inżynieria techniczno-informatyczna

studia drugiego stopnia (magisterskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne)  2150 zł za semestr
Studia magisterskie trwają 1,5 roku

30.01.2019 - 19.02.2019 - rejestracja na ten kierunek

Już dzisiaj poznaj technologie jutra

Studia na kierunku inżynieria techniczno-informatyczna na UKW przeznaczone są dla osób zainteresowanych techniką i nowinkami technicznymi. Na studiach zdobędziesz wiedzę z zakresu inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn, metod badań materiałów przy wykorzystaniu metod komputerowych i technik informatycznych. Nauczysz się tworzenia aplikacji w językach programowania, projektowania i wdrażania systemów informatycznych oraz zastosowań technik multimedialnych.

Specjalności:

 • inżynieria biokompozytów: studia poszerzają wiedzę absolwenta w zakresie umiejętności rozwiązywania złożonych problemów techniki w oparciu o wiedzę generowaną przez naukę o materiałach,  świadomego kształtowania mikro i makrostruktury materiału w celu uzyskania określonych właściwości, współczesnych metod badań biokompozytów, projektowania i konstruowania, modyfikacji właściwości materiałów oraz technologii ich wytwarzania - dzięki temu absolwent może znaleźć zatrudnienie w przemyśle placówkach badawczo-rozwojowych, szkolnictwie zawodowym i administracji publicznej.
 • projektowanie konstrukcji drewnianych wspomagane komputerowo: studia poszerzają wiedzę absolwenta o zagadnienia związane z drzewnictwem, szczególnie z zakresu wytwarzania materiałów drzewnych ich zastosowania w technice projektowania i konstruowania, technologii konstrukcji drewnianych stosowania metod komputerowych w projektowaniu materiałów i konstrukcji – dzięki temu absolwent może znaleźć zatrudnienie w przemyśle placówkach badawczo-rozwojowych, szkolnictwie zawodowym i administracji publicznej.

Gdzie możesz znaleźć pracę po inżynierii techniczno-informatycznej na UKW

Absolwent kierunku inżynieria techniczno-informatyczna na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego przygotowany jest do pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych, bankowości, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej oraz zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu. Może także uzyskać kwalifikacje nauczycielskie, wybierając dodatkowy moduł nauczycielski (płatny), do nauczania w szkołach:

 • podstawowych i średnich przedmiotów: technika, podstawy informatyki oraz informatyka,
 • zawodowych różnego typu i stopnia przedmiotów: rysunek techniczny, materiałoznawstwo i technologia metali, technologia drewna i tworzyw sztucznych, mechanika techniczna, podstawy elektrotechniki i elektroniki, zajęcia warsztatowe o różnym profilu, praktyki zawodowe.

Absolwent, poza wiedzą techniczną i informatyczną, uzyska także umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, umożliwiające pełnienie funkcji kierowniczych w różnych obszarach gospodarki.

Warto studiować Inżynierię techniczno-informatyczną na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
Instytut Techniki
ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
www.technika.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

1.  Studia 1,5 roczne przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych kierunku inżynieria techniczno-informatyczna oraz kierunków pokrewnych.

O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

2. Studia 1,5-roczne przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych kierunków innych niż wymienione w pkt. 1.

 1. Przyjęcie kandydatów odbywać się będzie na podstawie wyniku egzaminu pisemnego (test z zakresu treści kierunkowych i podstawowych właściwych dla kierunku inżynieria techniczno-informatyczna) 
 2. Za egzamin pisemny (test) można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Egzamin wstępny jest zdany, jeżeli kandydat uzyskał minimum 30 punktów.

UWAGA: Do egzaminu mogą również przystąpić kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na kierunku inżynieria techniczno-informatyczna, ale uzyskana ocena na dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia drugiego stopnia na podstawie oceny na dyplomie. 


Lista przedmiotów 2019/2020

Pobierz listę przedmiotów

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom inżynierii techniczno-informatycznej:

inżynieria techniczno-informatyczna