Filologia o spec. germanistyka

studia drugiego stopnia (magisterskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) I rok - 2200 zł za semestr
II rok - 2100 zł za semestr
Studia magisterskie trwają 2 lata

Poznaj język przyszłości biznesu

Kontynuacja nauki na studiach magisterskich filologii o specjalności germanistyka zapewnia zdobycie umiejętności językowych na poziomie biegłości C2 (język niemiecki) oraz B2+ (drugi język obcy) Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Podczas studiów studenci germanistyki mają możliwość odbywania praktyk i staży zawodowych oraz zdobywania wiedzy, umiejętności językowych i uniwersalnych kompetencji społecznych pozwalających sprostać wymaganiom współczesnego rynku pracy.

Przy Katedrze Germanistyki działa od 2008 roku lektorat DAAD, który współorganizuje imprezy naukowe i kulturalne oraz informuje o studiach i możliwości prowadzenia badań naukowych w Niemczech, a także o ofercie stypendialnej i praktykach studenckich.

Gdzie możesz znaleźć pracę po filologii o spec. germanistyka na UKW

Dzięki umiejętności efektywnego komunikowania oraz wykorzystania nowych mediów i narzędzi cyfrowych absolwenci studiów II stopnia są poszukiwani w sektorze nowoczesnych usług biznesowych (np. PR, marketing). Znajdują oni zatrudnienie m. in. w renomowanych firmach z branży IT oraz świadczących usługi z zakresu tłumaczeń i działań marketingowych. Nabyte umiejętności umożliwiają podjęcie pracy także w firmach konsultingowych, reklamie, turystyce i handlu, instytucjach kulturalnych i medialnych, w organizacjach międzynarodowych i dyplomacji. Po ukończeniu (płatnego) modułu nauczycielskiego mogą także podjąć pracę w szkolnictwie.

Warto studiować filologię o spec. germanistyka na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Humanistyczny
Katedra Germanistyki
ul. Grabowa 2
85-601 Bydgoszcz
www.germanistyka.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

1. Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych kierunku: filologia o specjalności: filologia germańska, filologia niemiecka, germanistyka oraz lingwistyka stosowana z językiem niemieckim, posiadający umiejętności językowe w zakresie języka niemieckiego zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 • O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.
 • Na studia drugiego stopnia przyjmowani są w pierwszej kolejności absolwenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego kierunku filologia, sp. filologia germańska, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia i z toku studiów uzyskali średnią ocen co najmniej 3,8. 

2. Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych kierunków innych niż wymienione w pkt. 1.

 • Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie wyniku egzaminu pisemnego (test z zakresu treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów licencjackich kierunku filologia, sp. filologia germańska).  
 • Za egzamin pisemny można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Egzamin wstępny jest zdany, jeśli kandydat uzyskał minimum 30 punktów.

Zakres zagadnień egzaminacyjnych (dla absolwentów studiów wyższych kierunków innych niż wymienione w pkt. 1) 

 • Grupa treści podstawowych:
  Wymagana jest znajomość języka niemieckiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
 • Grupa treści kierunkowych:
  • w zakresie wiedzy o języku i komunikacji
   Kategorie językowe. Poziomy analizy języka. Praktyczne zastosowania badań nad językiem. Opis języka obejmujący fonetykę, fonologię, morfologię, składnię, semantykę i pragmatykę w perspektywie synchronicznej. Historyczny rozwój języka niemieckiego na różnych etapach jego rozwoju. Zmiany w słownictwie i gramatyce. Podstawowe kategorie z zakresu lingwistyki tekstu. Wpływ czynników społeczno-kulturowych na rozwój języka. Pojęcia i zasady analizy kontrastywnej polsko-niemieckiej. 
  • w zakresie wiedzy o literaturze i kulturze wybranego obszaru językowego
   Historia piśmiennictwa niemieckojęzycznego uwzględniająca kanon literatury - poezji, dramatu, prozy. Problematyka periodyzacji dziejów literatury. Wprowadzenie do metodologii interpretacji dzieł literackich z uwzględnieniem ich kontekstu - kulturowego i historycznego. Charakterystyka rozwoju procesów historyczno-literackich, prądów i kierunków. Teoria dzieła literackiego i jego odbioru. Podstawowe pojęcia z zakresu poetyki i teorii literatury. Elementy historii i kultury krajów niemieckojęzycznych wyznaczające ich tożsamość i specyfikę. Elementy materialne i symboliczne określające charakter kultury niemieckiej - środowisko geograficzne, instytucje, kontekst społeczny i religijny. 
  • w zakresie wiedzy o akwizycji i nauce języków
   Wprowadzenie do problematyki akwizycji języka - pierwszego, drugiego, kolejnych. Teoria komunikacji językowej. Psycholingwistyczne podstawy działań językowych. Kształcenie w zakresie uczenia się języków obcych i ich nauczania.

Lista przedmiotów

Studia stacjonarne

I semestr

 • Praktyczna nauka języka niemieckiego
 • Wybrane zagadnienia z językoznawstwa
 • Wybrane zagadnienia z kulturoznawstwa
 • Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa
 • Stylistyka języka polskiego
 • Wykład specjalizacyjny
 • Seminarium magisterskie

II semestr

 • Praktyczna nauka języka niemieckiego
 • Język obcy
 • Seminarium magisterskie
 • Projekt multimedialny
 • Moduł 1 (do wyboru)

III semestr

 • Praktyczna nauka języka niemieckiego
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne
 • Seminarium magisterskie
 • Moduł 2 (do wyboru)
 • Socjologia kultury

IV semestr

 • Seminarium magisterskie
 • Wykład monograficzny (moduł kształcenia z zajęć ogólnouczelnianych)
 • Moduł 3 (do wyboru)

Studia niestacjonarne

 • Praktyczna nauka języka niemieckiego
 • Wybrane zagadnienia z językoznawstwa
 • Wybrane zagadnienia z kulturoznawstwa
 • Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa
 • Stylistyka języka polskiego
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne
 • Wykład specjalizacyjny
 • Seminarium magisterskie
 • Projekt multimedialny
 • Socjologia kultury
 • Wykład monograficzny (moduł kształcenia z zajęć ogólnouczelnianych)
 • Moduł 1,2,3 (do wyboru)

Moduły do wyboru:

Moduł: kulturowy (M1)

 • Retoryka
 • Tekst i obraz jako medium komunikacji (=reprezentacja kulturowa)
 • Tekst i obraz jako medium komunikacji (=transfer kulturowy)

Moduł: tłumaczeniowy (M2)

 • Teorie przekładu
 • Narzędzia CAT w pracy tłumacza
 • Tłumaczenie tekstów specjalistycznych

Moduł: socjolingwistyczny (M3)

 • Język w mediach
 • Socjolingwistyka
 • Języki specjalistyczne

Moduł: literacki (M4)

 • Interpretacja tekstu literackiego
 • Tłumaczenie tekstu literackiego
 • Przekład intersemiotyczny

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom germanistyki:

Filologia o spec. germanistyka