Turystyka i rekreacja

studia drugiego stopnia (magisterskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 2150 zł za semestr
Studia magisterskie trwają 2 lata

Jesteś kreatywny, innowacyjny i posiadasz pasję? Turystyka i Rekreacja - to studia dla Ciebie!

Kierunek Turystyka i Rekreacja to interdyscyplinarne i wielokierunkowe studia. Celem kształcenia jest:

 • przygotowanie wykwalifikowanej kadry posiadającej specjalistyczną wiedzę pozwalającą na rozumienie, charakteryzowanie i wyjaśnianie współczesnych procesów i zjawisk kształtujących zjawiska związane z turystyką i rekreacją,
 • nabycie doświadczenia w branży turystycznej i sektorze usług sportowo-rekreacyjnych.

Specjalności:

Proponujemy dwie różne specjalności, które pozwalają na rozwinięcie własnych zainteresowań i preferencji zawodowych.

 • Obsługa ruchu turystycznego – po ukończeniu specjalności posiadasz umiejętność samodzielnego planowania i realizowania programów imprez turystycznych, zajęć i wydarzeń o charakterze turystyczno-krajoznawczym. Będziesz wyposażony w wiedzę pozwalającą wykorzystać odpowiednie narzędzia niezbędne do kreowania innowacyjnych produktów turystycznych.
 • Rekreacja i fitness – po ukończeniu specjalności absolwent w szczególności będzie umiał zorganizować i przeprowadzić zajęcia rekreacyjne dla różnych grup społecznych. Ponadto będzie proponował nowoczesne metody i techniki stosowane w diagnostyce i monitoringu rekreacyjnej aktywności fizycznej przydatne do pracy instruktora rekreacji i animatora czasu wolnego.

Gdzie możesz znaleźć pracę po turystyce i rekreacji na UKW?

Specjalność obsługa ruchu turystycznego pozwala na podjęcie pracy Ponadto studia przygotowują merytorycznie i praktycznie do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w sektorze usług turystycznych i sportowo-rekreacyjnych.

Otrzymując dyplom ukończenia studiów o profilu praktycznym z „Turystyki i rekreacji” drugiego stopnia w Instytucie Geografii na UKW masz duże możliwości zdobycia pracy w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach zajmujących się obsługą ruchu turystycznego w kraju i za granicą, m.in. w:

 • w różnorodnych obiektach i instytucjach zajmujących się obsługą ruchu turystycznego w kraju i za granicą,
 • centrach informacji i promocji turystycznej regionów,
 • klubach oraz organizacjach sportowych i rekreacyjnych,
 • firmach organizujących szkolenia i eventy,
 • domach kultury, ośrodkach,
 • centrach odnowy biologicznej, siłowniach czy klubach fitness,
 • obiektach noclegowych i ośrodkach sportowo-rekreacyjnych,
 • biurach podróży,
 • turystycznych biurach przewozowych,
 • instytucjach samorządowych i organizacjach pozarządowych.

Studia przygotowują merytorycznie i praktycznie do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w sektorze usług turystycznych i sportowo-rekreacyjnych.

Warto studiować turystykę i rekreację na UKW

Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki 
Instytut Geografii 
ul. Pl. Kościeleckich 8
85-033 Bydgoszcz
tel. (052) 349 62 50
e-mail: geografia@ukw.edu.pl

 

Zasady rekrutacji

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku: turystyka i rekreacja, geografia, wychowanie fizyczne, sport.

O przyjęciu na studia decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych kierunków innych, niż wymienione w pkt 1.

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie wyniku egzaminu pisemnego (test z elementami: geografii, turystyki, rekreacji i hotelarstwa). Za egzamin pisemny (test) można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Egzamin wstępny jest zdany, jeżeli kandydat uzyskał minimum 30 punktów.
W przypadku mniejszej liczby kandydatów niż przewidziany limit komisja może odstąpić od egzaminu.
Do egzaminu mogą również przystąpić kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na kierunku turystyka i rekreacja lub kierunkach określonych w pkt. 1, ale uzyskana ocena na dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia drugiego stopnia na podstawie oceny na dyplomie.


Lista przedmiotów 2019/2020

Nowa lista przedmiotów zostanie podana wkrótce.

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom turystyki i rekreacji:


Turystyka i rekreacja