Pedagogika z modułem zarządzanie zasobami ludzkimi i doradztwo zawodowe z coachingiem

studia drugiego stopnia (magisterskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 1600 zł za semestr
Studia magisterskie trwają 2 lata

Naucz się zarządzania...nie tylko zasobami ludzkimi!

Wybór zawodu jest jedną z najważniejszych decyzji podejmowanych w naszym życiu i często determinuje przyszłość człowieka na długie lata. Nie każdy jednak podejmuje taką decyzję w oparciu o konkretne argumenty, ale na podstawie rady rodziców, kolegów czy doniesień medialnych.

Dzięki tej specjalności zdobędziesz interdyscyplinarną wiedzę, łącząc elementy pedagogiki, zarządzania, nauk o pracy, socjologii i psychologii. Nauczysz się jak kreować ścieżkę kariery zawodowej własną i innych osób, poznasz procesy kierujące współczesnym rynkiem pracy. Nauczysz się stosować warsztat diagnostyczny w zakresie strategii podejmowania decyzji zawodowych, zarządzać zasobami ludzkimi oraz wspierać jednostki i grupy w procesie edukacji.

Absolwent specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi i doradztwo zawodowe
z coachingiem uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (w tym m.in. rekrutacji i selekcji, szkoleń i systemów motywowania pracowników). Uzyskuje też przygotowanie do realizacji procesu doradztwa zawodowego oraz zastosowania w praktyce podejścia coachingowego.

Praca po pedagogice z modułem zarządzanie zasobami ludzkimi i doradztwo zawodowe z coachingiem na UKW

Zakres stanowisk dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne:

Absolwent tego modułu:

 • może uzyskać zatrudnienie jako specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi, do spraw pracowniczych i socjalnych oraz specjalista odpowiedzialny za rekrutację, selekcję i motywowanie pracowników w organizacjach gospodarczych, społecznych i administracyjnych, zwłaszcza w działachHuman Resources, a także w instytucjach doradztwa personalnego, instytucjach administracji publicznej i samorządu terytorialnego,
 • może uzyskać zatrudnienie jako doradca zawodowy w urzędach pracy, centrach informacji i planowania kariery zawodowej, Ochotniczych Hufcach Pracy, agencjach zatrudnienia, instytucjach szkoleniowych, instytucjach dialogu społecznego, instytucjach partnerstwa lokalnego,
 • może podjąć pracę w charakterze szkolnego doradcy zawodowego i doradcy zawodowego w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • może starać się o pracę jako coach lub otworzyć prywatną praktykę coachingową.

Zakres stanowisk dla osób nie posiadających przygotowanie pedagogiczne:

Absolwent tego modułu:

 • może uzyskać zatrudnienie jako specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi, do spraw pracowniczych i socjalnych oraz specjalista odpowiedzialny za rekrutację, selekcję i motywowanie pracowników w organizacjach gospodarczych, społecznych i administracyjnych, zwłaszcza w działachHuman Resources, a także w instytucjach doradztwa personalnego, instytucjach administracji publicznej i samorządu terytorialnego,
 • może uzyskać zatrudnienie jako doradca zawodowy w urzędach pracy, centrach informacji i planowania kariery zawodowej, Ochotniczych Hufcach Pracy, agencjach zatrudnienia, instytucjach szkoleniowych, instytucjach dialogu społecznego, instytucjach partnerstwa lokalnego,
 • może starać się o pracę jako coach lub otworzyć prywatną praktykę coachingową.

Absolwent uzyskuje:

 • uprawnienia do wykonywania zawoduszkolnego doradcy zawodowego(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, określającym szkoły i wypadki, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli) (Dz. U. z 2017r. poz. 1575).
 • uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy zawodowego(w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności nr 242304) w instytucjach rynku pracy (Ustawa z dnia 13.06.2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów Dz.U.2013 poz.829) oraz innych realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego,
 • uprawnienia do wykonywania zawodu specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi - doradcy personalnego (w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności nr 242303), specjalisty ds. rekrutacji pracowników (w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności nr 242309) oraz specjalisty ds. coachingu (w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności nr 235920).

Warto studiować pedagogikę z modułem zarządzanie zasobami ludzkimi i doradztwo zawodowe na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Pedagogiki i Psychologii
ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
www.pedagogika.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady:

 • O przyjęciu kandydata decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.
 • Studia adresowane są dla absolwentów studiów wyższych kierunku pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, logopedia, praca socjalna oraz innych kierunków o specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi.

Wybór modułu na kierunku pedagogika

Wybór modułu następuje w trakcie pierwszego roku studiów. Moduł może zostać uruchomiony, jeżeli wybierze go co najmniej 25 studentów. Pierwszeństwo wyboru danego modułu przysługuje studentom, którzy podczas rekrutacji zadeklarowali jego wybór.


Lista przedmiotów 2019/2020

Nowa lista przedmiotów zostanie podana wkrótce.

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom pedagogiki:

Pedagogika z modułem zarządzanie zasobami ludzkimi i doradztwo zawodowe z coachingiem