Inżynieria materiałowa

studia drugiego stopnia (magisterskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 2150 zł za semestr
Studia magisterskie trwają 1,5 roczne

30.01.2019 - 19.02.2019 - rejestracja na ten kierunek.

Zostań specjalistą od nowoczesnych materiałów i technologii

W dobie wciąż rosnących wymogów dotyczących jakości i kosztów produkcji, bardzo ważna stała się umiejętność dokonywania właściwego wyboru odpowiedniego materiału. W ostatnich latach nowe materiały, będące dziełem przemyślanych badań inżynierów materiałowych, zdominowały postęp praktycznie we wszystkich dziedzinach naszego życia.

Inżynieria Materiałowa to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy łącząca w różnym stopniu wiedzę z takich przedmiotów jak: chemia, fizyka, mechanika, informatyka, konstrukcja i budowa maszyn, elektrotechnika i nawet biologia. Dzisiaj, w szybko zmieniającym się świecie, w którym obserwujemy dynamiczny rozwój gospodarki, od pracowników wymaga się wiedzy interdyscyplinarnej. Taka właśnie wiedza umożliwia człowiekowi błyskawiczną adaptację do zmieniających się reguł i wymogów rynkowych. 

Kierunek ten jest skierowany do osób, które pasjonują się odkrywaniem nowych rozwiązań technologicznych oraz szeroko pojętą mechaniką. Absolwenci kierunku Inżynieria Materiałowa uzyskają zawansowaną wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu nowoczesnych inżynierskich materiałów polimerowych i kompozytowych, metalowych oraz ceramicznych.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną kadrę naukowo-dydaktyczną, czego potwierdzeniem są liczne nagrody i stypendia przyznane pracownikom Katedry Inżynierii Materiałowej oraz uzyskane granty badawcze. Ich wiedza i kompetencje stanowią gwarancję profesjonalnego przygotowania studentów do sprostania potrzebom nowoczesnej gospodarki rynkowej, zwłaszcza w obszarze produkcji i przetwórstwa materiałów inżynierskich.

Studia na UKW to jedyne studia II stopnia z Inżynierii Materiałowej w naszym regionie.

Specjalności:

inżynieria powierzchni - absolwent specjalności inżynieria powierzchni uzyskuje wiedzę w obszarach: nauki o materiałach inżynierskich metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych; metod modyfikowania warstwy wierzchniej materiałów inżynierskich i współczesnych metod badań warstwy wierzchniej tych materiałów, metod otrzymywania powłok nieorganicznych i organicznych oraz współczesnych metod ich badania, doboru materiałów inżynierskich do różnych zastosowań; doboru metod modyfikowania warstwy wierzchniej materiałów inżynierskich do różnych zastosowań, własności powłok i ich doboru do różnych zastosowań oraz formułowania racjonalnych wniosków dotyczących stosowania metod modyfikowania warstwy wierzchniej materiałów inżynierskich i odpowiednich powłok w różnych produktach.

technologia powłok ochronnych - absolwent specjalności technologia powłok ochronnych uzyskuje wiedzę w obszarach: nauki o materiałach inżynierskich metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych; metod modyfikowania warstwy wierzchniej materiałów inżynierskich i współczesnych metod badań warstwy wierzchniej tych materiałów, technologii nowoczesnych materiałów inżynierskich, technologii powłok ochronnych, procesów technologicznych otrzymywania powłok ochronnych, wpływu parametrów tych procesów na jakość otrzymywanej powłoki ochronnej, technologii metod badań powłok ochronnych, zastosowania powłok ochronnych do konkretnych wytworów oraz recyklingu surowców i produktów w technologii otrzymywania powłok ochronnych.

Gdzie możesz znaleźć pracę po inżynierii materiałowej na UKW

Absolwent studiów magisterskich kierunku inżynieria materiałowa przygotowany jest do pracy: w zakładach przemysłowych, instytucjach edukacyjnych, ośrodkach naukowo-badawczych.
Jakość, estetyka i niezawodność wszystkich przedmiotów oraz urządzeń, jakimi posługuje się każdy z nas, zależą od rodzaju i jakości zastosowanych materiałów. Nowoczesne materiały decydują o jakości naszego życia, a specjaliści z tej dziedziny będą zawsze potrzebni.

