Filologia o spec. lingwistyka stosowana j.angielski z j.arabskim

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia licencjackie trwają 3 lata

Dla poliglotów praca na całym świecie

Do studiowania zachęcamy wszystkich zainteresowanych językiem angielskim i arabskim oraz kulturą Wielkiej Brytanii i świata arabskiego. Jeśli na maturze wybrałeś język angielski i chcesz dodatkowo nauczyć się języka arabskiego, przyjdź do nas. Te studia otwierają ogromne możliwości związania zawodowej kariery z rynkami gospodarczymi stale otwierającymi się na europejski i polski biznes. Studia na kierunku filologia o specjalności lingwistyka stosowna j. angielski z j. arabskim na UKW gwarantują znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i umożliwiają zdobycie umiejętności posługiwania się językiem arabskim na poziomie B2.

Już na studiach studenci mają możliwość zdobywania doświadczenia, wyjazdów za granicę w ramach programu ERASMUS+, wymian studenckich czy odbywania praktyk i staży w międzynarodowych firmach. Studenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających).

Gdzie możesz znaleźć pracę po filologii o spec. lingwistyka stosowana j. angielski z j. arabskim na UKW?

Po ukończeniu studiów na filologii o spec. lingwistyka stosowana j. angielski z j. arabskim na UKW absolwenci mają możliwość rozpoczęcia ścieżki zawodowej w kilku firmach informatycznych współpracujących z uczelnią. Absolwenci mogą również pracować w roli nauczyciela, po zdobyciu kwalifikacji nauczycielskich w ramach dodatkowego modułu nauczycielskiego (płatnego) oraz w placówkach dyplomatycznych, kulturalno-oświatowych, domach kultury, redakcjach czasopism, wydawnictwach, środkach masowego przekazu oraz w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka angielskiego lub arabskiego, jak też kultury obszaru angielsko- lub arabskojęzycznego. Praca czeka także w firmach, które rozszerzają swoją działalność na rynki rozwijające się, do kontaktów z którymi potrzebna jest perfekcyjna znajomość ich języków. 

Warto studiować filologię o spec. lingwistyka stosowana j. angielski z j. arabskim na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Humanistyczny
Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej
ul. Grabowa 2 
85-601 Bydgoszcz 
www.neofilologia.ukw.edu.pl

Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

Kandydaci z "nową maturą"

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie na egzaminie maturalnym przedmiotu: język angielski.
W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniana jest średnia punktów z części wewnętrznej (ustnej) i z części zewnętrznej (pisemnej) egzaminu maturalnego z przedmiotu: język angielski.

 1. Dla kandydatów, którzy na świadectwie dojrzałości mają oceny z przedmiotów wymaganych na egzaminie wstępnym uwzględnia się wynik z egzaminu maturalnego („nowa matura”) z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8).
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).
 4. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym wyrażany jest w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Kandydaci przystępujący do egzaminu wstępnego

 1. Kandydaci z „nową maturą” (z 2002 r., 2005 r. i 2006 r.), którzy na świadectwie dojrzałości nie mają ocen z przedmiotów wymaganych na egzaminie wstępnym.
 2. Kandydaci, którzy na dyplomie matury międzynarodowej (2002 r. - 2006 r.) nie mają ocen z przedmiotów wymaganych na egzaminie wstępnym.
 3. Kandydaci ze „starą maturą.”
 4. Kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą (nie mają ocen z przedmiotów wymaganych na egzaminie wstępnym).

WAŻNE: Przy ocenianiu prac pisemnych z egzaminu wstępnego nie będą uwzględniane zaświadczenia o dysleksji, dysortografii i dysgrafii.

Egzamin wstępny składa się z dwóch części obejmujących:

 • egzamin pisemny z języka angielskiego,
 • egzamin ustny z języka angielskiego,

Egzamin wstępny jest zdany, jeśli kandydat uzyskał minimum 30 punktów i zdał obie części egzaminu.

Egzamin pisemny

Test gramatyczno-leksykalny w ramach materiału gramatycznego z zakresu szkoły średniej. Za egzamin pisemny można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Do egzaminu ustnego są dopuszczeni kandydaci, którzy otrzymali minimum 15 punktów.

Egzamin ustny

Składa się z czterech części, ocenianych osobno:

 • tekstu do przeczytania (losowanego przez kandydata) -10 pkt,
 • pytań do tekstu – 15 pkt

oraz dwóch pytań losowanych:

 • pytania ogólnego dotyczącego życia codziennego - 10 pkt,
 • pytania z zakresu kultury krajów obszaru anglojęzycznego – 15 pkt.

Za egzamin ustny można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Egzamin ustny jest zdany, jeśli kandydat uzyskał minimum 15 punktów.

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie na egzaminie IB przedmiotu: język angielski.

Ocenom na dyplomie uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów zgodnie z zasadami zawartymi w §2 ust.1, pkt.1.2.Uchwały (Uchwała Senatu Nr 128/2013/2014 UKW z dnia 27 maja 2014 r).

Dla kandydatów, którzy zdawali maturę międzynarodową i na dyplomie mają oceny z przedmiotów wymaganych na egzaminie wstępnym uwzględnia się wynik na dyplomie.

Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów w zależności od poziomu, na którym zdawał obowiązujący przedmiot wg zasady podanej w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -

Lista przedmiotów

I semestr

 • Praktyczna nauka języka angielskiego:
  • Fonetyka
  • Konwersacja
  • Pisanie
  • Struktury
  • Czytanie
 • Praktyczna nauka języka arabskiego:
  • Kurs podstawowy
 • Gramatyka opisowa języka angielskiego:
  • Fonologia
 • Wstęp do językoznawstwa
 • Wstęp do literaturoznawstwa
 • Historia angielskiego obszaru językowego
 • Podstawowe wiadomości o islamie
 • Historia filozofii

II semestr

 • Praktyczna nauka języka angielskiego:
  • Fonetyka
  • Konwersacje
  • Pisanie
  • Struktury
  • Czytanie
 • Praktyczna nauka języka arabskiego:
  • Kurs podstawowy
 • Gramatyka opisowa języka angielskiego:
  • Morfologia
 • Wstęp do kulturoznawstwa
 • Wybrane zagadnienia z historii literatury anglojęzycznej
 • Kultura angielskiego obszaru językowego
 • Historia angielskiego obszaru językowego
 • Technologia informacyjna
 • Akwizycja i nauczanie języka

III semestr

 • Praktyczna nauka języka angielskiego:
  • Fonetyka
  • Konwersacje
  • Pisanie
  • Struktury
  • Czytanie
 • Praktyczna nauka języka arabskiego:
  • Czytanie i wymowa
  • Konwersacje
  • Pisanie z ortografią
  • Struktury
 • Gramatyka opisowa języka angielskiego:
  • Składnia
 • Gramatyka opisowa języka arabskiego:
  • Fonologia i pismo
 • Podstawy translatoryki angielskiej
 • Tłumaczenie tekstów z języka angielskiego      
 • Wybrane zagadnienia z historii literatury anglojęzycznej
 • Kultura angielskiego obszaru językowego
 • Teksty polityczne i media arabskie
 • Historia i kultura świata arabskiego
 • Wybrane zagadnienia z  literaturoznawstwa*
 • Wybrane zagadnienia z językoznawstwa*
 • Wybrane zagadnienia z kulturoznawstwa*

IV semestr

 • Praktyczna nauka języka angielskiego:
  • Fonetyka
  • Konwersacje
  • Pisanie
  • Struktury
  • Czytanie
 • Praktyczna nauka języka arabskiego:
  • Czytanie i wymowa
  • Konwersacje
  • Pisanie z ortografią
  • Struktury
 • Gramatyka opisowa języka angielskiego:
  • Składnia
 • Gramatyka opisowa języka arabskiego:
  • Morfologia
 • Tłumaczenie tekstów z języka angielskiego     
 • Kultura angielskiego obszaru językowego
 • Językoznawstwo kontrastywne (angielski)
 • Historia i kultura świata arabskiego
 • Wychowanie fizyczne
 • Wybrane zagadnienia z  literaturoznawstwa*
 • Wybrane zagadnienia z językoznawstwa*
 • Wybrane zagadnienia z kulturoznawstwa*
 • Zajęcia specjalizacyjne z językoznawstwa/ literaturoznawstwa/ kulturoznawstwa*
 • Wykład monograficzny

V semestr

 • Praktyczna nauka języka angielskiego:
  • Konwersacje
  • Pisanie
  • Struktury
  • Czytanie
 • Praktyczna nauka języka arabskiego:
  • Konwersacje
  • Pisanie z ortografią
  • Struktury
 • Gramatyka opisowa języka angielskiego:
  • Semantyka i pragmatyka
 • Gramatyka opisowa języka arabskiego:
  • Składnia
 • Językoznawstwo kontrastywne (angielski)
 • Tłumaczenie tekstów z języka arabskiego
 • Literatura arabska
 • Wybrane zagadnienia z  literaturoznawstwa*
 • Wybrane zagadnienia z językoznawstwa*
 • Wybrane zagadnienia z kulturoznawstwa*
 • Zajęcia specjalizacyjne z językoznawstwa/ literaturoznawstwa/ kulturoznawstwa*
 • Seminarium dyplomowe

VI semestr

 • Praktyczna nauka języka angielskiego:
  • Konwersacje
  • Pisanie
  • Struktury
  • Czytanie
 • Praktyczna nauka języka arabskiego:
  • Konwersacje
  • Pisanie z ortografią
  • Struktury
 • Tłumaczenie tekstów z języka arabskiego
 • Dialekt języka arabskiego
 • Historia języka z elementami gramatyki (angielski / arabski)
 • Zajęcia specjalizacyjne z językoznawstwa/ literaturoznawstwa/ kulturoznawstwa*
 • Seminarium dyplomowe

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom lingwistyki stosowanej:

Filologia o spec. lingwistyka stosowana j.angielski z j.arabskim