Pedagogika o spec. pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi

studia drugiego stopnia (magisterskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 1600 zł za semestr
Studia magisterskie trwają 2 lata

Naucz się zarządzania...nie tylko zasobami ludzkimi!

Wybór zawodu jest jedną z najważniejszych decyzji podejmowanych w naszym życiu i często determinuje przyszłość człowieka na długie lata. Nie każdy jednak podejmuje taką decyzję w oparciu o konkretne argumenty, ale na podstawie rady rodziców, kolegów czy doniesień medialnych.

Dzięki tej specjalności zdobędziesz interdyscyplinarną wiedzę, łącząc elementy pedagogiki, zarządzania, nauk o pracy, socjologii i psychologii. Nauczysz się jak kreować ścieżkę kariery zawodowej własną i innych osób, poznasz procesy kierujące współczesnym rynkiem pracy. Nauczysz się stosować warsztat diagnostyczny w zakresie strategii podejmowania decyzji zawodowych, zarządzać zasobami ludzkimi oraz wspierać jednostki i grupy w procesie edukacji.

Po ukończeniu tej specjalności możesz podjąć dalsze kształcenie w ramach studiów podyplomowych (m.in. Coaching w edukacji, Coaching z elementami mentoringu, a osoby nie posiadające kwalifikacji pedagogicznych – studia podyplomowe w zakresie Przygotowania pedagogicznego) lub studiów doktoranckich (III stopnia).

Praca po pedagogice o spec. pedagogika pracy z zarządzanie zasobami ludzkimi na UKW

Studiując pedagogikę na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego nie musisz się jednak martwić, bo nasi absolwenci są najczęściej wybierani przez pracodawców w Bydgoszczy.

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy jako specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi, do spraw pracowniczych i socjalnych oraz do spraw zatrudnienia w organizacjach gospodarczych, społecznych i administracyjnych, zwłaszcza w działachHuman Resources oraz w instytucjach doradztwa personalnego. Możesz pracować również w charakterze organizatora edukacji dorosłych w zakładach pracy, a także w szkołach i instytucjach edukacji pozaszkolnej oraz specjalisty odpowiedzialnego za rekrutację, selekcję i motywowanie pracowników w zakładach pracy, firmach doradztwa personalnego, instytucjach administracji publicznej i samorządu terytorialnego. Możesz być także organizatorem przekwalifikowania bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy w instytucjach rynku pracy, placówkach edukacji dorosłych oraz w zakładach pracy.

Jeśli ukończyłeś wcześniej specjalność Doradztwo zawodowe, może pracować w charakterze doradcy zawodowego w publicznych służbach zatrudnienia i innych instytucjach zajmujących się doradztwem; a jeśli posiada przygotowanie pedagogiczne to również w szkołach.

Warto studiować pedagogikę o spec. pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Pedagogiki i Psychologii
ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
www.pedagogika.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady:

 • O przyjęciu kandydata decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.
 • Studia adresowane są dla absolwentów studiów wyższych kierunków: pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, logopedia, praca socjalna oraz innych kierunków o specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi. 

Wybór specjalności na kierunku pedagogika

Wybór specjalności następuje do połowy grudnia danego roku akademickiego. Specjalność może zostać uruchomiona, jeżeli wybierze ją co najmniej 25 studentów. Pierwszeństwo wyboru danej specjalności przysługuje studentom, którzy podczas rekrutacji zadeklarowali jej wybór.

Studenci kierunku pedagogika na studiach II stopnia wszystkich specjalności* nie posiadający przygotowania pedagogicznego będą mieli możliwość uzyskania tego przygotowania zgodnie z §1, p.3 Rozporządzenia MEN z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  (…) (Dz.U nr 50, poz.400 z późn. zm.) w ramach dodatkowego, częściowo odpłatnego modułu przygotowania pedagogicznego.

*nie dotyczy specjalności ogólnopedagogicznej, w ramach której studenci uzyskują przygotowanie pedagogiczne


Lista przedmiotów

I semestr 

 • Pedagogika ogólna
 • Andragogika
 • Pedagogika porównawcza
 • Ogólna metodologia nauk z elementami logiki

 • Antropologia kulturowa
 • Współczesne koncepcje filozofii i etyki
 • Współczesne problemy socjologii
 • Współczesne problemy psychologii

II semestr 

 • Pedagogika ogólna
 • Kierunki i nurty współczesnej pedagogiki
 • Jakościowe badania pedagogiczne

 • Ilościowe badania pedagogiczne

 • Moduły zajęć do wyboru (moduły zajęć specjalnościowych):
  • Psychologia człowieka dorosłego
  • Zawodoznawstwo
 • Język obcy
 • Seminarium magisterskie

III semestr 

 • Moduły zajęć do wyboru (moduły zajęć specjalnościowych):
  • Strategie podejmowania decyzji zawodowych
  • Współczesne problemy rynku pracy
  • Funkcjonowaniem organizacji gospodarczych
 • Seminarium magisterskie

IV semestr 

 • Moduły zajęć do wyboru (moduły zajęć specjalnościowych):
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Podstawy funkcjonowania potencjału społecznego
  • Pedagogika pracy
  • Trening komunikacji społecznej
 • Seminarium magisterskie

Dodatkowo

Szkolenie BHP w wymiarze 4 godz. na początku I semestru

Realizacja praktyk - 80 h

 

 

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom pedagogiki:

Pedagogika o spec. pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi