Stosunki międzynarodowe

studia drugiego stopnia (magisterskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne)

brak

Studia licencjackie trwają 2 lata

Zostań ekspertem od spraw międzynarodowych

Stosunki międzynarodowe to dziedzina łącząca wiedzę z zakresu nauk społecznych. Zajmuje się badaniem oficjalnych stosunków politycznych między państwami, ich kontaktów gospodarczych, finansowych, kulturalnych i naukowych.
Student wybierający się na kierunek stosunki międzynarodowe powinien wykazywać się umiejętnościami komunikowania, negocjowania i przekonywania. Niezbędne są także zainteresowania naukami politycznymi, prawnymi i ekonomicznymi.

Specjalności:

 • Europa w stosunkach międzynarodowych: w ramach tej specjalności uzyskasz uporządkowaną wiedzę o mapie politycznej Europy; zapoznasz się z polityką zagraniczną Unii Europejskiej; będziesz znał zasady funkcjonowania współpracy regionalnej i międzyregionalnej w Europie, a także uwarunkowania polityki zagranicznej państw europejskich, w tym Polski, Niemiec, Ukrainy, Białorusi i Mołdawii oraz krajów skandynawskich, nadbałtyckich i w basenie Morza Śródziemnego; poznasz zależności związane z procesami regionalizacji i globalizacji we współczesnej Europie.
 • Europejski system bezpieczeństwa: w ramach tej specjalności poznasz zasady funkcjonowania euroatlantyckiego systemu bezpieczeństwa oraz politykę bezpieczeństwa w Unii Europejskiej, w tym i Polski; zapoznasz się z relacjami zachodzącymi między zjawiskami z zakresu planowania, zarządzania bezpieczeństwem w jego różnych wymiarach (w ekonomii, energetyce, życiu społeczno-kulturalnym); poszerzysz swoją wiedzę o strategii i ewolucji systemu bezpieczeństwa państw europejskich, a także o elementarnych zagrożeniach (terroryzm, nacjonalizm, separatyzm) i metodach im przeciwdziałania we współczesnej Europie i na świecie.

Uruchomienie specjalności będzie zależało od wyboru wyrażonego w głosowaniu przez studentów kierunku.

Gdzie możesz znaleźć pracę po stosunkach międzynarodowych na UKW

Po ukończeniu studiów na kierunku stosunków międzynarodowych drugiego stopnia otrzymasz wykształcenie ogólnoakademickie oraz przygotowanie do zatrudnienia w placówkach administracji publicznej (państwowej i samorządowej), organizacjach i instytucjach współpracujących z rozmaitymi podmiotami międzynarodowymi, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych prowadzących działalność poza granicami kraju lub z zagranicznymi partnerami, instytucjach zajmujących się szeroko rozumianym bezpieczeństwem międzynarodowym. W ostatnim przypadku realizacji celów kształcenia służy specjalność: Europejski system bezpieczeństwa, zaś pozostałych specjalność: Europa w stosunkach międzynarodowych.
Będziesz przygotowany do podjęcia dalszej nauki na studiach trzeciego stopnia, np. z zakresu politologii w ramach Instytutu Nauk Politycznych lub historii w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych.
Po ukończonych studiach, w ramach zwiększenia możliwości zatrudnienia, będziesz mógł kontynuować naukę na studiach podyplomowych, dzięki którym będziesz mógł podjąć pracę w mediach, public relations, reklamie, rozmaitych służbach mundurowych i instytucjach związanych z bezpieczeństwem oraz dyplomacją.
.

Warto studiować stosunki międzynarodowe na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Humanistyczny
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
ul. ks. J. Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz
www.ihism.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady

Studia przeznaczone są wyłącznie dla absolwentów studiów wyższych pierwszego stopnia – kierunku Stosunki międzynarodowe oraz Historia, Politologia, Bezpieczeństwo, a także innych kierunków humanistycznych i społecznych.

O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni. Ocena na dyplomie absolwentów kierunku Stosunki międzynarodowe zostanie podwyższona o 20%.

Lista przedmiotów

I semestr

 • Geopolityka a stosunki międzynarodowe
 • Kulturowe uwarunkowania stosunków międzynarodowych
 • Problemy granic i mniejszości narodowych w XX i XXI wieku
 • Międzynarodowa polityka handlowa
 • Wspólnota atlantycka
 • System międzyamerykański
 • Metodologia badań naukowych
 • Język obcy
 • Seminarium magisterskie

II semestr

 • Globalizacja i regionalizacja
 • Ekologia a stosunki międzynarodowe
 • Media w stosunkach międzynarodowych i dyplomacji
 • Konflikty i zagrożenia we współczesnym świecie
 • Prawo konfliktów zbrojnych
 • Bliski i Środkowy Wschód w stosunkach międzynarodowych
 • Polska i sąsiedzi. Siła stereotypu
 • Seminarium magisterskie
 • Wychowanie fizyczne

Specjalność: Europa w stosunkach międzynarodowych

 • Regionalne uwarunkowania polityk zagranicznych państw europejskich

Specjalność: Europejski system bezpieczeństwa

 • Euroatlantycki system bezpieczeństwa

III semestr

 • Chiny, Indie i Japonia w relacjach międzynarodowych
 • Rosja i kraje byłego ZSRR w stosunkach międzynarodowych
 • Afryka w relacjach międzynarodowych
 • Wykład monograficzny w języku obcym (angielski, niemieckim lub rosyjskim)
 • Historia dyplomacji
 • Seminarium magisterskie

Specjalność: Europa w stosunkach międzynarodowych

 • Studium niemcoznawstwa europejskiego
 • Ukraina, Białoruś i Mołdawia w systemie europejskiego bezpieczeństwa

Specjalność: Europejski system bezpieczeństwa

 • Terroryzm w Europie i świecie
 • Bezpieczeństwo energetyczne

IV semestr

Specjalność: Europa w stosunkach międzynarodowych

 • Polityka zagraniczna Unii Europejskiej
 • Polityka zagraniczna Polski
 • Kraje basenu Morza Śródziemnego
 • Państwa skandynawskie i nadbałtyckie
 • Bałkany i Turcja
 • Komunikacja międzykulturowa w Europie
 • Seminarium magisterskie

Specjalność: Europejski system bezpieczeństwa 

 • Polityka bezpieczeństwa w Unii Europejskiej
 • Polityka bezpieczeństwa Polski
 • Bezpieczeństwo społeczno-kulturowe
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne
 • Strategie bezpieczeństwa państw europejskich
 • Nacjonalizmy i separatyzmy w Europie
 • Seminarium magisterskie

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom stosunków międzynarodowych:

Stosunki międzynarodowe