Bezpieczeństwo narodowe

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 1600 zł za semestr
Studia licencjackie trwają 3 lata

Zawód dla menedżerów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo

Kierunek dla osób interesujących się sprawami bezpieczeństwa oraz kwestią militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie. Dzięki studiom na UKW zdobędziesz praktyczne przygotowanie w zakresie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego. Na studiach na UKW dowiesz się, jak pełnić różne funkcje administracyjne i kierownicze w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym kraju.

Specjalności

 • bezpieczeństwo ekonomiczne: Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa to jeden z ważniejszych wymiarów bezpieczeństwa we współczesnym świecie. Studia na tej specjalności są przeznaczone dla osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnego zwalczania zagrożeń gospodarczych. Globalne problemy bezpieczeństwa ekonomicznego, narzędzia polityki bezpieczeństwa ekonomicznego, bezpieczeństwo ekonomiczne Unii Europejskiej, wyzwania bezpieczeństwa energetycznego - to tylko niektóre z przedmiotów, które przewiduje program kształcenia. Studenci poznają zagadnienia makroekonomiczne i mikroekonomiczne, bezpieczeństwa ekonomicznego, administracji i finansów publicznych, ryzyka finansowego, bezpieczeństwa ekonomicznego UE.
 • bezpieczeństwo ekologiczne: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy w zakresie specjalistycznego nadzoru w dziedzinie ochrony zasobów przyrodniczych, zarządzania kryzysowego oraz oceny zagrożeń ekologicznych, utworzono specjalność – bezpieczeństwo ekologiczne. Wybór tej specjalności pozwoli nabyć Ci wiedzę dotyczącą zagrożeń dla bezpieczeństwa w sferze ekologicznej, w tym klęsk i katastrof żywiołowych, zanieczyszczenia przez substancje pochodzenia przemysłowego, transportowego, komunalnego, chemicznego oraz radiologicznego. Na studiach nauczysz się diagnozować rodzaj i formę zagrożeń ekologicznych oraz ustalać sposoby zapobiegania im, a także - w razie ich wystąpienia - likwidacji skutków tych zagrożeń. Poznasz uwarunkowanie bezpieczeństwa ekologicznego RP, organizacje i ruchy ekologiczne czy zagadnienia związane z polityką ekologiczną na poziomie lokalnym.
 • bezpieczeństwo społeczne: Zapotrzebowanie instytucji rządowych na specjalistów do spraw kreowania, koordynacji i realizacji celów polityki bezpieczeństwa społecznego - stale wzrasta. W ramach tej specjalności studenci zdobywają wiedzę o administracji państwowej, jej roli oraz zadaniach z zakresu odpowiedzialności za bezpieczeństwo społeczne. W toku studiów poznasz modele i koncepcje bezpieczeństwa społecznego, współczesne zagrożenia społeczne i wyzwania demograficzne, dowiesz się wszystkiego o polityce zrównoważonego rozwoju i polityce rynku pracy.

Poszczególne specjalności będą uruchomione w zależności od liczby studentów na kierunku zgodnie z wyborem większości.

Gdzie możesz znaleźć pracę po bezpieczeństwie narodowym na UKW?

Absolwenci kierunku bezpieczeństwo narodowe mogą pracować w strukturach centralnej i terenowej administracji rządowej. Znajdują pracę w jednostkach samorządu terytorialnego, zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych oraz w zespołach reagowania kryzysowego. Wiedza i umiejętności umożliwiają im kontynuowanie nauki w ośrodkach powołanych przez państwo i jego organy do spełniania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa narodowego.

Warto studiować bezpieczeństwo narodowe na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Humanistyczny
Instytut Nauk Politycznych
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz
tel: 52 32 59 230
www.naukipolityczne.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

 • Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.
 • Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał historię lub wiedzę o społeczeństwie, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.
 • Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Na podstawie § 2 ust. 1 Uchwały Senatu Nr 87/2016/2017 z dnia 30 maja 2017 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 • Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
 • Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 • Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
 • W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 • Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów

I semestr

 • Wstęp do filozofii
 • Historia polityczna Polski
 • Teoria bezpieczeństwa
 • Podstawy ergonomii
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Sztuka wystąpień publicznych
 • Współczesne zagrożenia cywilizacyjne
 • Język obcy
 • Nauka o państwie i prawie
 • Wstęp do ekonomii

II semestr

 • Geografia polityczna
 • Statystyka i demografia
 • Technologia informacyjna
 • Międzynarodowe stosunki polityczne
 • Międzynarodowe stosunki wojskowe
 • Prawne podstawy bezpieczeństwa
 • Język obcy
 • Wstęp do nauki o polityce
 • Przemiany geopolityczne w XIX i XX wieku

III semestr

 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
 • Terroryzm międzynarodowy
 • Polityka bezpieczeństwa
 • Problemy współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego
 • Współczesne systemy polityczne
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne

Przedmioty dla specjalności: bezpieczeństwo ekonomiczne

 • Narzędzia polityki bezpieczeństwa ekonomicznego
 • Globalne problemy bezpieczeństwa ekonomicznego

Przedmioty dla specjalności: bezpieczeństwo społeczne

 • Koncepcje i modele bezpieczeństwa społecznego
 • Współczesne zagrożenia społeczne

Przedmioty dla specjalności: bezpieczeństwo ekologiczne

 • Podstawy bezpieczeństwa ekologicznego
 • Polityka zrównoważonego rozwoju

IV semestr

 • Ideologie polityczne
 • System bezpieczeństwa narodowego
 • Konflikty społeczne
 • Prognozowanie i symulacje międzynarodowe
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne
 • Przedmiot ogólnouczelniany
 • Seminarium licencjackie
 • Praktyka zawodowa

Przedmioty dla specjalności: bezpieczeństwo ekonomiczne

 • Standardy krajowego ładu finansowego
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne UE

Przedmioty dla specjalności: bezpieczeństwo społeczne

 • System zabezpieczenia społecznego w Polsce i UE
 • Polityka społeczna

Przedmioty dla specjalności: bezpieczeństwo ekologiczne

 • Globalne bezpieczeństwo ekologiczne
 • Uwarunkowanie bezpieczeństwa ekologicznego RP

V semestr

 • Międzynarodowe stosunki wojskowe
 • Strategia bezpieczeństwa RP
 • Ruchy społeczne
 • Administracja publiczna
 • Przedmiot ogólnouczelniany
 • Seminarium licencjackie

Przedmioty dla specjalności: bezpieczeństwo ekologiczne

 • Zagrożenia i konflikty ekologiczne
 • Edukacja ekologiczna

Przedmioty dla specjalności: bezpieczeństwo ekonomiczne

 • Współczesne teorie rozwoju ekonomicznego
 • Wybrane elementy ekonomiki przedsiębiorstw sektora obronnego

Przedmioty dla specjalności: bezpieczeństwo społeczne

 • Bezpieczeństwo społeczne na szczeblu lokalnym
 • Współczesne wyzwania demograficzne

VI semestr

 • Historia wojskowa Polski XX w.
 • Logistyka w sytuacjach kryzysowych
 • Komunikowanie w sytuacjach kryzysowych
 • Podstawy potęgonomii i potęgometrii
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Seminarium licencjackie
 • Przedmiot ogólnouczelniany

Przedmioty dla specjalności: bezpieczeństwo ekologiczne

 • Organizacje i ruchy ekologiczne
 • Polityka ekologiczna na poziomie lokalnym

Przedmioty dla specjalności: bezpieczeństwo ekonomiczne

 • Rozwój infrastruktury a bezpieczeństwo ekonomiczne
 • Wyzwania bezpieczeństwa energetycznego

Przedmioty dla specjalności: bezpieczeństwo społeczne

 • Polityka zrównoważonego rozwoju
 • Polityka rynku pracy

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Bezpieczeństwo narodowe