Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym

studia drugiego stopnia

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne)  1700 zł za semestr
Studia magisterskie trwają 2 lata

Studiuj zarządzanie bezpieczeństwem narodowym!

Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym stanowi jedną z podstawowych funkcji wszystkich organów władzy i administracji publicznej, zarówno szczebla rządowego, jak i samorządowego. Studia na tym kierunku przygotowują do zarządzania i kierowania instytucjami bezpieczeństwa narodowego, poprzez poszerzanie i systematyzowanie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności w obszarze bezpieczeństwa państwa, jak również w skali regionalnej i lokalnej na tle uwarunkowań międzynarodowych. W trakcie nauki Student nabywa umiejętność zarządzania bezpieczeństwem w różnych wymiarach – czasowym, przestrzennym, organizacyjnym i intelektualnym. W ramach studiów na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem Narodowym przewidziane są ćwiczenia i zajęcia terenowe na bazie instytucji bezpieczeństwa narodowego pozwalające na konfrontację wiedzy teoretycznej z praktyką. Uczestnictwo w zajęciach na tym kierunku przysposabia do podjęcia pracy w różnych instytucjach bezpieczeństwa narodowego, a ponadto przygotowuje do dalszej nauki umożliwiającej  podjęcie przyszłego zatrudnienia w służbach  bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem narodowym. Studia II stopnia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

Gdzie możesz znaleźć pracę po zarządzaniu bezpieczeństwem narodowym na UKW?

Absolwent kierunku jest przygotowany do pracy w instytucjach związanych z bezpieczeństwem narodowym. Potencjalne miejsca pracy:

 • wojewódzka administracja rządowa, w tym zwłaszcza organy zarządzania bezpieczeństwem wojewody;
 • rządowa, wojewódzka administracja zespolona z podległymi jednostkami (Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej wraz z podległymi komendami i jednostkami ratowniczo – gaśniczymi i szkolnymi, Komenda Wojewódzka Policji wraz z podległymi komendami, komisariatami jednostkami, inspekcje państwowe (np. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków);
 • rządowa administracja niezespolona, w tym dowództwo Pomorskiego Okręgu Wojskowego, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowe komendy uzupełnień;
 • instytucje i jednostki wojskowe (Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, żołnierze garnizonów zwłaszcza w Bydgoszczy i Inowrocławiu);
 • ogniwa administracji samorządowej (Kujawsko Pomorski Urząd Marszałkowski, urzędy starostw powiatowych oraz urzędy gmin miejskich i wiejskich);
 • Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego;
 • służby ścigania i organy władzy publicznej, działające w obszarze bezpieczeństwa - CBA, Policja, Prokuratura, ABW, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Straż Graniczna, ŻW, Służba Celna, służby kontroli skarbowej.
 • wszystkie jednostki gospodarcze, administracyjne, edukacji powszechnej itp., które prawem są zobowiązane do zatrudnienia specjalistów ds. obronności.

Wybierz Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Humanistyczny
Instytut Nauk Politycznych
ul. ks. J. Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz
tel. 52 32 59 230
e-mail: polityka@ukw.edu.pl

Zasady rekrutacji

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych kierunków humanistycznych i społecznych.

1. O przyjęciu decyduje w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej zaś średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.
2. Ocena na dyplomie absolwentów kierunku bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, wojskoznawstwo, politologia, innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną zostanie podwyższona o 20%.

Lista przedmiotów 2019/2020

Nowa lista przedmiotów zostanie podana wkrótce.

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym