Stosunki międzynarodowe

studia drugiego stopnia (magisterskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne)

brak

Studia licencjackie trwają 2 lata

Zostań ekspertem od spraw międzynarodowych

Stosunki międzynarodowe to dziedzina łącząca wiedzę z zakresu nauk społecznych. Zajmuje się badaniem oficjalnych stosunków politycznych między państwami, ich kontaktów gospodarczych, finansowych, kulturalnych i naukowych.
Student wybierający się na kierunek stosunki międzynarodowe powinien wykazywać się umiejętnościami komunikowania, negocjowania i przekonywania. Niezbędne są także zainteresowania naukami politycznymi, prawnymi i ekonomicznymi.

Gdzie możesz znaleźć pracę po stosunkach międzynarodowych na UKW

Po ukończeniu studiów na kierunku stosunków międzynarodowych drugiego stopnia otrzymasz wykształcenie ogólnoakademickie oraz przygotowanie do zatrudnienia w placówkach administracji publicznej (państwowej i samorządowej), organizacjach i instytucjach współpracujących z rozmaitymi podmiotami międzynarodowymi, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych prowadzących działalność poza granicami kraju lub z zagranicznymi partnerami, instytucjach zajmujących się szeroko rozumianym bezpieczeństwem międzynarodowym. W ostatnim przypadku realizacji celów kształcenia służy specjalność: Europejski system bezpieczeństwa, zaś pozostałych specjalność: Europa w stosunkach międzynarodowych.
Będziesz przygotowany do podjęcia dalszej nauki na studiach trzeciego stopnia, np. z zakresu politologii w ramach Instytutu Nauk Politycznych lub historii w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych.
Po ukończonych studiach, w ramach zwiększenia możliwości zatrudnienia, będziesz mógł kontynuować naukę na studiach podyplomowych, dzięki którym będziesz mógł podjąć pracę w mediach, public relations, reklamie, rozmaitych służbach mundurowych i instytucjach związanych z bezpieczeństwem oraz dyplomacją.
.

Warto studiować stosunki międzynarodowe na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Humanistyczny
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
ul. ks. J. Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz
www.ihism.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady

Studia przeznaczone są wyłącznie dla absolwentów studiów wyższych pierwszego stopnia – kierunku Stosunki międzynarodowe oraz Historia, Politologia, Bezpieczeństwo, a także innych kierunków humanistycznych i społecznych.

O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni. Ocena na dyplomie absolwentów kierunku Stosunki międzynarodowe zostanie podwyższona o 20%.

Lista przedmiotów 2019/2020

Nowa lista przedmiotów zostanie podana wkrótce.

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom stosunków międzynarodowych:

Stosunki międzynarodowe