Wychowanie fizyczne

studia drugiego stopnia (magisterskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 2300 zł za semestr
Studia magisterskie trwają 2 lata

Zostań trenerem, a może mistrzem świata!

Oferując studia magisterskie uzupełniające dbamy o to, by absolwenci wychowania fizycznego mogli kontynuować naukę w murach naszej uczelni! Nasi studenci to zarówno czynni sportowcy z tytułami Mistrzów Świata i Europy, a także osoby, dla których ruch i aktywność fizyczna jest pasją życia.

Zapewniamy doskonałe warunki do studiowania i trenowania. Gwarantuje to oddany do użytku nowoczesny budynek Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu z pływalnią, halą do gier, salami fitness, boiskami zewnętrznymi ze sztuczną nawierzchnią, kortami tenisowymi oraz laboratoriami wysiłkowymi.

W ramach studiów studenci zdobywają zaawansowaną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Uzyskują uprawnienia pedagogiczne (w ramach specjalności nauczycielskiej) oraz dodatkowe kwalifikacje w zależności od wybranej specjalności dodatkowej.

Specjalności:

 • Trenerska: daje możliwości uzyskania kwalifikacji trenerskich w dyscyplinach takich jak: pływanie, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, gimnastyka sportowa, lekkoatletyka. Dzięki temu nasi absolwenci bezpośrednio po ukończeniu studiów mogą podjąć pracę w profesjonalnych klubach sportowych.

 • Zarządzanie w sporcie i rekreacji: sport to nie tylko wysiłek fizyczny, ale i konieczność zarządzania klubami i organizacjami, do czego przygotowuje ta specjalność. Studenci poznają zasady marketingu, tworzenia programów i preliminarzy finansowych w oparciu o aktualnie obowiązujące akty prawne.

 • Edukacja zdrowotna: absolwenci tej specjalności będą przygotowani do organizowania i prowadzenia edukacji zdrowotnej . Przygotowani będą do działań profilaktycznych oraz promowania zdrowia w szkołach, placówkach oświatowych, opiekuńczych i punktach konsultacyjnych podległych samorządom lokalnym lub Ministerstwu Zdrowia i Opieki Społecznej.

 • Odnowa biologiczna: każdy sportowiec po skończonym wysiłku potrzebuje regeneracji – za nią będą odpowiedzialni absolwenci tej specjalności. W trakcie studiów poznają oni m.in. techniki masażu, zabiegów rehabilitacyjnych a także sprzęt wykorzystywany w odnowie.

 • Terapia uzdrowiskowa i SPA: absolwenci studiów tej specjalności przygotowani będą do pracy, związanej z organizacją ruchu turystycznego w oparciu o interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk społecznych dotyczącą: zarządzania i obsługi ruchu turystycznego, rynku usług, zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego, infrastruktury uzdrowiskowej i SPA. Poznają prawo medyczne i uzdrowiskowe. Pozyskają także odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu promocji zdrowia, odnowy biologicznej oraz Wellness &SPA. Absolwent będzie przygotowany do pracy z klientami oraz prowadzenia własnej działalności.

 • Terapia zajęciowa: absolwenci w ramach tej specjalności, uzyskują kompetencje i kwalifikacje zawodowe niezbędne do podejmowania działań na rzecz poprawy dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego jednostek oraz grup, w formie bezpośredniej terapii lub w obszarze organizowania wsparcia osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu, z niepełnosprawnością oraz wykluczonych społecznie – w celu ich poprawy funkcjonowania, integracji społecznej i aktywizacji zawodowej. Przygotowani będą także do podejmowania działań na rzecz promocji zdrowia, zapobiegania niepełnosprawności oraz ograniczeniom w uczestniczeniu w życiu społecznym.

Wybór specjalności następuje od drugiego semestru. Warunkiem uruchomienia danej specjalności jest spełnienie wymagań związanych z liczebnością grup, tj. minimum 25 osób.

Gdzie możesz znaleźć pracę po wychowaniu fizycznym na UKW

Dzięki nam w przyszłości stawisz czoła najbardziej wymagającym pracodawcom, a praca z dziećmi i młodzieżą po studiach u nas nie będzie Ci obca. Oferta miejsc pracy jest szeroka, zatem tym bardziej powinieneś skusić się na studia uzupełniające w naszej uczelni.

Przez dwa lata nauki sprawimy, że staniesz się nauczycielem wychowania fizycznego mogącym podjąć pracę w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz oświatowych placówkach wychowawczo-opiekuńczych. Możesz także zostać specjalistą (zgodnie z uprawnieniami w ramach wybranej specjalności) sportu i rekreacji z możliwością podjęcia pracy w klubach sportowych i rekreacyjnych, stowarzyszeniach kultury fizycznej, fundacjach i jednostkach samorządowych. Kończąc studia wychowania fizycznego możesz starać się także o pracę w ośrodkach sportowych i rekreacyjnych, zajmujących się turystyką uzdrowiskową, instytucjach kultury fizycznej, a także instytucjach zajmujących się wiedzą z zakresu aktywności fizycznej. 

Warto studiować wychowanie fizyczne na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
Instytut Kultury Fizycznej
ul. Sportowa 2
85-091 Bydgoszcz
www.kulturafizyczna.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

 • Studia przeznaczone dla absolwentów kierunku wychowanie fizyczne studiów pierwszego stopnia z uprawnieniami pedagogicznymi.

 • Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:
  • konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia,
  • konkurs średniej ocen z toku studiów pierwszego stopnia.
 • O przyjęciu kandydata decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.
 • Kandydaci składają oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych (pobierz), o obowiązku ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania studióww trakcie studiów (pobierz) oraz umiejtności plywania (pobierz).

Lista przedmiotów

Wykaz przedmiotów - wychowanie fizyczne, studia drugiego stopnia STACJONARNE

I ROK
1. Dydaktyka wychowania fizycznego
2. Język obcy
3. Promocja zdrowia
4. Medycyna sportowa
5. Lekka atletyka
6. Pływanie
7. Gimnastyka
8. Piłka siatkowa
9. Wychowanie fizyczne specjalne
10. Aktywność fizyczna i rekreacja osób starszych
11. Biomedyczne aspekty aktywności ruchowej
12. Seminarium magisterskie
13. Media społecznościowe w kulturze fizycznej
14. Pedagogika kultury fizycznej
15. Psychologia aktywności fizycznej

I rok stacjonarne WF – studia drugiego stopnia,  specjalność: Zarządzanie w sporcie i rekreacji
1. Sport, turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych
2. Teoretyczne podstawy sportu, turystyki i rekreacji
3. Planowanie i organizacja w sporcie i rekreacji
4. Zarządzanie obiektami sportowymi
5. Sport, turystyka i rekreacja w zdrowiu publicznym
6. Przepisy prawne w sporcie, turystyce i rekreacji
7. Marketing w sporcie, turystyce i rekreacji

I rok stacjonarne WF – studia drugiego stopnia,  specjalność: Odnowa biologiczna
1. Współczesne oddziaływania w odnowie biologicznej
2. Odnowa psychosomatyczna
3. Masaż
4. Podstawy fizykoterapii
5. Podstawy kinezyterapii
6. Wellnes i SPA
7. Marketing i zarządzanie w odnowie biologicznej

I rok stacjonarne WF – studia drugiego stopnia,  specjalność: Terapia zajęciowa
1. Proces w terapii zajęciowej
2. Terapia zajęciowa dzieci
3. Terapia zajęciowa w prewencji i promocji zdrowia
4. Terapia zajęciowa osób niepełnosprawnych z powodu zaburzeń ortopedycznych i reumatologicznych z adaptowaną aktywnością fizyczną
5. terapia zajęciowa osób z zaburzeniami i dysfunkcjami neurologicznymi
6. Terapia zajęciowa osób dorosłych

I rok stacjonarne WF – studia drugiego stopnia,  specjalność: Edukacja zdrowotna
1. Epidemiologia behawioralna w edukacji zdrowotnej
2. Diagnoza i profilaktyka uzależnień
3. Dydaktyka edukacji zdrowotnej
4. Podstawy wychowania zdrowotnego
5. Ćwiczenia ukierunkowane na zdrowie
6. Elementy zdrowia publicznego
7. Projektowanie i realizacja programów prozdrowotnych

I rok stacjonarne WF – studia drugiego stopnia,  specjalność: Trenerska
1. Żywienie w sporcie
2. Prawo w sporcie
3. Teoria i praktyka dyscypliny kierunkowej
4. Odnowa biologiczna
5. Programowanie i kontrola procesu treningowego
6. Projektowanie przedsięwzięć  sportowych

II ROK
1. Teoria treningu
2. Piłka ręczna
3. Piłka nożna
4. Taniec
5. Koszykówka
6. Seminarium magisterskie
7. Sport, turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych
8. Planowanie i organizacja w sporcie i rekreacji
9. Przepisy prawne w sporcie i rekreacji
10. Sport do wyboru
11. Wykład monograficzny

Wykaz przedmiotów – wychowanie fizyczne, specjalność zarzadzanie w sporcie i rekreacji,  studia drugiego stopnia NIESTACJONARNE

I ROK
1. Dydaktyka wychowania fizycznego
2. Język obcy
3. Promocja zdrowia
4. Medycyna sportowa
5. Lekka atletyka
6. Pływanie
7. Gimnastyka
8. Piłka siatkowa
9. Wychowanie fizyczne specjalne
10. Aktywność fizyczna i rekreacja osób starszych
11. Biomedyczne aspekty aktywności ruchowej
12. Seminarium magisterskie
13. Teoretyczne podstawy sportu, turystyki i rekreacji
14. Zarządzanie obiektami sportowymi
15. Sport, turystyka i rekreacja w zdrowiu publicznym
16. Marketing w sporcie, turystyce i rekreacji
17. Media społecznościowe w kulturze fizycznej
18. Pedagogika kultury fizycznej
19. Psychologia aktywności fizycznej

 II ROK
1. Teoria treningu
2. Piłka ręczna
3. Piłka nożna
4. Taniec
5. Koszykówka
6. Seminarium magisterskie
7. Sport, turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych
8. Planowanie i organizacja w sporcie i rekreacji
9. Przepisy prawne w sporcie i rekreacji
10. Sport do wyboru
11. Wykład monograficzny

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom wychowania fizycznego:

Wychowanie fizyczne