Pedagogika z modułem edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne

studia drugiego stopnia (magisterskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 1600 zł za semestr
Studia magisterskie trwają 2 lata

Zostań specjalistą od trudnych sytuacji

Na tę specjalność zapraszamy osoby, które lubią ekstremalne wyzwania i nie boją się pracy z trudnymi zjawiskami takimi jak walka z żywiołami lub sytuacje zagrożenia międzynarodowego. Na zajęciach otrzymasz wiedzę z zakresu rozpoznawania zagrożeń, walki z nimi i usuwania ich skutków. Na studiach zdobędziesz praktyczną wiedzę i umiejętności dotyczące zagrożeń w różnych obszarach bezpieczeństwa publicznego oraz cywilnego takich jak awarie przemysłowe, wypadki komunikacyjne czy też klęski żywiołowe. Nauczysz się, jak zarządzać bezpieczeństwem w dużych strukturach i działać w sytuacjach kryzysowych.

Gdzie możesz znaleźć pracę po pedagogice z modułem edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne na UKW

Studiując pedagogikę na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego nie musisz się jednak martwić o znalezienie pracy po studiach, bo nasi absolwenci są najczęściej wybierani przez pracodawców w Bydgoszczy. Dzięki tym studiów znajdziesz  zatrudnienie w administracji publicznej, służbach specjalnych, inspekcjach, strażach, a także prywatnych firmach zajmujących się bezpieczeństwem.

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do podjęcia pracy jako:

 • pracownik administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, instytucji współpracujących z Unią Europejską oraz placówek oświatowych realizujących program ścieżek edukacyjnych wspomagających edukację obywatelską, na stanowiskach związanych z obronnością i bezpieczeństwem publicznym,
 • funkcjonariusz lub pracownik cywilny służb mundurowych (Wojsko, Policja, Straż Graniczna, ABW, Służba Więzienna, Państwowa Straż Pożarna),
 • koordynator do spraw bezpieczeństwa w placówkach oświatowych, zakładach pracy
  pracownik specjalistycznego centrum zarządzania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Warto studiować pedagogikę z modułem edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Instytut Pedagogiki
ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
www.pedagogika.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

 • O przyjęciu kandydata decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni. 
 • Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych kierunków: pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, logopedia, historia, administracja, politologia, socjologia, wojskoznawstwo, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo i higiena pracy, inżynieria bezpieczeństwa, innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną, praca socjalna.

Wybór modułu na kierunku pedagogika

Wybór modułu następuje w trakcie pierwszego roku studiów. Moduł może zostać uruchomiony, jeżeli wybierze go co najmniej 25 studentów. Pierwszeństwo wyboru danego modułu przysługuje studentom, którzy podczas rekrutacji zadeklarowali jego wybór.


Lista przedmiotów 2019/2020

Nowa lista przedmiotów zostanie podana wkrótce.

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom pedagogiki:

Pedagogika z modułem edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne