Pedagogika z modułem pedagogika ogólnopedagogiczna

studia drugiego stopnia (magisterskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) brak
Studia magisterskie trwają 2 lata

Zostań pedagogiem

Studia przeznaczone są dla kandydatów, którzy są absolwentami studiów I stopnia, II stopnia (lub jednolitych magisterskich) innych kierunków niż pedagogika (nie posiadają kierunkowego wykształcenia pedagogicznego). W ramach kształcenia specjalnościowego absolwent uzyskuje wiedzę o procesach edukacyjnych (zarówno celowościowych - wychowanie, kształcenie, jak również przebiegających w sposób naturalny), systemie edukacyjnym, prawidłowościach rozwoju jednostki. W programie kształcenia przewidziano, oprócz wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii, wymagane dla przygotowania pedagogicznego dydaktyki szczegółowe oraz praktykę pedagogiczną. Dzięki tak skonstruowanemu programowi kształcenia absolwent specjalności ogólnopedagogicznej może być zatrudniony na stanowiskach wymagających wykształcenia wyższego pedagogicznego oraz przygotowania pedagogicznego. Absolwent może podjąć dalsze kształcenie na studiach III stopnia (doktoranckich) lub podyplomowych.

Gdzie możesz znaleźć pracę po pedagogice z modułem pedagogika ogólnopedagogiczna?

Absolwent specjalności ogólnopedagogicznej może podjąć pracę na stanowiskach wymagających wykształcenia wyższego pedagogicznego (wraz z tytułem zawodowym magistra) oraz przygotowania pedagogicznego, w szczególności na stanowiskach:

 • nauczyciela - wychowawcy w świetlicach szkolnych,

 • nauczyciela - wychowawcy w internatach, 

 • nauczyciela - pedagoga w szkołach różnych szczebli (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne),

 • nauczyciela w placówkach doskonalenia nauczycieli,

 • nauczyciela w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych,

 • opiekuna, wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, opiekuńczych.

Warto studiować pedagogikę z modułem pedagogika ogólnopedagogiczna na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Instytut Pedagogiki
ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
www.pedagogika.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady:

 • O przyjęciu kandydata decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni. 
 • Studia adresowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków innych niż pedagogika.


Wybór modułu na kierunku pedagogika

Wybór modułu następuje w trakcie pierwszego roku studiów. Moduł może zostać uruchomiony, jeżeli wybierze go co najmniej 25 studentów. Pierwszeństwo wyboru danego modułu przysługuje studentom, którzy podczas rekrutacji zadeklarowali jego wybór.


Lista przedmiotów 2019/2020

Nowa lista przedmiotów zostanie podana wkrótce. 

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom pedagogiki:

Pedagogika z modułem pedagogika ogólnopedagogiczna