Wychowanie fizyczne

studia drugiego stopnia (magisterskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 2300 zł za semestr
Studia magisterskie trwają 2 lata

Zostań trenerem, a może mistrzem świata!

Oferując studia magisterskie uzupełniające dbamy o to, by absolwenci wychowania fizycznego mogli kontynuować naukę w murach naszej uczelni! Nasi studenci to zarówno czynni sportowcy z tytułami Mistrzów Świata i Europy, a także osoby, dla których ruch i aktywność fizyczna jest pasją życia.

Zapewniamy doskonałe warunki do studiowania i trenowania. Gwarantuje to oddany do użytku nowoczesny budynek Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu z pływalnią, halą do gier, salami fitness, boiskami zewnętrznymi ze sztuczną nawierzchnią, kortami tenisowymi oraz laboratoriami wysiłkowymi.

W ramach studiów studenci zdobywają zaawansowaną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Uzyskują uprawnienia pedagogiczne (w ramach specjalności nauczycielskiej) oraz dodatkowe kwalifikacje w zależności od wybranej specjalności dodatkowej.

Specjalności:

 • Trenerska: daje możliwości uzyskania kwalifikacji trenerskich w dyscyplinach takich jak: pływanie, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, gimnastyka sportowa, lekkoatletyka. Dzięki temu nasi absolwenci bezpośrednio po ukończeniu studiów mogą podjąć pracę w profesjonalnych klubach sportowych.

 • Zarządzanie w sporcie i rekreacji: sport to nie tylko wysiłek fizyczny, ale i konieczność zarządzania klubami i organizacjami, do czego przygotowuje ta specjalność. Studenci poznają zasady marketingu, tworzenia programów i preliminarzy finansowych w oparciu o aktualnie obowiązujące akty prawne.

 • Edukacja zdrowotna: absolwenci tej specjalności będą przygotowani do organizowania i prowadzenia edukacji zdrowotnej . Przygotowani będą do działań profilaktycznych oraz promowania zdrowia w szkołach, placówkach oświatowych, opiekuńczych i punktach konsultacyjnych podległych samorządom lokalnym lub Ministerstwu Zdrowia i Opieki Społecznej.

 • Odnowa biologiczna: każdy sportowiec po skończonym wysiłku potrzebuje regeneracji – za nią będą odpowiedzialni absolwenci tej specjalności. W trakcie studiów poznają oni m.in. techniki masażu, zabiegów rehabilitacyjnych a także sprzęt wykorzystywany w odnowie.

 • Terapia uzdrowiskowa i SPA: absolwenci studiów tej specjalności przygotowani będą do pracy, związanej z organizacją ruchu turystycznego w oparciu o interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk społecznych dotyczącą: zarządzania i obsługi ruchu turystycznego, rynku usług, zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego, infrastruktury uzdrowiskowej i SPA. Poznają prawo medyczne i uzdrowiskowe. Pozyskają także odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu promocji zdrowia, odnowy biologicznej oraz Wellness &SPA. Absolwent będzie przygotowany do pracy z klientami oraz prowadzenia własnej działalności.

 • Terapia zajęciowa: absolwenci w ramach tej specjalności, uzyskują kompetencje i kwalifikacje zawodowe niezbędne do podejmowania działań na rzecz poprawy dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego jednostek oraz grup, w formie bezpośredniej terapii lub w obszarze organizowania wsparcia osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu, z niepełnosprawnością oraz wykluczonych społecznie – w celu ich poprawy funkcjonowania, integracji społecznej i aktywizacji zawodowej. Przygotowani będą także do podejmowania działań na rzecz promocji zdrowia, zapobiegania niepełnosprawności oraz ograniczeniom w uczestniczeniu w życiu społecznym.

Wybór specjalności następuje od drugiego semestru. Warunkiem uruchomienia danej specjalności jest spełnienie wymagań związanych z liczebnością grup, tj. minimum 25 osób.

Gdzie możesz znaleźć pracę po wychowaniu fizycznym na UKW

Dzięki nam w przyszłości stawisz czoła najbardziej wymagającym pracodawcom, a praca z dziećmi i młodzieżą po studiach u nas nie będzie Ci obca. Oferta miejsc pracy jest szeroka, zatem tym bardziej powinieneś skusić się na studia uzupełniające w naszej uczelni.

Przez dwa lata nauki sprawimy, że staniesz się nauczycielem wychowania fizycznego mogącym podjąć pracę w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz oświatowych placówkach wychowawczo-opiekuńczych. Możesz także zostać specjalistą (zgodnie z uprawnieniami w ramach wybranej specjalności) sportu i rekreacji z możliwością podjęcia pracy w klubach sportowych i rekreacyjnych, stowarzyszeniach kultury fizycznej, fundacjach i jednostkach samorządowych. Kończąc studia wychowania fizycznego możesz starać się także o pracę w ośrodkach sportowych i rekreacyjnych, zajmujących się turystyką uzdrowiskową, instytucjach kultury fizycznej, a także instytucjach zajmujących się wiedzą z zakresu aktywności fizycznej. 

Warto studiować wychowanie fizyczne na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
Instytut Kultury Fizycznej
ul. Sportowa 2
85-091 Bydgoszcz
www.kulturafizyczna.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

 • Studia przeznaczone dla absolwentów kierunku wychowanie fizyczne studiów pierwszego stopnia z uprawnieniami pedagogicznymi.

 • Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:
  • konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia,
  • konkurs średniej ocen z toku studiów pierwszego stopnia.
 • O przyjęciu kandydata decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.
 • Kandydaci składają oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych (pobierz), o obowiązku ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania studióww trakcie studiów (pobierz) oraz umiejtności plywania (pobierz).

Lista przedmiotów 2019/2020

Nowa lista przedmiotów zostanie podana wkrótce.

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom wychowania fizycznego:

Wychowanie fizyczne