Administracja

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 1650 zł za semestr
Studia licencjackie trwają 3 lata

Interdyscyplinarny charakter studiów

Studia na kierunku administracja cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem od lat, co potwierdza ich atrakcyjność i przydatność zawodową. Jeśli zatem interesują Ciebie sprawy państwa i prawa, jak też zarządzania w przestrzeni publicznej to podejmij je zostając studentem administracji.

Program tych studiów obejmuje wiele ważnych obszarów, w tym z zakresu prawa, dając dobre przygotowania do zajmowania się sprawami publicznymi w różnych instytucjach administracji, jak też sektora prywatnego. Jest to program w pełni nowoczesny, konkurencyjny w relacji do innych uczelni, odpowiadający oczekiwaniom praktycznym, umożliwiający kompleksowe zdobycie wiedzy, kompetencji i umiejętności.

Administracja to studia ciekawe, uniwersalne w perspektywie ich kontynuowania na studiach magisterskich (w tym z administracji na UKW), jak i odnośnie do wyboru swojej drogi zawodowej.

Gdzie możesz znaleźć pracę po administracji na UKW?

Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w organach administracji rządowej szczebla centralnego i lokalnego, jednostkach samorządu terytorialnego, tj. gmin, powiatów i województw, instytucjach bezpieczeństwa publicznego i wymiaru sprawiedliwości, w tym na stanowiskach urzędniczych w sądach i w prokuraturze, a także jako funkcjonariusze Policji, różnych inspekcji i straży oraz w wielu innych miejscach związanych z realizowaniem funkcji państwa.

Studia na kierunku administracja przygotowują także do pracy w firmach, bankach, kancelariach i biurach. Są to więc bardzo szerokie możliwości zawodowe.

Warto studiować administrację  na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
www.prawoiadministracja.ukw.edu.pl

Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.

 2. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał historię lub wiedzę o społeczeństwie, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.
 3. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.
 4. Na podstawie § 3 Uchwały Senatu Nr 13/2018/2029 z dnia 18 grudnia 2018 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów z części pisemnej na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawany na poziomie obowiązkowym i od 1 do 3 przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 4. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów 2019/2020

Semestr I

 • Podstawy prawoznawstwa
 • Prawo konstytucyjne
 • Nauka o administracji
 • Historia administracji
 • Podstawy socjologii
 • Podstawy filozofii
 • Podstawy ekonomii
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Technologia informacyjna w administracji publicznej
 • Język obcy 

Semestr II

 • Technologia informacyjna w administracji publicznej
 • Prawo administracyjne. Część ogólna
 • Instytucje ochrony prawa
 • Prawa człowieka
 • Podstawy logiki
 • Podstawy psychologii
 • Podstawy statystyki
 • Negocjacje i mediacje w administracji publicznej
 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • Język obcy

Semestr III

 • Wprowadzenie do materialnego prawa administracyjnego
 • Ustrój administracji rządowej
 • Postępowanie administracyjne
 • Prawo cywilne
 • Prawo pracy
 • Prawo finansów publicznych
 • Instytucje i prawo europejskie
 • Dostęp do informacji i ich ochrona w administracji publicznej
 • Język obcy

Semestr IV

 • Publiczne prawo gospodarcze
 • Ustrój samorządu terytorialnego
 • Postępowanie cywilne
 • Umowy w administracji
 • E-administracja
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne

Moduł A:

 • Administracja ochrony środowiska
 • Administracja ochrony zdrowia
 • Administracja zatrudnienia i rynku pracy
 • Administracja dóbr kultury
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (zajęcia realizowane w ramach e-learningu)

Moduł B:

 • Administracyjne prawo osobowe
 • Administracja spraw socjalnych
 • Administracja oświaty i nauki
 • Administracja obrony kraju
 • Komunikacja interpersonalne (zajęcia realizowane w ramach e-learningu)

Semestr V

 • Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • Administracja publiczna w Europie
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Status prawny urzędników administracji publicznej
 • Prawo karne
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Metodologia badań społecznych
 • Seminarium
 • Wychowanie fizyczne

Moduł A:

 • Administracja nieruchomościami i mieszkalnictwa
 • Administracja transportu

Moduł B:

 • Administracja planowania przestrzennego i budownictwa
 •  Administracja turystyki i sportu

Semestr VI

 • Zamówienia publiczne
 • Prawo i postępowanie podatkowe
 • Postępowanie karne
 • Seminarium

Moduł A:

 • Prawo konkurencji i ochrony konsumentów
 • Administracja bezpieczeństwa publicznego
 • Administracja rolnictwa i rozwoju wsi

Moduł B:

 • Ubezpieczenia i prawo ubezpieczeniowe
 • Administracja wobec patologii społecznych
 • Administracja wymiaru sprawiedliwości

Studenci wybierają moduł A lub moduł B. Planowane jest uruchomienie obu modułów pod warunkiem właściwej liczby chętnych na każdy z nich.

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom administracji:

Administracja