Filologia polska

studia drugiego stopnia (magisterskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) brak
Studia magisterskie trwają 2 lata

Sieć, media, edytorstwo komputerowe - obszary dla nowoczesnego specjalisty od języka

Na studia przyjmowani są absolwenci studiów wyższych pierwszego stopnia kierunku filologia polska oraz innych kierunków studiów. Kontynuuj studia z filologii polskiej na studiach drugiego stopnia. Zdobądź dodatkowe umiejętności, wybierając jedną z trzech specjalności.

Specjalności:

 • Edytorstwo naukowe: na tej specjalności zapoznasz się z zagadnieniami z zakresu tekstologii, edytorstwa naukowego oraz warsztatu redaktora naukowego. Dzięki temu zdobędziesz pogłębioną i wysoce specjalistyczną wiedzę na temat analizy postaci i wariantów tekstu. Będziesz znał podstawowe elementy komentarzy edytorskich tekstów dawnych i współczesnych oraz sposoby i metody ich opracowywania. Zdobędziesz także wiedzę z zakresu szeroko pojętego aparatu krytycznego, towarzyszącego rozmaitym wydawnictwom.
 • Glottodydaktyka: specjalność w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego (glottodydaktyka) przygotowuje do nauczania języka polskiego jako obcego z uzyskaniem w ramach modułu nauczycielskiego (płatnego) uprawnień do pracy w zawodzie polonisty na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz w szkole ponadgimnazjalnej.

Gdzie możesz znaleźć pracę po filologii polskiej na UKW

Absolwenci filologii polskiej na UKW pracują w agencjach Public Relations, agencjach reklamowych, ośrodkach animacji kultury. Bardzo często swoją ścieżkę zawodową kierują też do świata mediów, podejmując pracę w rozgłośniach radiowych, gazetach, telewizjach, redakcjach czasopism. Wielu absolwentów filologii polskiej UKW pracuje także w firmach poligraficznych czy studiach DTP. Możesz uzyskać również kwalifikacje nauczycielskiego po ukończeniu dodatkowego modułu nauczycielskiego (płatnego) oraz przygotowanie do nauczania języka polskiego jako języka obcego.

Warto studiować filologię polską na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Humanistyczny
Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa 
ul. Jagiellońska 11
85-067 Bydgoszcz 
www.filologiapolska-kulturoznawstwo.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

 1. Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych kierunku filologia polska oraz innych kierunków studiów.
 2. O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

Lista przedmiotów

I semestr

 • Teoria kultury
 • Motywy i konteksty literatury polskiej do 1918 r.
 • Historyczno-kulturowy kontekst polszczyzny najnowszej
 • Stylistyka i odmiany współczesnego języka polskiego
 • Regionalne zróżnicowanie polszczyzny

II semestr

 • Dzieje krytyki i refleksji literaturoznawczej
 • Dzieje teorii literatury
 • Wiedza o znakach, znaczeniach i wartościach
 • Seminarium magisterskie

Przedmioty dla specjalności: edytorstwo naukowe

 • Edytorstwo naukowe
 • Tekstologia
 • Edytorstwo dzieł dawnych
 • Edytorstwo dzieł współczesnych

Przedmioty dla specjalności: nauczanie języka polskiego jako obcego (glottodydaktyka)

 • Język polski poza granicami kraju
 • Metodyka nauczania kultury

III semestr

 • Współczesna krytyka i refleksja literaturoznawcza
 • Komparatystyka
 • Teorie językoznawcze XX i XXI wieku i kierunki współczesnej lingwistyki
 • Seminarium magisterskie
 • Wychowanie fizyczne

Przedmioty dla specjalności: edytorstwo naukowe

 • Edytorstwo dzieł dawnych
 • Edytorstwo dzieł współczesnych
 • Redakcja wydawnictw

Przedmioty dla specjalności: nauczanie języka polskiego jako obcego (glottodydaktyka)

 • Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego
 • Testowanie i certyfikacja  

IV semestr

 • Kluczowe problemy literatury XX i XXI wieku
 • Etnolingwistyka
 • Kultura żywego słowa
 • Seminarium magisterskie

Przedmioty dla specjalności: edytorstwo naukowe 

 • Edytorstwo dzieł dawnych
 • Edytorstwo dzieł współczesnych
 • Redakcja wydawnictw

Przedmioty dla specjalności: nauczanie języka polskiego jako obcego (glottodydaktyka)

 • Metodyka nauczania języka polskiego dzieci polskich za granicą
 • Praktyka glottodydaktyczna równoległa

 

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom filologii polskiej:

Filologia polska