Fizyka

studia drugiego stopnia (magisterskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) brak
Studia magisterskie trwają 2 lata

Ciekawy kierunek - pewna przyszłość

Fizyka to znakomita szkoła myślenia ścisłego i praktycznego. Pozwala zrozumieć prawa rządzące naszym światem i tłumaczy niewytłumaczalne. To dzięki fizyce świat się rozwija i pozwala na tworzenie między innymi nowoczesnych technologii. Zdobyte w trakcie studiowania fizyki umiejętności rozwiązywania rozmaitych problemów są poszukiwane na rynku pracy, a globalny rozwój nowoczesnych technologii daje szansę na zgodne z wykształceniem zatrudnienie nie tylko w Polsce. Ugruntowane wiadomości z łatwością pomogą odnaleźć się na rynku pracy.

Oferujemy naszym kandydatom dwie atrakcyjne specjalności: fizyczne podstawy kryminalistyki oraz nowoczesne materiały dla elektroniki i energetyki. Uruchomiona zostanie tylko jedna z nich – ta, którą wybierze większość studentów rocznika. Wybór dokonywany jest w trakcie pierwszego semestru studiów. 

Specjalności

 • Fizyczne podstawy kryminalistyki: Chcesz poznać, co kryje się pod pojęciami: balistyka, mechanoskopia, daktyloskopia, traseologia i wieloma innymi? Przyjdź do nas i wybierz unikalną w skali kraju specjalność fizyczne podstawy kryminalistyki. Na tej specjalności nauczysz się posługiwać technikami kryminalistycznymi wykorzystującymi osiągnięcia z zakresu nauk fizycznych, chemicznych i informatycznych. Będziesz przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych, badawczo-rozwojowych i diagnostycznych.
 • Nowoczesne materiały dla elektroniki i energetyki: przemysł oraz firmy innowacyjne w Polsce i na świecie odczuwają głód pracowników, którzy mieliby orientację w najnowszych trendach dotyczących projektowania materiałów o określonej funkcjonalności, a jednocześnie otwarcie myślących, dobrze wykształconych, zdolnych do wszechstronnej komunikacji. Idąc naprzeciw tym oczekiwaniom na rynku pracy proponujemy studia na kierunku fizyka o specjalności nowoczesne materiały dla elektroniki i energetyki. Przedmioty ogólne na tym kierunku pozwolą na ukształtowanie umiejętności analitycznego myślenia i stosowania modeli matematycznych wspieranych komputerowo do rozwiązywania problemów z bardzo różnych obszarów (nie tylko fizyki). Przedmioty specjalistyczne dotyczą materiałów funkcjonalnych, które wykorzystywane są do wytwarzania pokryć funkcjonalnych, konstrukcji urządzeń do konwersji energii, fotowoltaiki, czujników chemicznych, czujników promieniowania jonizującego, biodetektorów. Program studiów obejmuje kursy dotyczące modelowania nowych materiałów w oparciu o modelowanie molekularne, wytwarzania i badania właściwości materiałów w oparciu o najbardziej zaawansowane techniki fizyki ciała stałego jak również zastosowania nowych materiałów. Studenci są włączani w badania prowadzone w Instytucie Fizyki UKW. W ramach studiów studenci odbywają praktyki w najbardziej innowacyjnych firmach z regionu.

Praca po fizyce na UKW

Fizyczne podstawy kryminalistyki: 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego oferuje elitarne studia dla studentów, którzy wiążą swoją przyszłość z kryminalistyką. Specjalność na fizyce - fizyczne podstawy kryminalistyki uczy absolwenta posługiwania się różnymi technikami kryminalistycznymi wykorzystującymi osiągnięcia z zakresu nauk fizycznych, chemicznych i informatycznych. Upoważniają do pracy w laboratoriach: badawczych, badawczo-rozwojowych i diagnostycznych, a także do pracy w tych obszarach sektora usług, które wymagają zdolności analitycznego myślenia i stosowania modeli matematycznych, np. w bankach, ośrodkach analiz rynkowych, firmach konsultingowych, na giełdzie papierów wartościowych. 

