Pedagogika o spec. resocjalizacja

studia drugiego stopnia (magisterskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 1600 zł za semestr
Studia magisterskie trwają 2 lata

Zmień życie innych

Kontynuuj studia na pedagogice o specjalności resocjalizacja. To kierunek dla pomagających tym, którzy w trakcie swojego życia zagubili właściwą ścieżkę życia. Będziesz potrafił wykorzystywać poszerzoną wiedzę w celach analizowania i interpretowania zachowań ludzi, w szczególności niedostosowania społecznego. Dzięki zdobytej wiedzy, umiejętnościom i kompetencjom społecznym w zakresie projektowania i realizowania oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych będziesz potrafił udzielać wsparcia i pomocy osobom zagrożonym i niedostosowanym społecznie, umożliwiając im zachowania akceptowane społecznie.

Potencjalne miejsca pracy dla wszystkich absolwentów:

 • kuratela sądowa – kurator sądowy,
 • ośrodki pomocy społecznej – asystent rodzinny,
 • placówki opiekuńcze, opiekuńczo-wychowawcze – wychowawca, pedagog,
 • policja - Policjant, a w szczególności policjant służby prewencji,
 • areszty śledcze i zakłady karne – funkcjonariusz służby więziennej, wychowawca.

Potencjalne miejsca pracy tylko dla absolwentów posiadających przygotowanie pedagogiczne:

 • szkoły różnego typu, poradnie psychologiczno - pedagogiczne  - pedagog
 • placówki pozaszkolne, zapewniające opiekę i wychowanie uczniom pobierającym naukę poza miejscem zamieszkania - pedagog, wychowawca
 • szkoły wchodzące w skład szkół w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawcze - pedagog
 • młodzieżowe ośrodki socjoterapii, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze  - wychowawca

Warto studiować pedagogikę o spec. resocjalizacja na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Pedagogiki i Psychologii 
ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz 
www.pedagogika.ukw.edu.pl

Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady:

 • O przyjęciu kandydata decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni. 
 • Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych kierunków: pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, logopedia, praca socjalna, innych kierunków studiów o specjalności resocjalizacja.


Wybór specjalności na kierunku pedagogika

Wybór specjalności następuje do połowy grudnia danego roku akademickiego. Specjalność może zostać uruchomiona, jeżeli wybierze ją co najmniej 25 studentów. Pierwszeństwo wyboru danej specjalności przysługuje studentom, którzy podczas rekrutacji zadeklarowali jej wybór.

Studenci kierunku pedagogika na studiach II stopnia wszystkich specjalności* nie posiadający przygotowania pedagogicznego będą mieli możliwość uzyskania tego przygotowania zgodnie z §1, p.3 Rozporządzenia MEN z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  (…) (Dz.U nr 50, poz.400 z późn. zm.) w ramach dodatkowego, częściowo odpłatnego modułu przygotowania pedagogicznego.

*nie dotyczy specjalności ogólnopedagogicznej, w ramach której studenci uzyskują przygotowanie pedagogiczne


Lista przedmiotów

I semestr

 • Pedagogika ogólna
 • Andragogika
 • Pedagogika porównawcza
 • Ogólna metodologia nauk z elementami logiki
 • Antropologia kulturowa
 • Współczesne koncepcje filozofii i etyki
 • Współczesne problemy socjologii
 • Współczesne problemy psychologii

II semestr

 • Pedagogika ogólna
 • Kierunki i nurty współczesnej pedagogiki
 • Jakościowe badania pedagogiczne

 • Ilościowe badania pedagogiczne

 • Moduł zajęć do wyboru (moduł zajęć specjalnościowych):
  • Dydaktyka szczegółowa: Diagnoza w resocjalizacji
 • Język obcy
 • Seminarium magisterskie

III semestr

 • Moduły zajęć do wyboru (moduły zajęć specjalnościowych):
  • Zadania służb publicznych w zapobieganiu patologiom społecznym
  • Doskonalenie umiejętności interpersonalnych
  • Dydaktyka szczegółowa: Podstawy pracy resocjalizacyjnej i prewencyjnej
  • Dydaktyka szczegółowa: Wielokulturowość w resocjalizacji
 • Seminarium magisterskie
 • Procesy adaptacyjne w warunkach izolacji

IV semestr

 • Moduły zajęć do wyboru (moduły zajęć specjalnościowych):
  • Pomoc postpenitencjarna
  • Wybrane zagadnienia wiktymologii

  • Prawne regulacje regulujące działalność w placówkach resocjalizacyjnych dla nieletnich
  • Prawne regulacje regulujące działalność w zakładach karnych
  • Dydaktyka szczegółowa: Poradnictwo w resocjalizacji i wsparcie społeczne
 • Seminarium magisterskie
Dodatkowo:

Szkolenie BHP w wymiarze 4 godz. na początku I semestru
Realizacja praktyk - 80 h

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom pedagogiki:

Pedagogika o spec. resocjalizacja