Pedagogika o spec. pedagogika społeczna z organizacją i rewitalizacją społeczności lokalnej

studia drugiego stopnia (magisterskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 1600 zł za semestr
Studia magisterskie trwają 2 lata

Wykorzystaj możliwości lokalnej społeczności

Środki masowego przekazu często przekazują ładne obrazki z wielkich metropolii, a niekiedy pomijają mniejsze miasteczka i zapomniane dzielnice. Wynika to z faktu, że architektura miejska w tych obszarach jest zaniedbana, a lokalne społeczeństwo niechętne do zmian. Środki finansowe płynące do Polski z Unii Europejskiej dają jednak szansę na zmianę tego stanu, bo pozwalają na rewitalizację przestrzeni publicznej i aktywizację społeczności. Studenci tej specjalności poznają czynniki wpływają na tworzenie różnic w klasach społecznych, nauczą się tworzyć i zarządzać lokalnymi grupami działania oraz korzystać z pomocy instytucji państwowych, samorządowych i pozarządowych.

Gdzie możesz znaleźć pracę po pedagogice o sp. pedagogika społeczną z organizacją i rewitalizacją społeczności lokalnej na UKW

 • Lokalne grupy działania
 • Ośrodki pomocy społecznej (m.in. asystent rodziny)
 • Powiatowe Centra pomocy Rodzinie
 • Regionalne ośrodki pomocy społecznej
 • Agencje rozwoju lokalnego
 • Spółdzielnie socjalne
 • Organizacje pozarządowe
 • Instytucje wsparcia dziennego i inne podlegające Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (zajmujące się przemocą w rodzinie, seniorami, osobami niepełnosprawnymi)

Warto studiować pedagogikę na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Instytut Pedagogiki
ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
www.pedagogika.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady:

 • O przyjęciu kandydata decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni. 
 • Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych kierunków: pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, logopedia, praca socjalna, socjologia, polityka społeczna i kierunków pokrewnych wyżej wymienionych.


Wybór specjalności na kierunku pedagogika

Wybór specjalności następuje do połowy grudnia danego roku akademickiego. Specjalność może zostać uruchomiona, jeżeli wybierze ją co najmniej 25 studentów. Pierwszeństwo wyboru danej specjalności przysługuje studentom, którzy podczas rekrutacji zadeklarowali jej wybór.

Studenci kierunku pedagogika na studiach II stopnia wszystkich specjalności* nie posiadający przygotowania pedagogicznego będą mieli możliwość uzyskania tego przygotowania zgodnie z §1, p.3 Rozporządzenia MEN z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  (…) (Dz.U nr 50, poz.400 z późn. zm.) w ramach dodatkowego, częściowo odpłatnego modułu przygotowania pedagogicznego.

*nie dotyczy specjalności ogólnopedagogicznej, w ramach której studenci uzyskują przygotowanie pedagogiczne


Lista przedmiotów

I semestr

 • Pedagogika ogólna
 • Andragogika
 • Pedagogika porównawcza
 • Ogólna metodologia nauk z elementami logiki

 • Antropologia kulturowa
 • Współczesne koncepcje filozofii i etyki
 • Współczesne problemy socjologii
 • Współczesne problemy psychologii

II semestr 

 • Pedagogika ogólna
 • Kierunki i nurty współczesnej pedagogiki
 • Jakościowe badania pedagogiczne

 • Ilościowe badania pedagogiczne

 • Moduły zajęć do wyboru (moduły zajęć specjalnościowych):
  • Pola i instytucje działania pedagoga społecznego
  • Służby społeczne wobec różnych kategorii podopiecznych
 • Język obcy
 • Seminarium magisterskie

III semestr

 • Moduły zajęć do wyboru (moduły zajęć specjalnościowych):
  • Nierówności społeczne - procesy inkluzji i ekskluzji
  • Koncepcja sił ludzkich i kapitał społeczny
  • Rewitalizacja i gentryfikacja w przestrzeni życia społecznego
  • Organizacja sieci społecznych

 • Seminarium magisterskie

IV semestr 

 • Moduły zajęć do wyboru (moduły zajęć specjalnościowych):
  • Aktywizowanie społeczności lokalnej
  • Partycypacja społeczna
  • Diagnostyka społeczna
  • Europejskie modele pomocy społecznej
  • Wielosektorowość w działaniach socjalnych i edukacyjnych
 • Seminarium magisterskie
Dodatkowo:
 • Szkolenie BHP w wymiarze 4 godz. na początku I semestru
 • Realizacja praktyk - 80 h

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom pedagogiki:

Pedagogika o spec. pedagogika społeczna z organizacją i rewitalizacją społeczności lokalnej