Pedagogika o spec. animacja społeczna i zarządzanie kulturą

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 1600 zł za semestr
Studia licencjackie trwają 3 lata

Animatorzy kultury są poszukiwani na rynku pracy

Studia przeznaczone są dla osób otwartych na aktywność kulturalną, społeczną, chętnych inicjować i realizować w obszarze społeczności lokalnej zadania animacyjne w zakresie kultury, samorządności, oświaty i pomocy. Chodzi o działania nastawione na zmianę społeczno-kulturalną środowiska lokalnego, wyzwalania w nim i budowania kapitału społecznego, rozwijania umiejętności prowadzenia dialogu społecznego, wspomagania rozwoju jednostek i zbiorowości oraz budowania ich aktywności społecznej.

W trakcie studiów student zdobywa wiedzę o sztuce, kulturze współczesnej, zarządzaniu i marketingu w kulturze i rekreacji, rodzinie, dynamice grupy, strukturze i prawidłowościach edukacji środowiskowej i regionalnej oraz arteterapii. Poprzez odpowiednie zajęcia teoretyczne i praktyczne studia mają dostarczyć właściwej wiedzy, ale i umiejętności do pełnienia roli animatora społeczno-kulturalnego, lidera lokalnych instytucji - kreatywnego uczestnika środowiskowych działań kulturalnych, edukacyjnych, posiadającego umiejętność twórczego funkcjonowania w różnych środowiskach, uczestnika kultury wspierającego struktury społeczeństwa. Studenci animacji społeczno-kulturowej przygotowują się do tworzenia różnych projektów i ich realizowania w obszarze kultury i edukacji. Ważnym aspektem studiowania są zajęcia warsztatowe z teatru, tańca, plastyki, muzyki oraz fotografii, które przygotowują do działań w obszarze kultury i poprzez kulturę.

Gdzie możesz znaleźć pracę po pedagogice o spec. animacja społeczna i zarządzanie kulturą na UKW?

Absolwenci specjalności mogą podjąć pracę we wszystkich instytucjach życia społecznego i kulturalnego, w których istotną rolę odgrywają elementy kulturowe i edukacyjne, jak:

 • Gminne Ośrodki Kultury,
 • Młodzieżowe Domy Kultury,
 • ośrodki i centra kultury,
 • instytucje kultury,
 • ośrodki amatorskiego ruchu artystycznego,
 • centra rozrywki,
 • kluby muzyczne i studenckie,
 • świetlice,
 • biblioteki,
 • działy szkoleniowe firm,
 • działy edukacyjne muzeów i galerii,
 • agencje koncertowe i artystyczne,
 • media: radio, prasa, telewizja,
 • agencje eventowo-marketingowe,
 • organizacje zajmujące się fundraisingiem,
 • instytucje samorządu lokalnego i organizacje pozarządowe,
 • wspólnoty środowiskowe, wyznaniowe i etniczne.

W powyższych instytucjach absolwent może, zgodnie z klasyfikacją zawodów, pracować m.in. na takich stanowiskach, jak:

 • 235911 Pedagog animacji kulturalnej,
 • 235916 Animator czasu wolnego młodzieży (pracownik młodzieżowy),
 • 143990 Pozostali kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani.

Warto studiować pedagogikę o spec. animacja społeczna i zarządzanie kulturą na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Pedagogiki i Psychologii 
ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz 
www.pedagogika.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

 • Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.
 • Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. 

Na podstawie § 2 ust. 1 Uchwały Senatu Nr 87/2016/2017 z dnia 30 maja 2017 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 • Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
 • Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 • Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
 • W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 • Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Wybór specjalności na kierunku pedagogika

Wybór specjalności następuje w trakcie pierwszego roku studiów. Specjalność może zostać uruchomiona, jeżeli wybierze ją co najmniej 25 studentów. Pierwszeństwo wyboru danej specjalności przysługuje studentom, którzy podczas rekrutacji zadeklarowali jej wybór. 


Lista przedmiotów

I semestr

 • Wprowadzenie do pedagogiki
 • Historyczne podstawy wychowania
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • Psychologia ogólna
 • Psychologia społeczna
 • Filozofia ogólna
 • Socjologia ogólna
 • Wprowadzenie do pedagogiki społecznej
 • Język obcy

II semestr

 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Diagnostyka pedagogiczna
 • Psychologia rozwoju i wychowania
 • Filozofia edukacji
 • Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej
 • Wprowadzenie do pedagogiki opiekuńczej
 • Wprowadzenie do pedagogiki pracy
 • Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej
 • Wprowadzenie do edukacji obywatelskiej
 • Język obcy

III semestr

 • Pedeutologia
 • Socjologia edukacji
 • Wprowadzenie do specjalności
 • Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych

 • Moduły zajęć do wyboru (moduły zajęć specjalnościowych):
  • Wiedza o sztuce i kulturze współczesnej
  • Dialog międzykulturowy
  • Działalność animacyjno-kulturowa w pracy socjalnej, resocjalizacji i pedagogice opiekuńczej
  • Aktywne metody w edukacji
  • Warsztat o sztuce (teatr)
  • Promocja kultury w mediach
 • Etyka w działaniu
 • Język obcy

IV semestr

 • Moduły zajęć do wyboru (moduły zajęć specjalnościowych):
  • Podstawy animacji społeczno-kulturowej
  • Aktywizacja środowisk senioralnych
  • Arteterapia
  • Warsztaty o sztuce (plastyka)
  • Diagnozowanie potrzeb kulturalnych
  • Komunikacja interpersonalna w zarządzaniu kulturą
  • Praktyka specjalnościowa
 • Seminarium dyplomowe
 • Wychowanie fizyczne

V semestr

 • Moduły zajęć do wyboru (moduły zajęć specjalnościowych):
  • Społeczeństwo i kultura - podstawy antropologiczne
  • Edukacja środowiskowa
  • Metodyka działalności kulturalnej
  • Organizacja i zarządzanie instytucjami kultury
  • Marketing i zarządzanie kulturą
  • Kompetencje i praca menedżera kultury
  • Public Relations
 • Seminarium dyplomowe

VI semestr 

 • Moduły zajęć do wyboru (moduły zajęć specjalnościowych):
  • Edukacja regionalna
  • Prawne aspekty działalności w kulturze
  • Alternatywne formy animacji
  • Warsztaty o sztuce (taniec)
  • Podstawy finansowania w sferze kultury
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w kulturze
  • Przywództwo w zarządzaniu kulturą
  • Etyka zawodowa animatora i menedżera kultury
 • Seminarium dyplomowe

Dodatkowo:

 • szkolenie BHP w wymiarze 4 godz. na początku I semestru

W trakcie studiów realizacja praktyk:

 • praktyk pedagogicznych - 150 h
 • praktyk zawodowych - 160 h

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom pedagogiki:

Pedagogika o spec. animacja społeczna i zarządzanie kulturą