Geografia

studia drugiego stopnia (magisterskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 2150 zł za semestr
Studia magisterskie trwają 2 lata

Studiuj, zwiedzaj, poznawaj, zarabiaj

Masz podstawową wiedzę z geografii i zastanawiasz się, co zrobić z nią dalej? Kontynuuj naukę i uzyskaj tytuł magistra geografii. Nasza oferta jest skierowana do absolwentów kierunku geografia i pokrewnych (geologia, ochrona środowiska i gospodarka przestrzenna). Szansę studiowania, po zaliczeniu testu, mają także absolwenci innych kierunków. Dyplom magistra jest dziś jednym z podstawowych kryteriów wymaganym przez pracodawców, więc jeśli myślisz o pracy jako geograf to powinieneś wiedzieć, że możesz pracować w różnych jednostkach zajmujących się środowiskiem przyrodniczym (np. monitoring środowiska), jednostkach administracji publicznej (np. wydziały środowiska np. w gminach, starostwach, itp.) i ośrodkach badawczych. Poza tym, ukończenie specjalności geografia dróg wodnych pozwala na znalezienie pracy w jednostkach zajmujących się rzekami i ich wykorzystaniem w gospodarce. 

Nie od dziś wiadomo, że geografia poszerza horyzonty! Więc jeśli chcesz postrzegać otaczające środowisko inaczej niż inni, nie pozostaje nic innego jak wybór tego kierunku.

Zajęcia terenowe i wycieczki tematyczne to ten element, którego geografom pozazdrościć mogą studenci innych kierunków, a każdy z takich wyjazdów to doskonała okazja, by nawiązać nowe znajomości i zobaczyć z bliska, jak funkcjonuje nasz świat. Istnieje także możliwość kontynuacji pasji geografa w Kole Naukowym Studentów Geografii, które zrzesza studentów I jak i II stopnia.  Dodatkowo możesz skorzystać z zajęć w ramach modułu nauczycielskiego (płatnego), dzięki któremu zdobędziesz uprawnienia do nauczania geografii w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Zajęcia na kierunku geografia są tak zaplanowane, aby student poświęcał jak najwięcej czasu na poszerzanie własnej wiedzy i umiejętności poza uczelnią. 

Specjalności:

 • Geografia fizyczna z ochroną środowiska przyrodniczego: kończąc tę specjalność będziesz potrafił nie tylko analizować poszczególne elementy środowiska, ale także kompleksowo je oceniać, wykorzystując w tym celu najnowsze metody badawcze. Pracę znajdziesz w m.in. w jednostkach zajmujących się ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego (prywatnych i publicznych), rzeźbą terenu, badaniami geologicznymi oraz oceną środowiska przyrodniczego.

 • Geografia społeczno-ekonomiczna: kształcenie na tej specjalności służy zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które pozwalają na wyjaśnianie procesów i zjawisk społeczno-ekonomicznych. Studiując geografię społeczno-ekonomiczną będziesz potrafił wykorzystać swoją wiedzę i wyniki analiz dla potrzeb kompleksowego gospodarowania i zarządzania przestrzenią, które coraz częściej są podstawą pracy w różnych jednostkach administracji publicznej.

 • Geografia dróg wodnych: ukończenie tej specjalności daje absolwentowi kompleksową wiedzę o funkcjonowaniu rzek i kanałów, a także pozwala wykonywać różne opracowania związane z oddziaływaniem inwestycji w ich obrębie na środowisko przyrodnicze. Pozwala także na zrozumienie zjawisk społeczno-gospodarczych pomiędzy drogą wodną a otaczającym go światem człowieka. Absolwenci tej specjalności mają szansę na znalezienie pracy w różnych jednostkach publicznych i firmach prywatnych, które związane są z wykorzystaniem zasobów wodnych.

Gdzie możesz znaleźć pracę po geografii na UKW

Studiując geografię na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego nie musisz się martwić o pracę po studiach, bo nasi absolwenci są najczęściej wybierani przez pracodawców w Bydgoszczy. W zależności od wyboru specjalności, możesz pracować jako pracownik jednostek administracji publicznej różnego szczebla, pracownik instytucji badawczych takich, jak Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (podpisana umowa o współpracy), Polska Akademia Nauk, uczelnie wyższe, w służbach meteorologicznych i hydrologicznych, regionalnych zarządach gospodarki wodnej, zarządach melioracji i urządzeń wodnych, a także jako nauczyciel (po ukończonych odpłatnych kursach). I to nie wszystko, bo nasi absolwenci coraz częściej znajdują pracę w branży prywatnej związanej z badaniami geologicznymi czy też geodezją. 

