Pedagogika o spec. ogólnopedagogiczna

studia drugiego stopnia (magisterskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 1600 zł za semestr
Studia magisterskie trwają 2 lata

Zostań pedagogiem

Studia przeznaczone są dla kandydatów, którzy są absolwentami studiów I stopnia, II stopnia (lub jednolitych magisterskich) innych kierunków niż pedagogika (nie posiadają kierunkowego wykształcenia pedagogicznego). W ramach kształcenia specjalnościowego absolwent uzyskuje wiedzę o procesach edukacyjnych (zarówno celowościowych - wychowanie, kształcenie, jak również przebiegających w sposób naturalny), systemie edukacyjnym, prawidłowościach rozwoju jednostki. W programie kształcenia przewidziano, oprócz wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii, wymagane dla przygotowania pedagogicznego dydaktyki szczegółowe oraz praktykę pedagogiczną. Dzięki tak skonstruowanemu programowi kształcenia absolwent specjalności ogólnopedagogicznej może być zatrudniony na stanowiskach wymagających wykształcenia wyższego pedagogicznego oraz przygotowania pedagogicznego. Absolwent może podjąć dalsze kształcenie na studiach III stopnia (doktoranckich) lub podyplomowych.

Gdzie możesz znaleźć pracę po pedagogice o spec. pedagogika ogólnopedagogiczna

Absolwent specjalności ogólnopedagogicznej może podjąć pracę na stanowiskach wymagających wykształcenia wyższego pedagogicznego (wraz z tytułem zawodowym magistra) oraz przygotowania pedagogicznego, w szczególności na stanowiskach:

 • nauczyciela - wychowawcy w świetlicach szkolnych,

 • nauczyciela - wychowawcy w internatach, 

 • nauczyciela - pedagoga w szkołach różnych szczebli (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne),

 • nauczyciela w placówkach doskonalenia nauczycieli,

 • nauczyciela w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych,

 • opiekuna, wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, opiekuńczych.

Warto studiować pedagogikę na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Instytut Pedagogiki
ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
www.pedagogika.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady:

 • O przyjęciu kandydata decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni. 
 • Studia adresowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków innych niż pedagogika.


Wybór specjalności na kierunku pedagogika

Wybór specjalności następuje do połowy grudnia danego roku akademickiego. Specjalność może zostać uruchomiona, jeżeli wybierze ją co najmniej 25 studentów. Pierwszeństwo wyboru danej specjalności przysługuje studentom, którzy podczas rekrutacji zadeklarowali jej wybór.

Studenci kierunku pedagogika na studiach II stopnia wszystkich specjalności* nie posiadający przygotowania pedagogicznego będą mieli możliwość uzyskania tego przygotowania zgodnie z §1, p.3 Rozporządzenia MEN z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  (…) (Dz.U nr 50, poz.400 z późn. zm.) w ramach dodatkowego, częściowo odpłatnego modułu przygotowania pedagogicznego.

*nie dotyczy specjalności ogólnopedagogicznej, w ramach której studenci uzyskują przygotowanie pedagogiczne


Lista przedmiotów

I semestr

 • Pedagogika ogólna
 • Andragogika
 • Pedagogika porównawcza

Moduł metodologiczny

 • Ogólna metodologia nauk z elementami logiki

Moduł filozoficzno-psychologiczno-socjologiczny

 • Antropologia kulturowa
 • Współczesne koncepcje filozofii i etyki
 • Współczesne problemy socjologii
 • Współczesne problemy psychologii

II semestr

 • Kierunki i nurty współczesnej pedagogiki
 • Pedagogika ogólna
 • Edukacyjne procesy celowościowe - wychowanie i kształcenie

Moduł metodologiczny

 • Jakościowe badania pedagogiczne, Ilościowe badania pedagogiczne

Moduły zajęć do wyboru (moduły zajęć specjalnościowych):

 • Edukacyjne procesy celowościowe - wychowanie i kształcenie

Przedmioty kształcenia ogólnego

 • Seminarium magisterskie
 • Język obcy

III semestr

Przedmioty kształcenia specjalnościowego

 • Edukacyjne procesy uspołecznienia
 • Psychologia rozwojowa i wychowawcza
 • Dydaktyka szczegółowa: trening umiejętności wychowawczych

Przedmioty kształcenia ogólnego

 • Seminarium magisterskie

IV semestr

Przedmioty kształcenia specjalnościowego

 • System i polityka oświatowa
 • Edukacja międzykulturowa i regionalna
 • Praktyka zawodowa
 • Dydaktyka szczegółowa: diagnostyka pedagogiczna

 • Dydaktyka szczegółowa: teoria i metodyka profilaktyki

 • Dydaktyka szczegółowa: teoria i metodyka wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży

Przedmioty kształcenia ogólnego

 • Seminarium magisterskie

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom pedagogiki:

Pedagogika o spec. ogólnopedagogiczna