Bezpieczeństwo i higiena pracy

studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 2150 zł za semestr
Studia inżynierskie trwają 3,5 roku

Zostań specjalistą poszukiwanym w każdym przedsiębiorstwie

Kierunek dla osób o zacięciu technicznym, które w trakcie studiów przyswoją sobie wiedzę specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp). Szczególnie polecamy go osobom planującym zdobyć atrakcyjny zawód, dający perspektywy rozwoju na obecnym rynku pracy. Na studiach na UKW poznasz obowiązujące przepisy prawne dotyczące ochrony pracy, czynników wpływających na bezpieczeństwo i higienę pracy. Nabędziesz umiejętności w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy, analizy i oceny ryzyka zawodowego z nimi związanego, jak również w organizowaniu pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki.

Specjalności:

 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy: przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 10-20 osób są zobowiązane do posiadania jednostki odpowiedzialnej za BHP. Specjaliści, którzy zajmą się szkoleniem pracowników i nadzorowaniem przestrzegania zasad BHP są niezbędni w większości firm. Absolwent tej specjalności na UKW zostaje fachowcem w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Uczy się także projektowania, wdrażania i audytowania systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną środowiska a także wykorzystania różnorodnych narzędzi i technik do doskonalenia i integracji tych systemów.
 • inżynieria środowiska pracy: dzięki tej specjalności nauczysz się optymalizacji relacji między pracownikiem a otaczającym go środowiskiem pracy w zakładach przemysłowych, ale także w przedsiębiorstwach szeroko pojętej gospodarki. Studenci przygotowują się do analizy i oceny istniejącego stanu środowiska pracy w aspekcie organizacji pracy na stanowisku. Student uczy się oceniać związki między środowiskiem pracy, a elementami go tworzącymi oraz możliwości, korzyści i koszty zmiany stanu warunków pracy.

Poszczególne specjalności będą uruchomione w zależności od liczby studentów na kierunku zgodnie z wyborem większości.

Gdzie możesz znaleźć pracę po bezpieczeństwie i higienie pracy na UKW?

Absolwenci bezpieczeństwa i higieny pracy na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego mogą podjąć pracę związaną z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy. Mogą pracować w firmach świadczących usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w organach nadzoru nad warunkami pracy. Absolwenci znajdują zatrudnienie w instytucjach badawczych prowadzących projektowanie i wdrażanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka. Mają zdolność kierowania zespołami w sytuacjach zagrożenia oraz wdrażania systemów bezpieczeństwa pracy.

Warto studiować bezpieczeństwo i higienę pracy na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
Instytut Techniki
Ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
www.technika.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.
 2. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał matematykę*, fizykę (fizykę i astronomię) lub informatykę, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.
  WAŻNE: *Kandydatom zdającym egzamin maturalny od roku 2010, liczbę przyznanych punktów za matematykę podwyższa się o 20% wyłącznie w przypadku matematyki zdawanej na poziomie rozszerzonym.
 3. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
 4. Na podstawie § 2 ust. 1 Uchwały Senatu Uchwały Senatu Nr 87/2016/2017 z dnia 30 maja 2017 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
 4. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 5. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów

Semestr I

 • Matematyka
 • Fizyka techniczna
 • Chemia i technologia chemiczna
 • Materiałoznawstwo
 • Geometria i grafika inżynierska
 • Zarządzanie
 • Prawo
 • Podstawy psychologii i socjologii
 • Język angielski/ niemiecki/rosyjski/francuski
 • Technologia informacyjna
 • Szkolenie BHP 

Semestr II

 • Matematyka
 • Materiałoznawstwo
 • Techniki wytwarzania
 • Systemy informatyczne
 • Ekonomia
 • Ergonomia
 • Instytucjonalny nadzór nad warunkami pracy
 • Metrologia w ochronie pracy
 • Psychologia
 • Komunikacja interpersonalna i społeczna
 • Język angielski/niemiecki/rosyjski/francuski
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Przedmiot humanistyczny I

Semestr III

 • Mechanika
 • Elektrotechnika i elektronika
 • Prawna ochrona pracy
 • Podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Analiza i ocena zagrożeń fizycznych i chemicznych
 • Podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn
 • Pedagogika
 • Język angielski/niemiecki
 • Wychowanie fizyczne
 • Przedmiot ogólnouczelniany
 • Systemy zarządzania w PN-EN-ISO

Semestr IV

 • Elektrotechnika i elektronika
 • Sieci komputerowe
 • Ochrona środowiska
 • Podstawy budownictwa
 • Grafika i techniki multimedialne
 • Podstawy dydaktyki ogólnej
 • Metodyka prowadzenia kursów i szkoleń
 • Wprowadzenie do pedagogiki
 • Język angielski/niemiecki
 • Wychowanie fizyczne
 • Ergonomia w kształtowaniu środowiska pracy

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom bezpieczeństwa i higieny pracy:

Bezpieczeństwo i higiena pracy