolanta Wojgienica, Marcin Burzyński)

Specjalności:

Jesteśmy jedyną uczelnią w regionie oferującą studia bibliotekarskie. Nasz program obejmuje dwie specjalności: społeczeństwo informacji i wiedzy oraz współczesny obieg książki. Po zapoznaniu się z tematyką zajęć, po pierwszym roku studiów, studenci wybierają jedną z nich, wskazaną przez większość.

 • Społeczeństwo informacji i wiedzy - na tej specjalności student przygotowuje się do podjęcia pracy w gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji za pomocą technologii informacyjnych. Nauczy się także kreatywnie wykorzystywać zdobyte umiejętności w pracy w bibliotekach, ośrodkach i centrach informacji, pracowniach bibliograficznych, archiwach.
 • Współczesny obieg książki - na tej specjalności student zdobywa wiedzę o dziejach książki i bibliotek, typach i funkcjonowaniu książki i bibliotek, pozna różne formy współczesnego marketingu: promocji, reklamy, publicity, a nawet podstawy języka mediów. Program obejmuje również tematykę związaną ze sztuką edytorstwa oraz możliwości samodzielnego projektowania publikacji. Ponadto można zapoznać się ze specjalnymi kolekcjami, bazami danych oraz blogami wiązanymi ze światem książki.

Słowem, nawiązujemy do tradycyjnego bibliotekarstwa, ale nowocześnie realizowanego w społeczeństwie informacji i wiedzy.

 
Stypendystki Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Danuta Szłapińska, Hanna Gaweł)

Nasze osiągnięcia

Nasza kadra prowadzi badania naukowe dotyczące historii książki, bibliotek, prasoznawstwa, organizacji bibliotek, stosowania nowych technologii w organizacji bibliotek i indywidualnej pracy naukowej oraz promocji kultury. Wykładowcy i studenci uczestniczą we współpracy międzynarodowej w ramach programu Erasmus+.

Najlepsza studentka UKW w roku akademickim 2014/15 (Alicja Jolanta Wojgienica)

Do naszej działalności włączamy studentów, którzy podejmują pierwsze prace naukowe i projekty, za które otrzymują stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rektora UKW i Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych. Studenci samodzielnie prowadzą aktywne Koło Naukowe Bibliotekoznawców m.in. wydając swoje czasopismo naukowe „In Crudo”.

Najlepsza studentka UKW w roku akademickim 2015/16 (Hanna Gaweł)

Drogi kandydacie

Na naszym kierunku uzyskasz dużą satysfakcję z udziału w wykładach, ćwiczeniach, seminariach, konferencjach oraz w życiu studenckim. Aby to osiągnąć proponujemy atrakcyjny, nowoczesny i elastyczny program studiów umożliwiający naukę maturzystom i osobom starszym, niezatrudnionym. Słowem,uzyskasz stabilny zawód na rynku pracy.

Gdzie możesz znaleźć pracę po informacji naukowej i bibliotekoznawstwa na UKW?

Pytanie o przyszłość po studiach jest dziś jednym z najczęściej zadawanych przez maturzystów. Studia informacji naukowej i bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dają Ci kilka możliwości. Studia licencjackie dają Ci już wyższe wykształcenie, dlatego możesz od razu wkroczyć na ścieżkę zawodową. W zależności od wyboru specjalności, możesz pracować w bibliotece, wydawnictwie, ośrodkach kultury czy w różnych typach centrach informacji i instytucji związanych z przetwarzaniem danych. Możesz także kontynuować naukę na studiach magisterskich uzupełniających na pokrewnym kierunku albo skorzystać z szerokiej oferty studiów podyplomowych w celu zdobycia dodatkowych kwalifikacji.

