Mechatronika

studia drugiego stopnia (magisterskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 2500 zł za semestr
Studia magisterskie trwają 1,5 roku

Od 30.01.2017 - 19.02.2017 trwa rejestracja na ten kierunek.

Stwórz świat XXII wieku

Studia te są adresowane w szczególności do absolwentów kierunku mechatronika I stopnia, ale także absolwentów innych kierunków (automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, fizyka techniczna, informatyka, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria środowiska, inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn, metalurgia), którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć dodatkowe kwalifikacje. Zdobycie tytułu inżyniera daje już wyższe wykształcenie, ale dopiero dyplom magistra świadczy o pełnym przygotowaniu do danego zawodu. Studia te są połączeniem zdobywanej wiedzy z praktyką, bowiem umiejętności zdobyte na zajęciach dydaktycznych można szybko wykorzystać działając w kołach naukowych lub korzystając z praktyk. Studenci kierunku w ramach programu MSDN AA mogą bezpłatnie instalować i wykorzystywać oprogramowanie firmy Microsoft, m.in. system Windows (wszystkie wersje), oprogramowanie składające się na środowisko Visual Studio .NET (C#, C++, J#, VB), Microsoft Acces, Microsoft Project Professional, Microsoft Visio Professional, SQL Server, Virtual PC itd. Uczelnia przystąpiła do programu Akademia CISCO. Pozwala to uzupełnić kwalifikacje studentów o praktyczną wiedzę z zakresu sieci komputerowych - ich instalacji, administracji oraz konfigurowania. Akademia Sieci Komputerowych CISCO przygotowuje do zdania honorowanego na całym świecie egzaminu Cisco Certified Network Associate.

Specjalności:

 • Mechatronika przemysłowa i produkcyjna: dzięki tej specjalności będziesz umiał projektować, wytwarzać i eksploatować układy mechatroniczne. Nauczymy Cię rozwiązywać problemy związane z konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których one występują.
 • Systemy pomiarowe i diagnostyczne: specjalność da Ci praktyczne przygotowanie w zakresie nowoczesnych metod akwizycji danych (sensory, układy sensoryczne), metod kondycjonowania i przetwarzania sygnałów (analogowych i cyfrowych) oraz zaawansowanego specjalistycznego programowania składników i funkcji układów pomiarowych. Poznasz również ważniejsze techniki pomiarowe stosowane w przemyśle, rolnictwie, medycynie i ochronie środowiska.

Gdzie możesz znaleźć pracę po mechatronice na UKW

Studiując mechatronikę na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego nie musisz się martwić o pracę po studiach, bo nasi absolwenci są najczęściej wybierani przez pracodawców w Bydgoszczy. W zależności od wybranej specjalności, nasi absolwenci podejmują pracę w interdyscyplinarnych zespołach związanych z konstrukcją i wytwarzaniem, eksploatacją maszyn, w przemyśle elektromaszynowym, motoryzacyjnym, lotniczym, obrabiarkowym lub w charakterze programisty. Możecie kontynuować także swoją edukację na studiach doktoranckich w zakresie informatyki inżynierii materiałowej i mechaniki.

Warto studiować mechatronikę na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Matematyki Fizyki i Techniki
Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej
ul. M. Kopernika 1
85-074 Bydgoszcz
Zobacz stronę Instytutu


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady

[A] Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku mechatronika oraz kierunków pokrewnych: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, fizyka techniczna, informatyka, mechanika i budowa maszyn.

 1. O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona zaświadczeniem wydanym przez dziekanat macierzystej uczelni.

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków innych niż wymienione w pkt. A  

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie wyniku egzaminu pisemnego (test z zakresu treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów licencjackich kierunku mechatronika)
 2. Kandydat za egzamin może uzyskać 50 punktów. 
 3. Egzamin jest zaliczony, gdy kandydat uzyska minimum 30 punktów.

Lista przedmiotów

Mechatronika studia II stopnia (przedmioty wspólne na obu specjalnościach)

I semestr

 • Teoria i technika systemów
 • Projektowanie mechatroniczne
 • Mechanika III
 • Mechanika komputerowa
 • Teoria mechanizmów i dynamika maszyn
 • Teoria obwodów
 • Podstawy mikro i optoelektroniki
 • Systemy wbudowane
 • Komunikacja człowiek - komputer
 • Przetwarzanie sygnałów
 • Język obcy

II semestr

 • Systemy mechatroniczne
 • Eksploatacja urządzeń mechatronicznych
 • Układy programowalne
 • Napędy i sterowanie urządzeń mechatronicznych
 • Układy bezprzewodowe
 • Programowanie i sterowanie wysokopoziomowe
 • Przetwarzanie obrazów
 • Sztuczna inteligencja
 • Przedmiot ogólnouczelniany

III semestr

 • Przedmiot humanistyczny
 • Zarządzanie projektami i zespołami ludzi
 • Zarządzanie jakością
 • Seminarium dyplomowe
 • Przedmiot ogólnouczelniany
 • Wychowanie fizyczne

Specjalność: Mechatronika przemysłowa i produkcyjna

II semestr

 • Mechatronika maszyn roboczych
 • Roboty i manipulatory
 • Projektowanie mechatroniczne II
 • Specjalnościowa pracownia dyplomowa

III semestr

 • Planowanie i sterowanie produkcją
 • Mechatronika maszyn roboczych
 • Zintegrowanie systemy wytwarzania
 • Wykład monograficzny
 • Specjalnościowa pracownia dyplomowa

Specjalność: Systemy pomiarowe i diagnostyczne

II semestr

 • Wirtualne i rozproszone systemy pomiarowe
 • Narzędzia i metody identyfikacji
 • Specjalnościowa pracownia dyplomowa

III semestr

 • Systemy zapewnienia jakości
 • Metody badań nieniszczących i nieinwazyjnych
 • Projektowanie układów pomiarowych
 • Wykład monograficzny
 • Specjalnościowa pracownia dyplomowa

 

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom mechatroniki:

Mechatronika