Administracja

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 1650 zł za semestr
Studia licencjackie trwają 3 lata

Interdyscyplinarny charakter studiów

Studia licencjackie (pierwszego stopnia) na kierunku administracja dają dobre podstawy do pracy w różnych jednostkach administracji publicznej i w podmiotach prywatnych. Obejmują one wiedzę, umiejętności i kompetencje z poszczególnych dziedzin prawa, zwłaszcza prawa administracyjnego, jak i innych obszarów niezbędnych do sprawnego administrowania. Są doskonałą ofertą dla osób zorientowanych ku przestrzeni publicznej, nastawionych na interdyscyplinarne poznanie mechanizmów funkcjonowania społeczeństwa oraz państwa i ich uwarunkowań. Są to studia ciekawe, a jednocześnie uniwersalne w perspektywie ich kontynuowania na studiach magisterskich (w tym z administracji na UKW), jak i odnośnie do wyboru swojej drogi zawodowej.  

Gdzie możesz znaleźć pracę po administracji na UKW?

Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w:

 • organach administracji rządowej szczebla centralnego i lokalnego,
 • jednostkach samorządu terytorialnego, tj. gmin, powiatów i województw,
 • instytucjach bezpieczeństwa publicznego i wymiaru sprawiedliwości, tj. policji, strażach, inspekcjach, służbach specjalnych, na stanowiskach urzędniczych w sądach i w prokuraturze,
 • sektorze prywatnym, m.in. w firmach, bankach, kancelariach, biurach.

Warto studiować administrację  na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
www.prawoiadministracja.ukw.edu.pl

Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.
 2. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał historię lub wiedzę o społeczeństwie, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.
 3. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
 4. Na podstawie § 2 ust. 1 Uchwały Senatu Nr 87/2016/2017 z dnia 30 maja 2017 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady.

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
 4. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 5. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów

I semestr

 • Podstawy prawoznawstwa
 • Historia administracji
 • Nauka o administracji
 • Konstytucyjny system organów państwowych
 • Socjologia i metody badań socjologicznych
 • Statystyka z demografią
 • Filozofia i logika prawnicza
 • Język obcy
 • Technologia informacyjna

II semestr

 • Prawo administracyjne. Część ogólna
 • Historia ustroju Polski
 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • Makro– i mikroekonomia
 • Ustrój organów ochrony prawnej
 • Język obcy
 • Etyka i podstawy psychologii
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Techniki negocjacji i mediacji w administracji

III semestr

 • Materialne prawo administracyjne
 • Postępowanie administracyjne
 • Finanse publiczne i prawo finansowe
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
 • Postępowanie cywilne
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne

Blok przedmiotów do wyboru A

 • Audyt wewnętrzny
 • Historia konstytucji  w Europie

Blok przedmiotów do wyboru B

 • Gospodarka nieruchomościami
 • Bezpieczeństwo społeczne

IV semestr

 • Postępowanie cywilne
 • Instytucje i źródła prawa UE
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • Publiczne prawo gospodarcze
 • Prawo pracy i prawo urzędnicze
 • Język obcy
 • Proseminarium
 • Przedmiot ogólnouczelniany

Blok przedmiotów do wyboru A

 • Elastyczne formy zatrudnienia
 • Konstytucyjne prawa i wolności

Blok przedmiotów do wyboru B

 • Postępowanie nieprocesowe
 • Prawne i etyczne aspekty funkcjonowania mediów i Internetu
 • Prawo podatkowe

V semestr

 • Prawo karne
 • Ustrój samorządu terytorialnego
 • Zamówienia publiczne
 • Organizacja ochrony środowiska
 • Prawo ochrony zabytków
 • Seminarium

Blok przedmiotów do wyboru A

 • Prawo rynku sztuki
 • Podstawy komunikacji interpersonalnej w administracji publicznej
 • Administracja publiczna w Europie

Blok przedmiotów do wyboru B

 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Polityka gospodarcza
 • Struktura i organizacja więziennictwa polskiego

VI semestr

 • Legislacja administracyjna
 • Seminarium
 • Prawo międzynarodowe

Blok przedmiotów do wyboru A 

 • Zarządzanie regionalne
 • Postępowanie karne
 • Ochrona praw człowieka
 • Bankowość
 • Podstawy marketingu 
 • Gospodarka Polski po 1989 roku

Blok przedmiotów do wyboru B

 • Problemy współczesnej gospodarki
 • Rewizja finansowa
 • Zarządzanie w systemie samorządu terytorialnego
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Kryminologia

   


Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom administracji:

Administracja