Historia

studia drugiego stopnia (magisterskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) brak
Studia magisterskie trwają 2 lata

Połącz pasję ze swoją karierą

Historia to kierunek dla ludzi z pasją. Jeżeli jesteś człowiekiem inteligentnym nie trzeba Ci uświadamiać jaka jest rola historii we współczesnych, nowoczesnych społeczeństwach, które chcą być wielkie swoją przeszłością, które mają respekt i szacunek dla dokonań minionych pokoleń. Jestem historykiem - brzmi dumnie, a jednak być historykiem nie jest łatwo, w szczególności dobrym historykiem. Proponując Ci studia historyczne na poziomie magisterskim chcemy byś został dobrym historykiem, który ma szeroko otwarty umysł, który potrafi adaptować doświadczenie minionych pokoleń do wymogów współczesności. Jeżeli jesteś absolwentem Historii na poziomie studiów licencjackich nie trzeba Ci mówić o atrakcyjności tej dyscypliny nauki. Jeżeli skończyłeś inny kierunek postaramy się byś szybko nadrobił zaległości. Dyplom magistra jest dziś jednym z podstawowych kryterium wymaganym przez pracodawców. Zatem jeśli myślisz o karierze w oświacie, administracji samorządowej, muzeach czy przemyśle turystycznym, to wręcz powinieneś skorzystać z tej oferty.

Dodatkowo możesz skorzystać z zajęć w ramach modułu nauczycielskiego (płatnego), dzięki któremu zdobędziesz uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej.

Specjalności:

 • Dziedzictwo cywilizacyjne: Specjalność jest przeznaczona dla osób w szczególności zainteresowanych historią kultury. Wybierając tę specjalność zyskujesz możliwość pogłębienia wiedzy co do wartości dorobku kulturowego minionych cywilizacyjnych. Zdobędziesz wiedzę w zakresie szeroko rozumianej historii sztuki, nauki, techniki, religii, obyczaju, kultury materialnej. Zyskasz ukierunkowanie na wnikliwość w prowadzeniu badań naukowych i czerpanie wiedzy nie tylko z opracowań ale także z materiału źródłowego. 
 • Nauczycielska (Historia):  W ramach tej specjalności zdobędziesz wiedzę z zakresu historii politycznej i społecznej, historii oświaty. Nabędziesz  zdolność rozumienia i analizowania zagadnień społecznych, politycznych, prawnych i gospodarczych współczesnego świata w kontekście historycznym. Posiądziesz zdolność wykorzystywania tekstów źródłowych w celu rekonstrukcji procesu dziejowego, ale także pozyskasz predyspozycje w kierowaniu pracą zespołową.

  Posiadając uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela, które nabyłeś na studiach I stopnia, teraz będziesz miała/miał uprawnienia do nauczania historii we wszystkich typach szkół, w tym również w szkołach ponadpodstawowych. Jeżeli jednak nie dysponujesz tymi uprawnieniami, to możesz je uzupełnić w ramach odpłatnych zajęć modułu nauczyciela, a w ramach specjalności nauczycielskiej uzyskasz uprawnienia do nauczania historii w szkole ponadpodstawowej.

Uruchomienie specjalności będzie zależało od wyboru wyrażonego w głosowaniu przez studentów kierunku.

Gdzie możesz znaleźć pracę po historii na UKW

Ta kwestia przybiera na sile wraz z końcem studiów. Studiując historię na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego nie musisz się martwić, bo nasi absolwenci są najczęściej wybierani przez pracodawców w Bydgoszczy. Studia historyczne należą do tych, które dają bardzo szerokie spojrzenie na świat, dlatego też po tym kierunku zyskujesz przygotowanie do bardzo wszechstronnej działalności. W zależności od wyboru specjalności, możesz pracować jako redaktor, przewodnik, pracownik instytucji historycznych i muzealnych, nauczyciel, archiwista, animator kultury czy też podjąć własną działalność gospodarczą prowadząc np. poszukiwania genealogiczne. Możesz także wybrać drogę naukowca i rozpocząć studia III stopnia (studia doktoranckie) lub poszerzyć swoje kompetencje, wybierając się na Studia Podyplomowe Historii i Społeczeństwa lub Studia Podyplomowe Historii i Społeczeństwa. Dziedzictwo epok.
Poszczególne specjalności będą uruchomione w zależności od liczby studentów na kierunku i zgodnie z wyborem większości.

Warto studiować historię na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Humanistyczny
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
ul. ks. Józefa Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz
www.ihism.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

Studia przeznaczone są wyłącznie dla absolwentów studiów wyższych kierunku historia oraz kierunków humanistycznych i społecznych.

O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni. Ocena na dyplomie absolwentów kierunku historia zostanie podwyższona o 20%.

UWAGA!

Studentom umożliwia się dodatkowe kształcenia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w szkole podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej w ramach odpłatnego modułu nauczycielskiego, o ile na roku nie zostanie wybrana specjalność nauczycielska.

Warunkiem uruchomienia kształcenia będzie zgłoszenie się liczby studentów określonej w zarządzeniu Rektora. 


Lista przedmiotów

I semestr

 • Metodologia historii i szkoły historiograficzne
 • Organizacja badań historycznych w Polsce
 • Dzieje i organizacja badań archeologicznych w Polsce
 • Źródła do demografii historycznej
 • Statystyka i demografia historyczna
 • Edytorstwo historyczne
 • Historia myśli społecznej
 • Wielokulturowość Europy
 • Translatorium
 • Język obcy
 • Seminarium magisterskie

II semestr

 • Dzieje i kultura regionu kujawsko-pomorskiego
 • Dzieje badań nad historią Kujaw, Pomorza Gdańskiego, Ziemi Chełmińskiej i Ziemi Dobrzyńskiej

 • Historia Kościoła katolickiego

 • Translatorium

 • Naukowy objazd historyczny

 • Seminarium magisterskie

 • Wychowanie fizyczne

Specjalność: Dziedzictwo cywilizacyjne

 • Społeczne funkcje sztuki

Specjalność: Nauczycielska (Historia)

 • Moduł 2 Ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne
  • Pedagogika dla SPP (szkoły ponadpodstawowej)
  • Psychologia dla SPP (szkoły ponadpodstawowej)

III semestr

 • Warsztat historyka
 • Seminarium magisterskie
 • Praktyka dydaktyczno-pedagogiczna (po III semestrze. Jej zaliczenie i dopisanie pkt. ECTS po IV semestrze)

Specjalność: Dziedzictwo cywilizacyjne

 • Nauka i technika w rozwoju historycznym
 • Europa Środkowa jako pogranicze kulturowe
 • Historia rzeczy

Specjalność: Nauczycielska (Historia)

 • Moduł 3 Przygotowanie w zakresie dydaktycznym
  • Dydaktyka przedmiotu III i IV etap kształcenia

  • Praktyka śródroczna - dydaktyczna

 • Przedmioty specjalnościowe:
  • Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok

  • Film w edukacji historycznej i społecznej

IV semestr

 • Seminarium magisterskie

Specjalność: Dziedzictwo cywilizacyjne

 • Migracje i kolonizacje
 • Kultura miasta i wsi
 • Kultura erotyczna na przestrzeni wieków
 • Historia teatru i muzyki
 • Kultura zdrowotna
 • Kulturotwórcza i polityczna rola mediów

Specjalność: Nauczycielska (Historia)

 • Moduł 3 Przygotowanie w zakresie dydaktycznym
  • Dydaktyka przedmiotu dla SPP (szkoły ponadpodstawowej)

  • Warsztat metodyczny nauczyciela

 • Przedmioty specjalnościowe:
  • Historia oświaty i wychowania
  • Turystyka szkolna

  • Edukacja permanentna


Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom historii:

Historia