Warto studiować informację naukową i bibliotekoznawstwo na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii
ul. K. Szymanowskiego 3
85-074 Bydgoszcz
www.kinib.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

 • Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.
 • Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Na podstawie § 2 ust. 1 Uchwały Senatu Nr 87/2016/2017 z dnia 30 maja 2017 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 • Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
 • Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 • Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
 • W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 • Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów

I semestr

 • Przedmioty z zakresu nauk podstawowych
  • Analiza i opracowanie dokumentów
  • Gromadzenie i konserwacja zbiorów
  • Historia książki i bibliotek
  • Wstęp do nauki o książce
  • Wstęp do informacji naukowej
  • Źródła informacji
 • Przedmioty ogólne
  • Język obcy
  • Nauki pomocnicze
  • Ochrona własności intelektualnej, BHP i ergonomia
  • Technologia informacyjna

II semestr

 • Przedmioty z zakresu nauk podstawowych
  • Analiza i opracowanie dokumentów
  • Historia książki i bibliotek
  • Obsługa użytkowników w bibliotece
  • Wstęp do bibliotekarstwa
  • Źródła informacji
 • Przedmioty ogólne
  • Historia Polski
  • Język obcy
 • Przedmioty specjalnościowe - społeczeństwo informacji i wiedzy
  • Prawo autorskie w informacji naukowej
  • Terminologia informacji naukowej
 • Przedmioty specjalnościowe - współczesny obieg książki
  • Opracowanie zbiorów specjalnych
  • Język mediów

III semestr

 • Przedmioty z zakresu nauk podstawowych
  • Analiza i opracowanie dokumentów
  • Czytelnictwo
  • Historia kultury
  • Metody zarządzania
  • Organizacja i zarządzanie informacją
  • Zagadnienia wydawnicze i księgarskie
  • Źródła informacji
 • Przedmioty ogólne
  • Język angielski
  • Język obcy
  • Socjologia
  • Wychowanie fizyczne
 • Przedmioty specjalnościowe - społeczeństwo informacji i wiedzy
  • Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe
 • Przedmioty specjalnościowe - współczesny obieg książki
  • Kolekcje i materiały specjalne

IV semestr

 • Przedmioty z zakresu nauk podstawowych
  • Czytelnictwo
  • Komunikacja społeczna i medialna
  • Systemy informacyjno-wyszukiwawcze
 • Przedmioty ogólne
  • Język angielski
  • Język obcy
 • Przedmioty specjalnościowe - społeczeństwo informacji i wiedzy
  • Bazy danych
  • Promocja i PR w działalności informacyjnej
  • Automatyczne systemy składu
  • Praktyki zawodowe po IV semestrze (4 tyg.)
  • Proseminarium
  • Wykład fakultatywny
 • Przedmioty specjalnościowe - współczesny obieg książki
  • Rynek książki
  • Formy promocji
  • Edytorstwo i projektowanie
  • Proseminarium

V semestr

 • Przedmioty z zakresu nauk podstawowych
  • Automatyzacja bibliotek
  • Przedmioty ogólne
  • Pedagogika biblioteczna
  • Literatura dziecięca i młodzieżowa
  • Wykład monograficzny
 • Przedmioty specjalnościowe - społeczeństwo informacji i wiedzy
  • Czasopisma elektroniczne
  • Tworzenie stron WWW
  • Ocena jakości portali internetowych
  • Seminarium dyplomowe
 • Przedmioty specjalnościowe - współczesny obieg książki
  • Książka cyfrowa
  • Sztuka książki
  • Strony WWW i blogi
  • Seminarium dyplomowe

VI semestr

 • Przedmioty z zakresu nauk podstawowych
  • Systemy komunikowania w nauce
  • Organizacja i zarządzanie biblioteką
 • Przedmioty ogólne
  • Historia filozofii
  • Literatura współczesna
  • Wykład monograficzny
 • Przedmioty specjalnościowe - społeczeństwo informacji i wiedzy
  • Broker informacji
  • Seminarium dyplomowe
 • Przedmioty specjalnościowe - współczesny obieg książki
  • Specjalistyczne bazy danych
  • Seminarium dyplomowe

*na studiach niestacjonarnych obowiązuje taka sama lista przedmiotów z wyłączeniem wychowania fizycznego


Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom informacji naukowej i bibliotekoznawstwa:

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo