Turystyka i rekreacja

studia drugiego stopnia (magisterskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 2150 zł za semestr
Studia magisterskie trwają 2 lata

Jesteś kreatywny, innowacyjny i posiadasz pasję? Turystyka i Rekreacja - to studia dla Ciebie!

Kierunek Turystyka i Rekreacja to interdyscyplinarne i wielokierunkowe studia. Program kierunku przede wszystkim odwołuje się do obszarów nauk przyrodniczych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Celem kształcenia jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry, zarówno o specjalistycznej wiedzy - pozwalającej na rozumienie, charakteryzowanie i wyjaśnianie współczesnych procesów i zjawisk kształtujących zjawiska związane z turystyką i rekreacją - jak i nabycie doświadczenia w branży turystycznej i sektorze usług sportowo-rekreacyjnych. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu wyjątkowego programu studiów realizowanego na dwóch specjalnościach: obsługa ruchu turystycznego oraz rekreacja i fitness.

Absolwent kierunku Turystyka i Rekreacja jest kreatywny, skłonny do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji i nabywania nowych umiejętności. Swobodnie nawiązuje kontakty interpersonalne oraz posługuje się językiem obcym. Dysponuje wszechstronną i pogłębioną - w stosunku do studiów pierwszego stopnia - wiedzą.

Na specjalności obsługa ruchu turystycznego student nauczy się samodzielnie planować i realizować programy imprez turystycznych, zajęć i imprez o charakterze turystyczno-krajoznawczym. Będzie wyposażony w odpowiednie narzędzia niezbędne do kreowania innowacyjnych produktów turystycznych. Dlatego w programie studiów jest miejsce na organizację wielu interesujących wyjazdów turystycznych, czy wizyt studyjnych u Naszych partnerów z otoczenia biznesu.

Dzięki specjalności rekreacja i fitness, absolwent w szczególności będzie umiał zorganizować i przeprowadzić zajęcia rekreacyjne dla różnych środowisk społecznych. Ponadto będzie proponował nowoczesne metody i techniki stosowane w diagnostyce i monitoringu rekreacyjnej aktywności fizycznej, niezbędne w pracy instruktora rekreacji i animatora czasu wolnego.

Absolwent kierunku Turystyka i Rekreacja uzyska tytuł zawodowy magistra. Będzie wówczas przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia. Ponadto studia przygotowują merytorycznie i praktycznie do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w sektorze usług turystycznych i sportowo-rekreacyjnych.

Gdzie możesz znaleźć pracę po turystyce i rekreacji na UKW?

Profil praktyczny studiów znacząco zwiększa szansę absolwenta na lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym rynku pracy. Oprócz wiedzy posiada on określone umiejętności i kompetencje, niezbędne i tak oczekiwane przez pracodawców.
Specjalność obsługa ruchu turystycznego pozwala na podjęcie pracy w obiektach hotelarskich, centrach i punktach informacji i promocji turystycznej regionów, biurach podróży, organach administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli zajmujących się turystyką i promocją oraz przedstawicielstwach firm turystycznych w kraju i zagranicą, jak również siedzibach parków narodowych i krajobrazowych oraz organizacjach pozarządowych. Absolwent specjalności rekreacja i fitness jest przygotowany do pracy w centrach odnowy biologicznej, domach kultury, ośrodkach, klubach, organizacjach sportowych i rekreacyjnych.

Warto studiować turystykę i rekreację na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki 
Instytut Geografii 
ul. Mińska 15 
85-428 Bydgoszcz 
tel. 52 349 62 50
www.geografia.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku: turystyka i rekreacja, geografia, wychowanie fizyczne, sport.

O przyjęciu na studia decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych kierunków innych, niż wymienione w pkt 1.

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie wyniku egzaminu pisemnego (test z elementami: geografii, turystyki, rekreacji i hotelarstwa). Za egzamin pisemny (test) można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Egzamin wstępny jest zdany, jeżeli kandydat uzyskał minimum 30 punktów.
W przypadku mniejszej liczby kandydatów niż przewidziany limit komisja może odstąpić od egzaminu.
Do egzaminu mogą również przystąpić kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na kierunku turystyka i rekreacja lub kierunkach określonych w pkt. 1, ale uzyskana ocena na dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia drugiego stopnia na podstawie oceny na dyplomie.


Lista przedmiotów

I semestr

 • Regiony i centra turystyczne
 • Współczesne tendencje w turystyce i rekreacji
 • Aktywność ruchowa i promocja zdrowia
 • Trening zdrowotny
 • Informatyka w branży turystycznej
 • Metodologia badań naukowych w turystyce
 • Polityka i planowanie turystyczne
 • Funkcjonowanie obiektów hotelarskich
 • Historia i antropologia kultury
 • Socjologia czasu wolnego

II semestr

 • Metody badań w turystyce i rekreacji
 • Język obcy
 • Praktyka zawodowa - II semestr
 • Specjalność: Obsługa ruchu turystycznego
 • Wyjazd studyjny
 • Pilotaż wycieczek i rezydentura
 • Międzynarodowy rynek usług turystycznych
 • Seminarium magisterskie
 • Specjalność: Rekreacja i fitness
 • Wyjazd studyjny
 • Organizacja imprez sportowych
 • Seminarium magisterskie

III semestr

 • Etykieta w biznesie
 • Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych
 • Praktyka zawodowa - III semestr
 • Specjalność: Obsługa ruchu turystycznego
 • Funkcjonowanie biura turystycznego
 • Organizacja imprez turystycznych
 • Transport i logistyka w turystyce
 • Seminarium magisterskie
 • Specjalność: Rekreacja i fitness
 • Wellness i fitness
 • Rekreacja różnych grup społecznych
 • Seminarium magisterskie

IV semestr

 • Specjalność: Obsługa ruchu turystycznego
 • English in tourism and hospitality
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w turystyce
 • Turystyka społeczna
 • Targi turystyczne
 • Turystyka w obszarach odmiennych kulturowo
 • Seminarium magisterskie
 • Specjalność: Rekreacja i fitness
 • Turystyka zdrowotna
 • Zarządzanie w sporcie
 • Sport osób z niepełnosprawnością
 • Turystyka specjalistyczna
 • Animacja czasu wolnego
 • Seminarium magisterskie

* Zapewniamy wszystkim studentom realizację praktyk zawodowych u Naszych partnerów biznesowych

Zajęcia prowadzone są przez wysoce wykwalifikowaną kadrę, zarówno teoretyków jak i praktyków, posiadających liczne sukcesy zawodowe i doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych, lokalnych grupach działania, na obszarach chronionych, prowadzeniu szkoleń, organizowaniu i prowadzeniu imprez turystyczno-rekreacyjnych i innych. Kadra posiada odpowiednie kwalifikacje jako instruktor, ratownik, animator czasu wolnego oraz kierownik/wychowawca wypoczynku.


Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom turystyki i rekreacji:


Turystyka i rekreacja