Pedagogika o spec. asystent osoby starszej

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
 Studia niestacjonarne  brak
Studia licencjackie trwają 3 lata

Pomoc innym masz we krwi!

Absolwent specjalności uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu kontaktowania się z seniorami, zaspokajania wyrażanych przez nich potrzeb, inicjowania i stymulowania ich aktywności oraz z zakresu szeroko rozumianego wsparcia osób starszych w ich dalszym aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym.

Po ukończeniu specjalności absolwent uzyskuje szerokoprofilowe wykształcenie  kierunkowe oraz przygotowanie praktyczne obejmujące praktyki pedagogiczne i zawodowe, warsztaty, pracownie, laboratoria, treningi.

Gdzie możesz znaleźć pracę po pedagogice o spec. asystent osoby starszej?

 • w domach pomocy społecznej,
 • w hospicjach,
 • w domach spokojnej starości lub w środowiskowych domach samopomocy, jak również w prywatnych domach opieki,
 • w charakterze asystenta osoby starszej między innymi w jej środowisku domowym oraz w instytucjach pomocy społecznej działających na rzecz osób starszych, a także może rozpocząć własną działalność w charakterze doradcy, asystenta osoby starszej w wymiarze organizacyjnym, opiekuńczo-wychowawczym i usługowym.

Warto studiować pedagogikę o spec. asystent osoby starszej UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Pedagogiki i Psychologii 
ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz 
www.pedagogika.ukw.edu.pl

Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

 • Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.
 • Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. 

Na podstawie § 2 ust. 1 Uchwały Senatu Nr 87/2016/2017 z dnia 30 maja 2017 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 • Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
 • Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 • Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
 • W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 • Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Wybór specjalności na kierunku pedagogika

Wybór specjalności następuje w trakcie pierwszego roku studiów. Specjalność może zostać uruchomiona, jeżeli wybierze ją co najmniej 25 studentów. Pierwszeństwo wyboru danej specjalności przysługuje studentom, którzy podczas rekrutacji zadeklarowali jej wybór.

Lista przedmiotów

I semestr 

 • Wprowadzenie do pedagogiki
 • Historyczne podstawy wychowania
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych
 • Psychologia ogólna
 • Psychologia społeczna
 • Filozofia ogólna
 • Socjologia ogólna
 • Wprowadzenie do pedagogiki społecznej
 • Język obcy

II semestr 

 • Teoretyczne podstawy wychowanie
 • Diagnostyka pedagogiczna
 • Psychologia rozwoju i wychowania
 • Filozofia edukacji
 • Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej
 • Wprowadzenie do pedagogiki opiekuńczej
 • Wprowadzenie do pedagogiki pracy
 • Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej
 • Wprowadzenie do edukacji obywatelskiej
 • Język obcy

III semestr

 • Pedeutologia
 • Etyka w działaniu
 • Socjologia edukacji
 • Wprowadzenie do specjalności
 • Moduły zajęć do wyboru (moduły zajęć specjalnościowych):
  • Asystent i doradca socjalny – role i zadania
  • Wprowadzenie do specjalności 
  • Podstawy gerontologii społecznej
  • Psychologia okresu późnej dorosłości
  • Podstawy andragogiki
 • Język obcy

IV semestr

 • Moduły zajęć do wyboru (moduły zajęć specjalnościowych):
  • Fizjologia procesu starzenia się
  • Diagnoza potrzeb osób starszych
  • Animacja społeczno-kulturalna osób
  • Arteterapia w pracy z osobami starszymi
  • Profilaktyka zdrowotna schorzeń wieku starczego i chorób cywilizacyjnych
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi 45+
  • Doradztwo dla osób starszych
 • Praktyka specjalnościowych
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne
 • Seminarium dyplomowe

V semestr 

 • Moduły zajęć do wyboru (moduły zajęć specjalnościowych):
  • Podstawy coachingu emerytalnego
  • Aktywizacja edukacyjna i zawodowa osób starszych
  • Rodzinne i instytucjonalne wsparcie osób starszych
  • Podstawy dietetyki i aktywności ruchowej osób starszych
  • Metodyka pracy aktywizująco-wspierającej osoby starsze
  • Praktyka specjalnościowa
 • Seminarium dyplomowe

VI semestr 

 • Moduły zajęć do wyboru (moduły zajęć specjalnościowych):
  • Metodyka pracy aktywizująco-wspierającej osoby starsze
  • Warsztaty komunikacji interpersonalnej
  • Organizacja i podstawy opieki oraz rehabilitacji osób starszych
  • System instytucjonalnej opieki i pomocy społecznej dla osób starszych w PL i UE
  • Prawne aspekty funkcjonowania osób starszych
 • Seminarium dyplomowe

Dodatkowo:

 • Szkolenie BHP w wymiarze 4 godz. na początku I semestru
 • Realizacja praktyk pedagogicznych - 150 h
 • Realizacja praktyk zawodowych - 160 h

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom pedagogiki:

Pedagogika o spec. asystent osoby starszej