Pedagogika o spec. edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne

studia drugiego stopnia (magisterskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 1600 zł za semestr
Studia magisterskie trwają 2 lata

Zostań specjalistą od trudnych sytuacji

Na tę specjalność zapraszamy osoby, które lubią ekstremalne wyzwania i nie boją się pracy z trudnymi zjawiskami takimi jak walka z żywiołami lub sytuacje zagrożenia międzynarodowego. Na zajęciach otrzymasz wiedzę z zakresu rozpoznawania zagrożeń, walki z nimi i usuwania ich skutków. Na studiach zdobędziesz praktyczną wiedzę i umiejętności dotyczące zagrożeń w różnych obszarach bezpieczeństwa publicznego oraz cywilnego takich jak awarie przemysłowe, wypadki komunikacyjne czy też klęski żywiołowe. Nauczysz się, jak zarządzać bezpieczeństwem w dużych strukturach i działać w sytuacjach kryzysowych.

Gdzie możesz znaleźć pracę po pedagogice o sp. edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne na UKW

Studiując pedagogikę na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego nie musisz się jednak martwić o znalezienie pracy po studiach, bo nasi absolwenci są najczęściej wybierani przez pracodawców w Bydgoszczy. Dzięki tym studiów znajdziesz  zatrudnienie w administracji publicznej, służbach specjalnych, inspekcjach, strażach, a także prywatnych firmach zajmujących się bezpieczeństwem.

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do podjęcia pracy jako:

 • pracownik administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, instytucji współpracujących z Unią Europejską oraz placówek oświatowych realizujących program ścieżek edukacyjnych wspomagających edukację obywatelską, na stanowiskach związanych z obronnością i bezpieczeństwem publicznym,
 • funkcjonariusz lub pracownik cywilny służb mundurowych (Wojsko, Policja, Straż Graniczna, ABW, Służba Więzienna, Państwowa Straż Pożarna),
 • koordynator do spraw bezpieczeństwa w placówkach oświatowych, zakładach pracy
  pracownik specjalistycznego centrum zarządzania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Warto studiować pedagogikę na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Instytut Pedagogiki
ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
www.pedagogika.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

 • O przyjęciu kandydata decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni. 
 • Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych kierunków: pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, logopedia, historia, administracja, politologia, socjologia, wojskoznawstwo, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo i higiena pracy, inżynieria bezpieczeństwa, innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną, praca socjalna.

Wybór specjalności na kierunku pedagogika

Wybór specjalności następuje do połowy grudnia danego roku akademickiego. Specjalność może zostać uruchomiona, jeżeli wybierze ją co najmniej 25 studentów. Pierwszeństwo wyboru danej specjalności przysługuje studentom, którzy podczas rekrutacji zadeklarowali jej wybór.

Studenci kierunku pedagogika na studiach II stopnia wszystkich specjalności* nie posiadający przygotowania pedagogicznego będą mieli możliwość uzyskania tego przygotowania zgodnie z §1, p.3 Rozporządzenia MEN z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  (…) (Dz.U nr 50, poz.400 z późn. zm.) w ramach dodatkowego, częściowo odpłatnego modułu przygotowania pedagogicznego.

*nie dotyczy specjalności ogólnopedagogicznej, w ramach której studenci uzyskują przygotowanie pedagogiczne


Lista przedmiotów

I semestr

 • Pedagogika ogólna
 • Andragogika
 • Pedagogika porównawcza
 • Ogólna metodologia nauk z elementami logiki

 • Antropologia kulturowa
 • Współczesne koncepcje filozofii i etyki
 • Współczesne problemy socjologii
 • Współczesne problemy psychologii

II semestr

 • Pedagogika ogólna
 • Kierunki i nurty współczesnej pedagogiki
 • Jakościowe badania pedagogiczne

 • Ilościowe badania pedagogiczne

 • Moduły zajęć do wyboru (moduły zajęć specjalnościowych):
  • Diagnoza społeczności lokalnych i monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa
  • Współczesne problemy bezpieczeństwa publicznego
 • Język obcy
 • Seminarium magisterskie

 III semestr

 • Moduły zajęć do wyboru (moduły zajęć specjalnościowych):
  • Etyka zarządzania zespołami ludzkimi
  • Komunikacja społeczna w sytuacjach zagrożenia
  • Wybrane zagadnienia edukacji obywatelskiej
  • Zarządzanie systemami bezpieczeństwa publicznego
 • Seminarium magisterskie

 IV semestr

 • Moduły zajęć do wyboru (moduły zajęć specjalnościowych):
  • Historia bezpieczeństwa publicznego w Polsce
  • Instytucje dialogu społecznego
  • Organizacje pozarządowe a bezpieczeństwo społeczności lokalnych
  • Prawa człowieka z elementami międzynarodowego prawa humanitarnego
  • Problemy bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
  • Warsztaty z ratownictwa drogowego
 • Seminarium magisterskie
Dodatkowo:
 • Szkolenie BHP w wymiarze 4 godz. na początku I semestru
 • Realizacja praktyk - 80 h

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom pedagogiki:

Pedagogika o spec. edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne