Filologia o spec. lingwistyka stosowana j. angielski z j. niemieckim ze znajomością j. niemieckiego

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia licencjackie trwają 3 lata

Dla lingwistów praca na całym świecie

Do studiowania zachęcamy wszystkich zainteresowanych językiem angielskim i niemieckim oraz kulturą Wielkiej Brytanii i Niemiec. Jeśli na maturze wybrałeś język angielski oraz język niemiecki, przyjdź do nas. Te studia są właśnie dla Ciebie! Studia na kierunku filologia o specjalności lingwistyka stosowana j. angielski z j. niemieckim (ze znajomością języka niemieckiego) gwarantują znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i umożliwiają zdobycie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim również na tym samym poziomie.

Już na studiach studenci mają możliwość zdobywania doświadczenia, wyjazdów za granicę w ramach programu ERASMUS+, wymian studenckich czy odbywania praktyk i staży w międzynarodowych firmach. Studenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających). Po studiach na UKW można uzyskać kwalifikacje tłumacza przysięgłego.

Gdzie możesz znaleźć pracę po filologii o spec. lingwistyka stosowana j. angielski z j. niemieckim na UKW?

Po ukończeniu studiów na filologii o spec. lingwistyka stosowana j. angielski z j. niemieckim na UKW absolwenci mają możliwość rozpoczęcia ścieżki zawodowej w kilku firmach informatycznych współpracujących z uczelnią. Absolwenci mogą również pracować jako nauczyciele, po zdobyciu kwalifikacji nauczycielskich w ramach dodatkowego modułu nauczycielskiego (płatnego) oraz w placówkach dyplomatycznych, kulturalno-oświatowych, domach kultury, redakcjach czasopism, wydawnictwach, środkach masowego przekazu oraz w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka angielskiego lub niemieckiego, jak też kultury obszaru angielsko- lub niemieckojęzyczego. Praca czeka także w firmach, które rozszerzają swoją działalność na rynki rozwijające się, do kontaktów z którymi potrzebna jest perfekcyjna znajomość ich języków. 

Warto studiować filologię o spec. lingwistyka stosowana j. angielski z j. niemieckim (ze znajomością języka niemieckiego) na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Humanistyczny
Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej
ul. Grabowa 2 
85-601 Bydgoszcz 
www.neofilologia.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

dla kandydatów ze znajomością języka języka niemieckiego

Kandydaci z "Nową maturą"

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie na egzaminie maturalnym przedmiotu: język angielski i język niemiecki.

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniana jest średnia punktów z części ustnej (wewnętrznej) i z części pisemnej (zewnętrznej) egzaminu maturalnego z przedmiotu: język angielski oraz średnia punktów części ustnej (wewnętrznej) lub/i części pisemnej (zewnętrznej) egzaminu maturalnego z przedmiotu język niemiecki.

 1. Dla kandydatów, którzy na świadectwie dojrzałości mają oceny z przedmiotów wymaganych na egzaminie wstępnym uwzględnia się wynik z egzaminu maturalnego („nowa matura”) z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8).
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego (pod uwagę brany jest wynik korzystniejszy dla kandydata) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi: 
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8•75=60 pkt).
 3. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).
 4. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym wyrażany jest w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Kandydaci przystępujący do egzaminu wstępnego*

Egzamin wstępny składa się z trzech części:

 • egzaminu pisemnego z języka angielskiego,
 • egzaminu ustnego z języka angielskiego,
 • egzaminu ustnego z języka niemieckiego.

Egzamin pisemny ma formę testu gramatyczo-leksykalnego w ramach materiału gramatycznego z zakresu szkoły średniej.
Za egzamin pisemny można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Do egzaminu ustnego są dopuszczeni kandydaci, którzy zdobyli podczas egzaminu pisemnego minimum 15 punktów.

Egzamin ustny z języka angielskiego składa się z dwóch części, ocenianych osobno:

 • pytania ogólnego dotyczącego życia codziennego - 12,5 pkt.,
 • pytania z zakresu kultury krajów obszaru anglojęzycznego - 12,5 pkt.

      Za egzamin ustny można uzyskać maksymalnie 25 punktów. Egzamin ustny jest zdany jeżeli kandydat uzyskał minimum 7,5 pkt. Do egzaminu ustnego z języka niemieckiego dopuszczeni są kandydaci, którzy zdali egzamin z języka angielskiego.

Egzamin ustny z języka niemieckiego składa się z dwóch części, ocenianych osobno:

 • pytania ogólnego dotyczącego życia codziennego - 12,5 pkt.,
 • pytania z zakresu kultury krajów niemieckiego obszaru językowego - 12,5 pkt.

Za egzamin ustny można uzyskać maksymalnie 25 punktów.
Egzamin ustny jest zdany, jeżeli kandydat uzyskał minimum 7,5 punktów.

Za cały egzamin ustny (z języka angielskiego i języka niemieckiego) można uzyskać maksymalnie 50 punktów. 
Egzamin ustny jest zdany, jeżeli kandydat uzyskał minimum 15 punktów i zdał obie części egzaminy (język angielski i język niemiecki).
Egzamin wstępny jest zdany, jeśli kandydat uzyskał minimum 30 punktów i zdał obie części egzaminu (część ustną i dwie części pisemne).
Uwaga!
Przy ocenianiu prac pisemnych z egzaminu wstępnego nie będą uwzględniane zaświadczenia o dysleksji, dysortografii i dysgrafii.

*Kandydaci przystępujący do egzaminu wstępnego:

 1. Kandydaci z „nową maturą” (z 2002 r., 2005 r. i 2006 r.), którzy na świadectwie dojrzałości nie mają ocen z przedmiotów wymaganych na egzaminie wstępnym.
 2. Kandydaci, którzy na dyplomie matury międzynarodowej (2002 r. - 2006 r.) nie mają ocen z przedmiotów wymaganych na egzaminie wstępnym.
 3. Kandydaci ze „starą maturą.”
 4. Kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą (nie mają ocen z przedmiotów wymaganych na egzaminie wstępnym).

Kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie na egzaminie IB przedmiotu: język angielski i język niemiecki.
W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniana jest średnia punktów z egzaminu z przedmiotu: język angielski i język niemiecki.
Ocenom na dyplomie uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów zgodnie z zasadami zawartymi w Na podstawie § 2 ust. 2 Uchwały Senatu Nr 128/2013/2014 UKW z dnia 27 maja 2014 r.).

Dla kandydatów, którzy zdawali maturę międzynarodową i na dyplomie mają oceny z przedmiotów wymaganych na egzaminie wstępnym uwzględnia się wynik na dyplomie.

Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów w zależności od poziomu, na którym zdawał obowiązujący przedmiot wg zasady podanej w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -

Lista przedmiotów

I semestr

 • Praktyczna nauka języka angielskiego:
  • Fonetyka
  • Konwersacje
  • Pisanie
  • Struktury
  • Czytanie
 • Praktyczna nauka języka niemieckiego: (ze znajomością języka)
  • Fonetyka
  • Konwersacje
  • Pisanie z ortografią
  • Gramatyka praktyczna
 • Gramatyka opisowa języka angielskiego:
  • Fonologia
 • Wstęp do językoznawstwa
 • Wstęp do literaturoznawstwa
 • Historia angielskiego obszaru językowego
 • Historia filozofii

II semestr

 • Praktyczna nauka języka angielskiego:
  • Fonetyka
  • Konwersacje
  • Pisanie
  • Struktury
  • Czytanie
 • Praktyczna nauka języka niemieckiego:    (ze znajomością języka)
  • Fonetyka
  • Konwersacje
  • Pisanie z ortografią
  • Gramatyka praktyczna
 • Gramatyka opisowa języka angielskiego:
  • Morfologia
 • Wstęp do kulturoznawstwa
 • Wybrane zagadnienia z historii  literatury anglojęzycznej
 • Kultura angielskiego obszaru językowego
 • Historia angielskiego obszaru językowego
 • Historia literatury niemieckiej  z elementami historii Niemiec
 • Krajoznawstwo niemieckiego obszaru językowego
 • Technologia informacyjna
 • Akwizycja i nauczanie języka 

