Pedagogika z modułem resocjalizacja

studia drugiego stopnia (magisterskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 1600 zł za semestr
Studia magisterskie trwają 2 lata

Zmień życie innych

Kontynuuj studia na pedagogice o specjalności resocjalizacja. To kierunek dla pomagających tym, którzy w trakcie swojego życia zagubili właściwą ścieżkę życia. Będziesz potrafił wykorzystywać poszerzoną wiedzę w celach analizowania i interpretowania zachowań ludzi, w szczególności niedostosowania społecznego. Dzięki zdobytej wiedzy, umiejętnościom i kompetencjom społecznym w zakresie projektowania i realizowania oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych będziesz potrafił udzielać wsparcia i pomocy osobom zagrożonym i niedostosowanym społecznie, umożliwiając im zachowania akceptowane społecznie.

Potencjalne miejsca pracy dla wszystkich absolwentów:

 • kuratela sądowa – kurator sądowy,
 • ośrodki pomocy społecznej – asystent rodzinny,
 • placówki opiekuńcze, opiekuńczo-wychowawcze – wychowawca, pedagog,
 • policja - Policjant, a w szczególności policjant służby prewencji,
 • areszty śledcze i zakłady karne – funkcjonariusz służby więziennej, wychowawca.

Potencjalne miejsca pracy tylko dla absolwentów posiadających przygotowanie pedagogiczne:

 • szkoły różnego typu, poradnie psychologiczno - pedagogiczne  - pedagog
 • placówki pozaszkolne, zapewniające opiekę i wychowanie uczniom pobierającym naukę poza miejscem zamieszkania - pedagog, wychowawca
 • szkoły wchodzące w skład szkół w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawcze - pedagog
 • młodzieżowe ośrodki socjoterapii, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze  - wychowawca

Warto studiować pedagogikę z modułem resocjalizacja na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Pedagogiki i Psychologii 
ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz 
www.pedagogika.ukw.edu.pl

Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady:

 • O przyjęciu kandydata decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni. 
 • Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych kierunków: pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, logopedia, praca socjalna, innych kierunków studiów o specjalności resocjalizacja.


Wybór modułu na kierunku pedagogika

Wybór modułu następuje w trakcie pierwszego roku studiów. Moduł może zostać uruchomiony, jeżeli wybierze go co najmniej 25 studentów. Pierwszeństwo wyboru danego modułu przysługuje studentom, którzy podczas rekrutacji zadeklarowali jego wybór.


Lista przedmiotów 2019/2020

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom pedagogiki:

Pedagogika z modułem resocjalizacja