Nowoczesne materiały dla elektroniki i energetyki:
Absolwent może podejmować pracę w innowacyjnych przedsiębiorstwach, laboratoriach naukowych szkół wyższych i zaplecza naukowo-technicznego przemysłu. Potrafi ustawicznie poszerzać swoją wiedzę i efektywnie ją wykorzystywać. Wiedza fizyczna i umiejętności, które posiadł w trakcie studiów, będą mogły być wykorzystana w nowoczesnych firmach technologicznych w Polsce i na świecie. Opanowane metody matematyczne i komputerowe otwierają możliwości zatrudnienia także w takich dziedzinach, jak bankowość, ubezpieczenia czy zarządzanie.

Warto studiować fizykę na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
Instytut Fizyki 
Al. Powstańców Wielkopolskich 2
85-090 Bydgoszcz 
www.fizyka.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych kierunku fizyka.

 1. O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona zaświadczeniem wydanym  przez dziekanat macierzystej uczelni.
 2. Kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunku fizyka, ale uzyskana ocena na dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia drugiego stopnia na podstawie oceny na dyplomie, mogą przystąpić do egzaminu pisemnego (test z zakresu treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów licencjackich kierunku fizyka). 

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych kierunków innych niż fizyka. 

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie wyniku egzaminu pisemnego (test z zakresu treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów licencjackich kierunku fizyka).
 2. Za egzamin pisemny (test) można uzyskać maksymalnie 50 punktów. 
 3. Egzamin wstępny jest zdany, jeśli kandydat uzyskał minimum 30  punktów.

Zagadnienia egzaminiacyjne

(dla absolwentów studiów wyższych kierunków innych niż wymienione w pkt. 1.)

 • Zasady dynamiki Newtona.
 • Pęd. Zasada zachowania pędu. Moment pędu.
 • Moment siły.
 • Zasada zachowania momentu pędu.
 • Zasada zachowania energii mechanicznej.
 • Zasady dynamiki dla ruchu obrotowego.
 • Ruch harmoniczny.
 • Równanie ruchu oscylatora.
 • Energia kinetyczna i potencjalna oscylatora.
 • Ruch harmoniczny tłumiony.
 • Równania Lagrange’a 2-go rodzaju.
 • Równania Hamiltona.
 • Równanie stanu gazu doskonałego.
 • Rozkład Maxwella-Boltzmana.
 • Pierwsza zasada termodynamiki.
 • Entropia i druga zasada termodynamiki.
 • Trzecia zasada termodynamiki.
 • Prawo Coulomba.
 • Natężenie pola elektrostatycznego.
 • Prawo Gaussa.
 • Potencjał pola elektrostatycznego, równanie Laplacea-Poissona.
 • Praca sił pola elektrostatycznego.
 • Prąd elektryczny.
 • Pole magnetyczne. Prawo Ampere’a.
 • Prawo Biota-Savarta.
 • Prawo indukcji Faradaya.
 • Siła Lorentza.
 • Prawo Ohma dla obwodu zamkniętego.
 • Prawo Kirchhoffa dla obwodów.
 • Układ równań Maxwell – postać różniczkowa i całkowa.
 • Efekt fotoelektryczny.
 • Energia i pęd fotonu.
 • Hipoteza de Broglie’a.
 • Zasada nieoznaczoności Heisenberga.
 • Operatory a obserwacje fizyczne.
 • Operatory pędu i energii.
 • Operator Hamiltona.
 • Równanie Schrödibgera zależne od czasu i stanów stacjonarnych.
 • Sens fizyczny funkcji falowej.
 • Kwantowy oscylator harmoniczny.
 • Orbitalny moment pędu.
 • Atom wodoru,
 • Spin elektronu.
 • Zasada Pauliego.
 • Liczby kwantowe.