III semestr

 • Praktyczna nauka języka angielskiego:
  • Fonetyka
  • Konwersacje
  • Pisanie
  • Struktury
  • Czytanie
 • Praktyczna nauka języka niemieckiego:    (ze znajomością języka)
  • Konwersacje
  • Pisanie z ortografią
  • Gramatyka praktyczna
 • Gramatyka opisowa języka angielskiego:
  • Składnia
 • Gramatyka opisowa języka niemieckiego:
  • Fonologia
 • Podstawy translatoryki angielskiej
 • Wybrane zagadnienia z historii  literatury anglojęzycznej
 • Kultura angielskiego obszaru językowego
 • Historia literatury niemieckiej  z elementami historii Niemiec
 • Kultura niemieckiego obszaru językowego
 • Krajoznawstwo niemieckiego obszaru językowego
 • Wybrane zagadnienia z  literaturoznawstwa*
 • Wybrane zagadnienia z językoznawstwa*
 • Wybrane zagadnienia z kulturoznawstwa*

IV semestr

 • Praktyczna nauka języka angielskiego:
  • Fonetyka
  • Konwersacje
  • Pisanie
  • Struktury
  • Czytanie
 • Praktyczna nauka języka niemieckiego:    (ze znajomością języka)
  • Konwersacje
  • Pisanie z ortografią
  • Gramatyka praktyczna
 • Gramatyka opisowa języka angielskiego:
  • Składnia
 • Gramatyka opisowa języka niemieckiego:
  • Morfologia
 • Tłumaczenie tekstów z języka angielskiego
 • Kultura angielskiego obszaru językowego
 • Kultura niemieckiego obszaru językowego
 • Tłumaczenie tekstów z języka niemieckiego
 • Wychowanie fizyczne
 • Wybrane zagadnienia z  literaturoznawstwa*
 • Wybrane zagadnienia z językoznawstwa*
 • Wybrane zagadnienia z kulturoznawstwa*
 • Zajęcia specjalizacyjne z językoznawstwa/ literaturoznawstwa/ kulturoznawstwa*
 • Wykład monograficzny

V semestr

 • Praktyczna nauka języka angielskiego:
  • Konwersacje
  • Pisanie
  • Struktury
  • Czytanie
 • Praktyczna nauka języka niemieckiego:    (ze znajomością języka)
  • Konwersacje
  • Pisanie z ortografią
  • Gramatyka praktyczna
 • Gramatyka opisowa języka angielskiego:
  • Semantyka i pragmatyka
 • Gramatyka opisowa języka niemieckiego:
  • Składnia
 • Kultura niemieckiego obszaru językowego
 • Wybrane zagadnienia z  literaturoznawstwa*
 • Wybrane zagadnienia z językoznawstwa*
 • Wybrane zagadnienia z kulturoznawstwa*
 • Językoznawstwo kontrastywne (angielski / niemiecki)
 • Zajęcia specjalizacyjne z językoznawstwa/ literaturoznawstwa/ kulturoznawstwa*
 • Seminarium dyplomowe

VI semestr

 • Praktyczna nauka języka angielskiego:
  • Konwersacje
  • Pisanie
  • Struktury
  • Czytanie
 • Praktyczna nauka języka niemieckiego:    (ze znajomością języka)
  • Konwersacje
  • Pisanie z ortografią
  • Gramatyka praktyczna
 • Tłumaczenie tekstów z języka niemieckiego
 • Historia języka z elementami gramatyki (angielski / niemiecki)
 • Zajęcia specjalizacyjne z językoznawstwa/ literaturoznawstwa/ kulturoznawstwa*
 • Seminarium dyplomowe

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom lingwistyki stosowanej:

Filologia o spec. lingwistyka stosowana j. angielski z j. niemieckim ze znajomością j. niemieckiego