Pedagogika z modułem pedagogika opiekuńcza

studia drugiego stopnia (magisterskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 1600 zł za semestr
Studia magisterskie trwają 2 lata

Potencjalne miejsca pracy dla wszystkich absolwentów: 

 • placówki wsparcia dziennego [opiekuńcze/świetlice, kluby, ogniska wychowawcze; specjalistyczne/świetlice środowiskowe, socjoterapeutyczne; pracy podwórkowej]; opiekuńczo-wychowawcze, socjalizacyjne, interwencyjne, specjalistyczno-terapeutyczne, rodzinne, hostele/pedagog/wychowawca/socjoterapeuta;
 • ośrodki/domy pomocy społecznej, dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, ofiar przemocy w rodzinie, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki wsparcia, hospicja, wioski dziecięce/pedagog,asystent rodziny, opiekun, koordynator pieczy zastępczej, wychowawca;
 • placówki wypoczynku i rehabilitacji dla dzieci i młodzieży/wychowawca;
 • jednostki samorządu terytorialnego/pełnomocnik ds. dziecka, rodziny, profilaktyki.

Potencjalne miejsca pracy tylko dla absolwentów posiadających przygotowanie pedagogiczne:

 • instytucje i placówki oświatowe – wszystkie typy szkół, na wszystkich poziomach kształcenia/pedagog szkolny/wychowawca;
 • placówki wychowania pozaszkolnego, oraz zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania /pedagog/wychowawca (oprócz Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii);
 • poradnie specjalistyczne, psychologiczno-pedagogiczne, diagnostyczne/pedagog/ doradca.

Warto studiować pedagogikę z modułem pedagogika opiekuńcza na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Pedagogiki i Psychologii
ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
www.pedagogika.ukw.edu.pl


w rozumieniu  Rozporządzenia MEN z dnia 12.03.2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (…) (Dz.U 2009. 50.400) – tekst jednolity z 6.08.2015r. (Dz.U.2015.1264).

Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady:

 • O przyjęciu kandydata decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni. 
 • Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych kierunków: pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, logopedia, praca socjalna. 


Wybór specjalności na kierunku pedagogika

Wybór specjalności następuje do połowy grudnia danego roku akademickiego. Specjalność może zostać uruchomiona, jeżeli wybierze ją co najmniej 25 studentów. Pierwszeństwo wyboru danej specjalności przysługuje studentom, którzy podczas rekrutacji zadeklarowali jej wybór.

Studenci kierunku pedagogika na studiach II stopnia wszystkich specjalności* nie posiadający przygotowania pedagogicznego będą mieli możliwość uzyskania tego przygotowania zgodnie z §1, p.3 Rozporządzenia MEN z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  (…) (Dz.U nr 50, poz.400 z późn. zm.) w ramach dodatkowego, częściowo odpłatnego modułu przygotowania pedagogicznego.

*nie dotyczy specjalności ogólnopedagogicznej, w ramach której studenci uzyskują przygotowanie pedagogiczne


Lista przedmiotów 2019/2020

Nowa lista przedmiotów zostanie podana wkrótce.

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom pedagogiki:

Pedagogika z modułem pedagogika opiekuńcza