Pedagogika o spec. zarządzanie zasobami ludzkimi i doradztwo zawodowe z coachingiem

studia drugiego stopnia (magisterskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 1600 zł za semestr
Studia magisterskie trwają 2 lata

Naucz się zarządzania...nie tylko zasobami ludzkimi!

Wybór zawodu jest jedną z najważniejszych decyzji podejmowanych w naszym życiu i często determinuje przyszłość człowieka na długie lata. Nie każdy jednak podejmuje taką decyzję w oparciu o konkretne argumenty, ale na podstawie rady rodziców, kolegów czy doniesień medialnych.

Dzięki tej specjalności zdobędziesz interdyscyplinarną wiedzę, łącząc elementy pedagogiki, zarządzania, nauk o pracy, socjologii i psychologii. Nauczysz się jak kreować ścieżkę kariery zawodowej własną i innych osób, poznasz procesy kierujące współczesnym rynkiem pracy. Nauczysz się stosować warsztat diagnostyczny w zakresie strategii podejmowania decyzji zawodowych, zarządzać zasobami ludzkimi oraz wspierać jednostki i grupy w procesie edukacji.

Absolwent specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi i doradztwo zawodowe
z coachingiem uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (w tym m.in. rekrutacji i selekcji, szkoleń i systemów motywowania pracowników). Uzyskuje też przygotowanie do realizacji procesu doradztwa zawodowego oraz zastosowania w praktyce podejścia coachingowego.

Praca po pedagogice o spec. zarządzanie zasobami ludzkimi i doradztwo zawodowe z coachingiem na UKW

Zakres stanowisk dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne:

Absolwent tej specjalności:

 • może uzyskać zatrudnienie jako specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi, do spraw pracowniczych i socjalnych oraz specjalista odpowiedzialny za rekrutację, selekcję i motywowanie pracowników w organizacjach gospodarczych, społecznych i administracyjnych, zwłaszcza w działachHuman Resources, a także w instytucjach doradztwa personalnego, instytucjach administracji publicznej i samorządu terytorialnego,
 • może uzyskać zatrudnienie jako doradca zawodowy w urzędach pracy, centrach informacji i planowania kariery zawodowej, Ochotniczych Hufcach Pracy, agencjach zatrudnienia, instytucjach szkoleniowych, instytucjach dialogu społecznego, instytucjach partnerstwa lokalnego,
 • może podjąć pracę w charakterze szkolnego doradcy zawodowego i doradcy zawodowego w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • może starać się o pracę jako coach lub otworzyć prywatną praktykę coachingową.

Zakres stanowisk dl osób nie posiadających przygotowanie pedagogiczne:

Absolwent tej specjalności:

 • może uzyskać zatrudnienie jako specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi, do spraw pracowniczych i socjalnych oraz specjalista odpowiedzialny za rekrutację, selekcję i motywowanie pracowników w organizacjach gospodarczych, społecznych i administracyjnych, zwłaszcza w działachHuman Resources, a także w instytucjach doradztwa personalnego, instytucjach administracji publicznej i samorządu terytorialnego,
 • może uzyskać zatrudnienie jako doradca zawodowy w urzędach pracy, centrach informacji i planowania kariery zawodowej, Ochotniczych Hufcach Pracy, agencjach zatrudnienia, instytucjach szkoleniowych, instytucjach dialogu społecznego, instytucjach partnerstwa lokalnego,
 • może starać się o pracę jako coach lub otworzyć prywatną praktykę coachingową.

Absolwent uzyskuje:

 • uprawnienia do wykonywania zawoduszkolnego doradcy zawodowego(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, określającym szkoły i wypadki, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli) (Dz. U. z 2017r. poz. 1575).
 • uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy zawodowego(w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności nr 242304) w instytucjach rynku pracy (Ustawa z dnia 13.06.2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów Dz.U.2013 poz.829) oraz innych realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego,
 • uprawnienia do wykonywania zawodu specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi - doradcy personalnego (w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności nr 242303), specjalisty ds. rekrutacji pracowników (w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności nr 242309) oraz specjalisty ds. coachingu (w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności nr 235920).

Warto studiować pedagogikę o spec. zarządzanie zasobami ludzkimi i doradztwo zawodowe na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Pedagogiki i Psychologii
ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
www.pedagogika.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady:

 • O przyjęciu kandydata decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.
 • Studia adresowane są dla absolwentów studiów wyższych kierunku pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, logopedia, praca socjalna oraz innych kierunków o specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi.

Wybór specjalności na kierunku pedagogika

Wybór specjalności następuje do połowy grudnia danego roku akademickiego. Specjalność może zostać uruchomiona, jeżeli wybierze ją co najmniej 25 studentów. Pierwszeństwo wyboru danej specjalności przysługuje studentom, którzy podczas rekrutacji zadeklarowali jej wybór.

Studenci kierunku pedagogika na studiach II stopnia wszystkich specjalności* nie posiadający przygotowania pedagogicznego będą mieli możliwość uzyskania tego przygotowania zgodnie z §1, p.3 Rozporządzenia MEN z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  (…) (Dz.U nr 50, poz.400 z późn. zm.) w ramach dodatkowego, częściowo odpłatnego modułu przygotowania pedagogicznego.

*nie dotyczy specjalności ogólnopedagogicznej, w ramach której studenci uzyskują przygotowanie pedagogiczne


Lista przedmiotów

I semestr 

 • Andragogika
 • Antropologia kulturowa
 • Ogólna metodologia nauk z elementami logiki
 • Pedagogika ogólna
 • Pedagogika porównawcza
 • Współczesne koncepcje filozofii i etyki
 • Współczesne problemy socjologii
 • Współczesne problemy psychologii

II semestr 

 • Ilościowe badania pedagogiczne
 • Jakościowe badania pedagogiczne
 • Język obcy
 • Kadry i płace
 • Kierunki i nurty współczesnej pedagogiki
 • Pedagogika ogólna
 • Psychologia w zarzadzaniu i doradztwie zawodowym 
 • Rynek pracy i polityka zatrudnienia
 • Seminarium magisterskie

III semestr 

 • Funkcjonowanie organizacji gospodarczych
 • Metodyka doradztwa zawodowego 
 • Polityka personalna w organizacji
 • Seminarium magisterskie
 • Teoretyczne podstawy coachingu
 • Teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego 

IV semestr 

 • Budowanie zespołów
 • Metodyka coachingu 
 • Pedagogika pracy
 • Seminarium magisterskie
 • Trening komunikacji społecznej
 • Wprowadzenie do zarządzania zasobami ludzkimi

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom pedagogiki:

Pedagogika o spec. zarządzanie zasobami ludzkimi i doradztwo zawodowe z coachingiem