Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków

studia drugiego stopnia (magisterskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) brak
Studia magisterskie trwają 2 lata

Efektywnie zarządzaj swoją pasją

Ukończyłeś zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków, a Twoje ambicje nadal są niespełnione? Idź na studia II stopnia! Absolwent studiów I stopnia posiada ogólne uniwersyteckie wykształcenie humanistyczne i wszechstronną wiedzę w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym, historii sztuki powszechnej i polskiej, zabytkoznawstwa, konserwatorstwa, muzealnictwa oraz ochrony zabytków, dlatego jesteś doskonałym kandydatem na podjęcie studiów II stopnia. Tam szerzej poznasz warsztat historyka sztuki, konserwatora zabytków i muzealnika. Dzięki studiom na II stopniu nauczysz się posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu wspomnianych wyżej dziedzin. Twoje umiejętności na tym poziomie będą bardzo wysokie. Doskonale będziesz radził sobie z oceną wartości historycznej i kulturowej oraz prawidłowej, nieinwazyjnej techniki eksploracji obiektów historycznych.

Gdzie możesz znaleźć pracę po zarządzaniu dziedzictwem kulturowym i ochronie zabytków na UKW

Absolwenci kierunku Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków II stopnia ma ogromy wachlarz ofert a rynku pracy. Z pewnością będą to państwowe służby ochrony zabytków, administracja państwowa i samorządowa. Dodatkowo można ubiegać się o etat w placówkach oświatowych, muzealnych, galeriach sztuki i antykwariatach. Otworem stoją także instytucje public relations oraz fundacje działające na rzecz dziedzictwa kulturowego.

Wybierz Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochronę zabytków na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Humanistyczny
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
Ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz
tel: 52 320 57 61
www.ihism.ukw.edu.pl

Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych kierunku ochrona dóbr kultury oraz kierunków humanistycznych i społecznych.

 1. O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.
 2. Ocena na dyplomie absolwentów kierunku ochrona dóbr kultury zostanie podwyższona o 20%.

Lista przedmiotów

I semestr 

 • Społeczno-kulturowe uwarunkowania sztuki europejskiej
 • Rozwój cywilizacyjny ziem polskich
 • Problemy ochrony zabytkowych parków i cmentarzy
 • Modele zarządzania dziedzictwem kulturowym
 • Spuścizna kulturowa Bydgoszczy i regionu
 • Język obcy
 • Translatorium
 • Seminarium magisterskie

II semestr

 • Podstawy znawstwa architektury- zajęcia terenowe
 • Historia rzemiosł artystycznych
 • Ochrona zabytkowych miejskich układów przestrzennych
 • Ochrona zabytków w systemach prawnych Europy
 • Wychowanie fizyczne
 • Translatorium
 • Seminarium magisterskie

III semestr 

 • Problemy interpretacji dawnych sztuk plastycznych
 • Zabytki przemysłu i techniki w krajobrazie kulturowym
 • Finansowanie ochrony zabytków
 • Seminarium magisterskie

Moduł: warsztat zabytkoznawcy (blok problemowy do wyboru)
Moduł:
warsztaty kulturoznawcze (blok problemowy do wyboru)

IV semestr

 • Ikonografia i język obrazu
 • Dziedzictwo kulturowe mniejszości wyznaniowych
 • Wystawiennictwo i handel sztuką
 • Współczesna kultura wizualna
 • Seminarium magisterskie

Moduł: warsztat zabytkoznawcy (blok problemowy do wyboru)
Moduł:
warsztaty kulturoznawcze (blok problemowy do wyboru


Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków