Geografia

studia drugiego stopnia (magisterskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 2150 zł za semestr
Studia magisterskie trwają 2 lata

Studiuj, zwiedzaj, poznawaj, zarabiaj

Nie od dziś wiadomo, że geografia poszerza horyzonty! Więc jeśli chcesz postrzegać otaczające środowisko inaczej niż inni, nie pozostaje nic innego jak wybór tego kierunku.

Masz podstawową wiedzę z geografii i zastanawiasz się, co zrobić z nią dalej? Kontynuuj naukę i uzyskaj tytuł magistra geografii. Nasza oferta jest skierowana do absolwentów kierunku geografia i pokrewnych (geologia, ochrona środowiska i gospodarka przestrzenna). Szansę studiowania mają także absolwenci innych kierunków!

Wyjazdy studialne po Polsce jak i za granicę, pozwalają studentom geografii podziwiać różne regiony pod kątem przyrodniczym oraz kulturowym. Bardzo często są one organizowane przez pracowników Instytutu Geografii, jak również przez członków Koła Naukowego Studentów Geografii „GEOSFERA 24”. Należy dodać, iż każdy student geografii ma możliwość przynależności do koła naukowego, które funkcjonuje w Instytucie Geografii. Poza tym, każdy student może skorzystać z zajęć w ramach modułu nauczycielskiego (płatnego), dzięki któremu zdobędzie uprawnienia do nauczania geografii w szkole podstawowej i średniej. Zajęcia na kierunku geografia są tak zaplanowane, aby student poświęcał jak najwięcej czasu na poszerzanie własnej wiedzy i umiejętności poza uczelnią. 

Specjalności:

 • Geografia fizyczna z ochroną środowiska przyrodniczego: kończąc tę specjalność będziesz potrafił nie tylko analizować poszczególne elementy środowiska, ale także kompleksowo je ocenić, wykorzystując w tym celu najnowsze metody badawcze. Pracę znajdziesz w m.in. w jednostkach zajmujących się ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego (prywatnych i publicznych), rzeźbą terenu, badaniami geologicznymi oraz oceną środowiska przyrodniczego.
 • Geografia dróg wodnych: ukończenie tej specjalności daje absolwentowi kompleksową wiedzę o funkcjonowaniu rzek i kanałów, a także pozwala wykonywać różne opracowania związane z oddziaływaniem inwestycji w ich obrębie na środowisko przyrodnicze. Pozwala także na zrozumienie zjawisk społeczno-gospodarczych pomiędzy drogą wodną a otaczającym go światem człowieka. Absolwenci tej specjalności mają szansę na znalezienie pracy w różnych jednostkach publicznych i firmach prywatnych, które związane są z wykorzystaniem zasobów wodnych. 

Gdzie możesz znaleźć pracę po geografii na UKW?

Studiując geografię na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego nie musisz się martwić o pracę po studiach. Nasi absolwenci są najczęściej wybierani przez pracodawców w Bydgoszczy. W zależności od wyboru specjalności, możesz pracować jako:

 • pracownik jednostek administracji publicznej różnego szczebla (np. w wydziałach środowiska urzędów miejskich, gminnych, starostwach itp.),
 • pracownik instytucji badawczych tj.: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (podpisana umowa o współpracy), Polska Akademia Nauk, uczelnie wyższe,
 • w służbach meteorologicznych i hydrologicznych,
 • po ukończeniu specjalności geografia dróg wodnych także w regionalnych zarządach gospodarki wodnej, zarządach melioracji i urządzeń wodnych,
 • nauczyciel geografii w szkole (po ukończeniu odpłatnych kursów pedagogicznych).

Nasi absolwenci coraz częściej znajdują pracę w branży prywatnej związanej z wykorzystaniem technik GIS oraz badaniami geologicznymi czy też geodezją.

Warto studiować geografię na UKW 

Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki 
Instytut Geografii 
ul. Plac Kościeleckich 8 
85-033 Bydgoszcz 
tel. 52 349 62 50
e-mail: www.geografia.ukw.edu.pl

Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych kierunku: geografia oraz  innych kierunków pokrewnych.

W przypadku absolwentów studiów licencjackich (kierunek geografia) o przyjęciu na studia drugiego stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne) decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

Na studia drugiego stopnia przyjmowani są w pierwszej kolejności absolwenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, zwłaszcza kierunków: geografia, turystyka i rekreacja, rewitalizacja dróg wodnych, ochrona środowiska oraz kierunków pokrewnych, którzy ukończyli studia w roku akademickim 2017/2018 i na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia uzyskali ocenę co najmniej dobrą.


Lista przedmiotów 2019/2020

Nowa lista przedmiotów zostanie podana wkrótce.

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom geografii:

Geografia