Dzięki znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z tego zakresu, absolwenci mogą podejmować zatrudnienie w firmach międzynarodowych.

Warto studiować inżynierię materiałową na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

Jednostka prowadząca:
Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
Instytut Techniki
ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-074 Bydgoszcz
www.technika.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Studia 1,5 roczne przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych kierunku inżynieria materiałowa oraz kierunków pokrewnych.

O przyjęciu na studia decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych kierunków innych niż inżynieria materiałowa. 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie wyniku egzaminu pisemnego (test z zakresu treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów inżynierskich kierunku inżynieria materiałowa).
Za egzamin pisemny (test) można uzyskać maksymalnie 50 punktów.
Egzamin wstępny jest zdany, jeśli kandydat uzyskał minimum 30 punktów.

Zadania egzaminacyjne dla  absolwentów studiów wyższych kierunków innych niż inżynieria materiałowa. 

Fizykochemiczne podstawy budowy i klasyfikacji polimerów

 • Główne zalety i wady materiałów polimerowych w stosunku do metali i materiałów ceramicznych.
 • Wyjaśnić pojęcia: monomer, polimer, oligomer i homopolimeryzacja.
 • Wyjaśnić pojęcie „średni ciężar cząsteczkowy polimeru" i wskazać, czym się ono różni od pojęcia „ciężar cząsteczkowy związku chemicznego".
 • Procesy polimeryzacji addycyjnej i kondensacyjnej.
 • Struktura nadcząsteczkowa polimerów  (rodzaje oraz właściwości).
 • Główne cele stosowania i podstawowe rodzaje składników dodatkowych występujących w tworzywach polimerowych.
 • Podstawowe stany fizyczne polimerów.
 • Główne rodzaje klasyfikacji polimerów.
 • Podział polimerów według ich właściwości cieplno-przetwórczych.
 • Właściwości najważniejszych tworzyw powszechnego zastosowania, takich jak:
 • polietylen, polipropylen, poli (chlorek winylu), polistyren, poli (tereftalanu etylenu), poli (metakrylan metylu), poliwęglan, polilaktyd, polikaprolakton.

Budowa oraz właściwości materiałów ceramicznych i kompozytów

 • Definicję materiałów ceramicznych oraz ich ogólna charakterystykę.
 • Właściwości materiałów ceramicznych.
 • Strukturę krzemionki topionej oraz szkła kwarcowego.
 • Właściwości cieplne materiałów ceramicznych (temperatura topnienia, pojemność cieplna, przewodność cieplna, współczynnik rozszerzalności cieplnej).
 • Właściwości mechaniczne materiałów ceramicznych (wytrzymałość na rozciąganie, twardość, udarność, ścieralność).
 • Właściwości elektryczne materiałów ceramicznych (izolatory, półprzewodniki, nadprzewodniki).
 • Ceramiczne materiały piezoelektryczne.
 • Kompozyty oraz ich ogólna charakterystyka.
 • Rodzaje napełniaczy ceramicznych (włókniste, proszkowe, nanonapełniacze), stosowanych w kompozytach o osnowie polimerowej.
 • Celowość wytwarzania kompozytów ze względu na ich właściwości konstrukcyjne.

Budowa oraz właściwości metali

 • Rodzaje defektów sieci krystalicznej metali oraz ich wpływ na wytrzymałość mechaniczną.
 • Cele stosowania obróbki cieplnej stali.
 • Obróbka cieplno-chemiczna stali.
 • Cele stosowania stopów metali.

Lista przedmiotów 2019/2020

Nowa lista przedmiotów zostanie podana wkrótce.

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcje edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom inżynierii materiałowej:

Inżynieria materiałowa