Warto studiować historię na UKW 

Jednostka prowadząca:
Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki 
Instytut Geografii 
ul. Mińska 15 
85-428 Bydgoszcz 
tel. 52 349 62 50
www.geografia.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych kierunku: geografia oraz  innych kierunków pokrewnych

W przypadku absolwentów studiów geograficznych pierwszego stopnia przyjęciu na studia drugiego stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne) decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

Na studia drugiego stopnia przyjmowani są w pierwszej kolejności absolwenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego kierunku geografia, turystyka i rekreacja, rewitalizacja dróg wodnych, ochrona środowiska oraz kierunków  pokrewnych, którzy ukończyli studia w roku akademickim 2016/2017  i na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia uzyskali ocenę co najmniej dobrą.


Lista przedmiotów

I semestr

 • Zaawansowane metody analizy przestrzennej
 • Filozofia
 • Język obcy
 • Specjalność geografia fizyczna z ochroną środowiska
 • Współczesne procesy geomorfologiczne
 • Potamologia
 • Wykład monograficzny
 • Architektura krajobrazu
 • Seminarium magisterskie
 • Specjalność geografia społeczno-ekonomiczna
 • Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej
 • Urbanistyka
 • Wybrane problemy społeczno-demograficzne Polski
 • Seminarium magisterskie
 • Specjalność geografia dróg wodnych
 • Geografia transportu multimodalnego
 • Podstawy hydrochemii
 • Zarządzanie zasobami wodnymi
 • Seminarium magisterskie

II semestr

 • Metodologia badań geograficznych
 • Antropologia

Specjalność - geografia fizyczna z ochroną środowiska

 • Metody badań w geografii fizycznej
 • Geomorfologia antropogeniczna
 • Podstawy sedymentologii
 • Ćwiczenia terenowe w trakcie I roku – praktyka specjalistyczna
 • Pracownia specjalistyczna
 • Seminarium magisterskie
 • Praktyka

Specjalność - geografia społeczno-ekonomiczna

 • Ekonomiczne aspekty gospodarowania środowiskiem
 • Planowanie rozwoju regionalnego i lokalnego
 • Ćwiczenia terenowe w trakcie I roku - praktyka specjalistyczna
 • Pracownia specjalistyczna
 • Seminarium magisterskie
 • Praktyka

Specjalność - geografia dróg wodnych

 • Eksploatacja dróg wodnych
 • Wyznaczanie i oznakowanie dróg wodnych
 • Metody hydrometrii rzecznej
 • Ćwiczenia terenowe w trakcie I roku - praktyka specjalistyczna (projekt rzeczny)
 • Pracownia specjalistyczna
 • Seminarium magisterskie
 • Praktyka

III semestr

 • Globalne problemy geografii fizycznej
 • Globalne problemy geografii społeczno-ekonomicznej
 • Infrastruktura informacji przestrzennej
 • Wykład ogólnouczelniany
 • Wychowanie fizyczne

Specjalność - geografia fizyczna z ochroną środowiska

 • Problemy degradacji i ochrony gleb w Polsce
 • Wykład monograficzny
 • Gospodarka wodna i przemiany stosunków wodnych
 • Pracownia specjalistyczna
 • Seminarium magisterskie
 • Praktyka

Specjalność - geografia społeczno-ekonomiczna

 • Regiony społeczno-ekonomiczne Polski
 • Geografia człowieka
 • Pracownia specjalistyczna
 • Seminarium magisterskie
 • Praktyka

Specjalność geografia dróg wodnych

 • Geografia miast nadrzecznych
 • Kartograficzne i satelitarne systemy wyznaczania położenia
 • Pracownia specjalistyczna
 • Seminarium magisterskie
 • Praktyka

IV semestr

Specjalność - geografia fizyczna z ochroną środowiska

 • Limnologia
 • Bioklimatologia człowieka
 • Metody waloryzacji środowiska przyrodniczego
 • Antropizacja środowiska przyrodniczego
 • Roślinność Polski i Europy
 • Pracownia specjalistyczna
 • Seminarium magisterskie

Specjalność - geografia społeczno-ekonomiczna

 • Wybrane problemy demograficzne świata
 • Geografia polityczna Polski
 • Geografia kultury
 • Geografia wyborcza
 • Fundusze UE w rozwoju regionalnym i lokalnym
 • Wykład monograficzny
 • Pracownia specjalistyczna
 • Seminarium magisterskie

Specjalność - geografia dróg wodnych

 • Gospodarcze wykorzystanie rzek i kanałów
 • Uwarunkowania rozwoju dróg wodnych
 • Walory turystyczne dróg wodnych
 • Procesy fluwialne
 • Realizacja inwestycji na obszarach Natura2000
 • Oceny oddziaływania inwestycji na środowisko
 • Polityka ochrony środowiska wodnego w Unii Europejskiej
 • Pracownia specjalistyczna
 • Seminarium magisterskie

Uruchomienie poszczególnych specjalności na geografii drugiego stopnia jest uzależnione od odpowiedniej liczby chętnych, którzy zostaną przyjęci na I rok studiów magisterskich uzupełniających. 


Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom geografii:

Geografia