Pedagogika o spec. logopedia

studia drugiego stopnia (magisterskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 1600 zł za semestr
Studia magisterskie trwają 2 lata

Logopeda – specjalista zawsze poszukiwany

Kiedy w kinach ukazał się film „Jak zostać królem”, pokazujący problemy z wymową monarchy Jerzego VI, wiele osób uświadomiło sobie, że ze swoimi wadami wymowy można walczyć. Praca nad poprawną komunikacją werbalną jest właśnie zadaniem absolwentów logopedii. Jest to specjalność adresowana do osób, które lubią pracę z dziećmi, ale również z dorosłymi, a przede wszystkim – chcą pomagać innym. Studia logopedii skupiają się na wykształceniu umiejętności takich jak diagnozowanie i terapia zaburzeń mowy, jej usprawnianie, przeciwdziałanie trudnościom związanym z czytaniem i pisaniem oraz bezproblemowe komunikowanie się. Kierunek ten kładzie duży nacisk na wymiar praktyczny, bo to on jest głównym aspektem pracy logopedy.

Gdzie możesz znaleźć pracę po pedagogice o sp. logopedia na UKW?

Absolwenci tej specjalności mogą podejmować pracę w placówkach takich jak:

 • zespoły wczesnego wspomagania rozwoju i ośrodki wczesnej interwencji,
 • zakłady i placówki opiekuńczo-terapeutyczne i opiekuńczo-wychowawcze (żłobki, placówki pieczy zastępczej, świetlice środowiskowe terapeutyczne),
 • prywatne gabinety logopedyczne (świadczące usługi diagnozowania oraz prowadzenia terapii mowy).

Absolwent może pełnić funkcję organizatora, wykładowcy i edukatora w różnych formach kształcenia, podnoszącego kompetencje komunikacyjne dzieci, młodzieży i ich rodziców. Dodatkowo, po przeszkoleniu pedagoczniym, może podjąć pracę we wszystkich rodzajach przedszkoli i szkół podstawowych (ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych) oraz publicznych i prywatnych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Warto studiować pedagogikę na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Instytut Pedagogiki
ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
www.pedagogika.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady: 

 • O przyjęciu na studia decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona zaświadczeniem wydanym przez dziekanat macierzystej uczelni.
 • Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych kierunków lub specjalności logopedia. 


Wybór specjalności na kierunku pedagogika

Wybór specjalności następuje do połowy grudnia danego roku akademickiego. Specjalność może zostać uruchomiona, jeżeli wybierze ją co najmniej 25 studentów. Pierwszeństwo wyboru danej specjalności przysługuje studentom, którzy podczas rekrutacji zadeklarowali jej wybór.

Studenci kierunku pedagogika na studiach II stopnia wszystkich specjalności* nie posiadający przygotowania pedagogicznego będą mieli możliwość uzyskania tego przygotowania zgodnie z §1, p.3 Rozporządzenia MEN z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  (…) (Dz.U nr 50, poz.400 z późn. zm.) w ramach dodatkowego, częściowo odpłatnego modułu przygotowania pedagogicznego.

*nie dotyczy specjalności ogólnopedagogicznej, w ramach której studenci uzyskują przygotowanie pedagogiczne


Lista przedmiotów

I semestr 

 • Pedagogika ogólna
 • Andragogika
 • Pedagogika porównawcza
 • Ogólna metodologia nauk z elementami logiki
 • Antropologia kulturowa
 • Współczesne koncepcje filozofii i etyki
 • Współczesne problemy socjologii
 • Współczesne problemy psychologii

II semestr

 • Przedmioty specjalnościowe
 • Kierunki i nurty współczesnej pedagogiki
 • Pedagogika ogólna
  • Podstawy fonetyki i patofonetyki

  • Logopedia w systemie oświaty i opieki zdrowotnej

  • Mowa dziecka w normie i patologii

  • Anatomiczno- fizjologiczne podstawy mowy i jej patologii

 • Język obcy
 • Seminarium magisterskie
 • Jakościowe badania pedagogiczne

 • Ilościowe badania pedagogiczne

 III semestr

 • Warsztat diagnostyczny logopedy

 • Terapia logopedyczna i rewalidacja indywidualna w edukacji włączającej

 • Psychiatria i psychopatologia w logopedii

 • Metodyka terapii logopedycznej zaburzeń artykulacji

 • Metodyka pracy głosem i terapii logopedycznej zaburzeń głosu

 • Seminarium magisterskie

IV semestr

 • Wczesna interwencja logopedyczna

 • Neurologopedia z elementami gerontologopedii

 • Balbutologopedia

 • Metodyka wspomagania rozwoju i rewalidacja indywidualna w autyzmie

 • Integracja sensoryczna w logopedii

 • Metodyka terapii logopedycznej przy wadach zgryzu i rozszczepach

 • Profilaktyka logopedyczna i pierwsza pomoc w pracy z dzieckiem

 • Surdologopedia z metodyką wychowania słuchowego

 • Arteterapia i terapie wspomagające rozwój

 • Moduły zajęć do wyboru (moduły zajęć specjalnościowych):
  • podstawy języka migowego
 • Seminarium magisterskie
Dodatkowo:
 • Szkolenie BHP w wymiarze 4 godz. na początku I semestru
 • Realizacja praktyk - 80 h

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom pedagogiki:

Pedagogika o spec. logopedia