Lista przedmiotów

I semestr 

Specjalność: Fizyczne podstawy kryminalistyki

 • Laboratorium fizyczne II
 • Mechanika teoretyczna
 • Fizyka ciała stałego
 • Fizyka kwantowa II
 • Lektorat z języka obcego (niemiecki, angielski, rosyjski)

Specjalność: Mikroelektronika organiczna

 • Laboratorium fizyczne II
 • Mechanika teoretyczna
 • Fizyka ciała stałego
 • Fizyka kwantowa II
 • Lektorat z języka obcego (niemiecki, angielski, rosyjski)

Specjalność: Fizyka węgla

 • Laboratorium fizyczne II
 • Mechanika teoretyczna
 • Fizyka ciała stałego
 • Fizyka kwantowa II
 • Lektorat z języka obcego (niemiecki, angielski, rosyjski)

II semestr

Specjalność: Fizyczne podstawy kryminalistyki

 • Laboratorium fizyczne II
 • Miernictwo komputerowe
 • Klasyczna i kwantowa fizyka statyczna
 • Mechanika kwantowa
 • Chemia obliczeniowa
 • Metody fizyczne w kryminalistyce
 • Wstęp do mechaniki wybuchu
 • Wykład fakultatywny
 • Spektroskopia defektów
 • Nowoczesna inżynieria materiałowa
 • Fizyka powierzchni w kryminalistyce
 • Fizyka środowiska
 • Laboratorium kryminalistyczne II
 • Podstawy balistyki II

Specjalność: Mikroelektronika organiczna

 • Laboratorium fizyczne II
 • Miernictwo komputerowe
 • Klasyczna i kwantowa fizyka statystyczna
 • Mechanika kwantowa
 • Chemia ogólna
 • Laboratorium chemiczne
 • Elektronika
 • Teoria układów wieloelektronowych
 • Spektroskopia defektów
 • Pracownia elektroniczna
 • Wykład fakultatywny

Specjalność: Fizyka węgla

 • Laboratorium fizyczne II
 • Miernictwo komputerowe
 • Klasyczna i kwantowa fizyka statystyczna
 • Mechanika kwantowa
 • Chemia ogólna
 • Laboratorium chemiczne
 • Elektronika
 • Teoria układów wieloelektronowych
 • Spektroskopia defektów
 • Pracownia elektroniczna
 • Wykład fakultatywny

III semestr 

Specjalność: Fizyczne podstawy kryminalistyki

 • Programowanie LabView
 • Systemy akwizycji i opracowywania danych
 • Spektroskopia atomowa i molekularna
 • Wychowanie fizyczne
 • Podstawy kryminalistyki II
 • Wstęp do kryminologii II
 • Podstawy kryptologii II
 • Seminarium magisterskie
 • Fizyka cienkich warstw
 • Wstęp do mechaniki wybuchu

Specjalność: Mikroelektronika organiczna

 • Program LabView
 • Systemy akwizycji i opracowania danych
 • Spektroskopia atomowa i molekularna
 • Wychowanie fizyczne
 • Ochrona środowiska
 • Fizyka heterostruktur organicznych
 • Pracownia cienkowarstwowych struktur organicznych
 • Seminarium magisterskie

Specjalność: Fizyka węgla

 • Program LabView
 • Systemy akwizycji i opracowania danych
 • Spektroskopia atomowa i molekularna
 • Wychowanie fizyczne
 • Ochrona środowiska
 • Fizyka fazy skondensowanej
 • Pracownia fizyki fazy skondensowanej
 • Seminarium magisterskie

IV semestr

Specjalność: Fizyczne podstawy kryminalistyki

 • Detektory wielkości nieelektrycznych
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Wykład monograficzny w j. angielskim
 • Seminarium magisterskie 
 • Metody elektryczne w badaniach cienkich warstw
 • Pracownia cienkowarstwowych struktur organicznych

Specjalność: Mikroelektronika organiczna

 • Detektory wielkości nieelektrycznych
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Metody spektroskopowe struktur organicznych
 • Wykład monograficzny w j. angielskim
 • Seminarium magisterskie

Specjalność: Fizyka węgla

 • Detektory wielkości nieelektrycznych
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Metody spektroskopowe struktur organicznych
 • Wykład monograficzny w j. angielskim
 • Seminarium magisterskie 

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom fizyki:

Fizyka