Politologia

studia drugiego stopnia (magisterskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 1600 zł za semestr
Studia licencjackie trwają 2 lata

Sztuka władzy, marketing polityczny, kampanie wyborcze? Specjalista politolog niezbędny!

Absolwenci politologii II stopnia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną umożliwiającą inspirowanie, organizowanie i prowadzenie działań na rzecz podmiotów uczestniczących w życiu publicznym. Studia politologiczne kierowane są do osób, które chcą poszerzyć wiedzę teoretyczną oraz nabyć umiejętności praktycznych z zakresu życia publicznego, w tym politycznego, rozumianego wielowymiarowo, zarówno z punktu widzenia poznania narzędzi takich działań, jak i ich zastosowania w procesie podejmowania decyzji.

Specjalności:        

 • Lider Społeczny - jako absolwent tej specjalności będziesz dysponował szeroką wiedzą z zakresu nauk o polityce, ze szczególnym uwzględnieniem społecznych i lokalnych uwarunkowań praktyk politycznych. Będziesz rozumiał zjawiska i procesy polityczne zachodzące w przestrzeni publicznej, wyróżnisz się wiedzą na temat tworzenia mechanizmów przywódczych i kreowania lidera w określonym środowisku społecznym. Zdobędziesz umiejętności prowadzenia dialogu społecznego, w tym partnerstwa publiczno-prywatnego, aktywizacji społeczności lokalnej i zarządzania zespołem. Dodatkowo zostaniesz wyposażony w odpowiednie kwalifikacje, by wdrażać w praktyce zasady ekonomii społecznej. 
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne - dzięki tej specjalności poznasz i zrozumiesz zjawiska oraz procesy polityczne zachodzące we współczesnym świecie. Zdobędziesz wiedzę na temat polityki bezpieczeństwa wewnętrznego na poziomie państwa, ale i w wymiarze lokalnym oraz regionalnym. Nauczysz się analizować i oceniać procesy dotyczące ładu i porządku publicznego, w tym identyfikacji i właściwej interpretacji potencjalnych zagrożeń. Dowiesz się jak właściwie oceniać ryzyko, nauczysz się stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa, zarządzać sytuacjami kryzysowymi, motywowanymi zarówno przyczynami naturalnymi (np. klęski żywiołowe, katastrofy naturalne), jak i nienaturalnymi (np. awarie techniczne, zakłócenia porządku publicznego w czasie imprez masowych, zagrożenia o charakterze terrorystycznym). 

Gdzie możesz znaleźć pracę po politologii na UKW?

Absolwent politologii II stopnia może podjąć pracę na stanowiskach analityka i specjalisty w administracji państwowej i samorządowej, w organach partii politycznych, w mediach, w organizacjach i instytucjach krajowych, także tych współpracujących z zagranicą lub międzynarodowych. Może być ekspertem w ośrodkach badania opinii publicznej oraz w instytucjach naukowych, a także działach public relations.

Absolwent specjalności lider społeczny dzięki procesowi kształcenia i nabytym umiejętnościom jest przygotowany do pracy w szeroko rozumianej administracji publicznej, zarówno na poziomie samorządowym, jak i centralnym. Otwierają się przed nim perspektywy zatrudnienia w instytucjach sektora publicznego i w organizacjach pozarządowych.

Absolwent specjalności bezpieczeństwo wewnętrzne jest przygotowany do pracy w strukturach administracji publicznej, na stanowiskach specjalistów z zakresu bezpieczeństwa w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich i innych organizacjach rządowych i pozarządowych.

Warto studiować politologię na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Humanistyczny
Instytut Nauk Politycznych
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz
tel: 52 32 59 230
www.naukipolityczne.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych kierunku politologia oraz absolwentów kierunków humanistycznych i społecznych.

 1. O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.
 2. Ocena na dyplomie absolwentów kierunku politologia zostanie podwyższona o 20%.

Lista przedmiotów 2019/2020

Nowa lista przedmiotów zostanie podana wkrótce. 

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom politologii:

Politologia