Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

studia drugiego stopnia (magisterskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) brak
Studia magisterskie trwają 2 lata

Ucz się od najlepszych

Idealny kandydat na studia na kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej jest absolwentem studiów I stopnia i zrealizował efekty kształcenia z obszaru sztuk - sztuki muzyczne. Dobrym kandydatem jest również osoba posiadająca wiedzę i umiejętności gry na instrumencie lub śpiewu na poziomie szkoły muzycznej I stopnia.
Na Wydziale Edukacji Muzycznej kształcimy muzyków - wykonawców i dyrygentów prowadzących różnorodne zespoły muzyczne, animatorów kultury muzycznej oraz nauczycieli w zakresie szeroko pojętej edukacji muzycznej. Na UKW zdobędziesz wiedzę praktyczną i teoretyczną potrzebną do prowadzenia zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w szkolnictwie ogólnokształcącym na poziomie ponadpodstawowym zgodnie ze Standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Rozporządzanie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. - Dz. U nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).
Nasi studenci już na studiach zdobywają doświadczenie i obycie sceniczne, występują w zespołach muzycznych, tworzą Chór Akademicki, wyjeżdżają na międzynarodowe konkursy i festiwale. Niezwykle ważne jest to, że zajęcia na UKW prowadzą artyści (instrumentaliści, śpiewacy i wokaliści, dyrygenci, kompozytorzy) i naukowcy (z zakresu teorii, edukacji i animacji muzyki) z bogatym doświadczeniem pedagogicznym i scenicznym, koncertujący na cały świecie. To właśnie na UKW możesz uczyć się od najlepszych muzyków i praktyków.

Specjalności:

 • edukacja muzyczna, prowadzenie zespołów muzycznych z animacją w kulturze: Absolwent specjalności edukacja muzyczna, prowadzenie zespołów muzycznych z animacją w kulturze posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie ze Standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Rozporządzanie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. - Dz. U nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz gry na wybranym instrumencie (lub śpiewu) i realizacji koncertów z zakresu szeroko pojętej muzyki estradowej. Jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej działalności artystycznej, jako solista i członek różnych zespołów muzycznych. Posiada odpowiednią wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do podjęcia pracy muzyka (wokalisty) w amatorskich i profesjonalnych zespołach muzycznych. Absolwent dysponuje kwalifikacjami w zakresie prowadzenia szkolnych i pozaszkolnych zespołów muzycznych oraz z zakresu zadań animatora kultury muzycznej i zarządzania instytucjami kultury muzycznej. Jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej pracy artystycznej, animacyjnej i kulturotwórczej w zakresie szeroko pojętej edukacji i animacji kultury. Posiada odpowiednią wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do podjęcia pracy w ośrodkach i domach kultury, a także innych instytucjach samorządowych i społecznych, których działalność koncentruje się na kulturze. Posiada odpowiednie kwalifikacje do organizacji i przeprowadzania artystycznych projektów animacyjnych.
 • edukacja muzyczna, animacja i zarządzanie w kulturze muzycznej: Absolwent specjalności edukacja muzyczna, animacja i zarządzanie w kulturze muzycznej posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie ze Standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Rozporządzanie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. - Dz. U nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz z zakresu animatora kultury muzycznej i zarządzania instytucjami kultury muzycznej. Jest przygotowany do podjęcia pracy animacyjnej i kulturotwórczej w zakresie szeroko pojętej edukacji i animacji kultury. Posiada odpowiednią wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do podjęcia pracy w ośrodkach i domach kultury, a także innych instytucjach samorządowych i społecznych, których działalność koncentruje się na kulturze. Posiada odpowiednie kwalifikacje do organizacji i przeprowadzania artystycznych projektów animacyjnych oraz prowadzenia szkolnych i pozaszkolnych zespołów artystycznych.

Specjalność Edukacja muzyczna jest podstawową specjalnością realizowaną na kierunku. Specjalności Prowadzenie zespołów muzycznych z animacją w kulturze lub Animacja i zarządzanie w kulturze muzycznej wybierane są po I semestrze.

Gdzie możesz znaleźć pracę po edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej II stopnia na UKW

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ma na celu wykształcenie wykwalifikowanych nauczycieli, instrumentalistów i wokalistów, instruktorów i dyrygentów oraz animatorów kultury na potrzeby rynku pracy. Już od kilku lat notujemy wzrost zainteresowania nauką gry na instrumentach, a także nauką śpiewu i wspólnym muzykowaniem. Poziom gwarantujący sukces w branży muzycznej, zarówno zespołom jak i solistom zależy od jakości zdobytej w toku kształcenia wiedzy i umiejętności oraz poziomu wykształcenia nauczycieli oraz instruktorów.

Warto studiować edukację artystyczną w zakresie sztuki muzycznej II stopnia na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Edukacji Muzycznej
ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
www.muzyka.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, jak i kierunków innych niż edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.
Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie wyniku egzaminu praktycznego, który jest sprawdzianem:

jednej wymienionej sprawności do wyboru:

 • gry na instrumencie (proponuje się wykonanie co najmniej dwóch utworów o zróżnicowanym charakterze); Proponuje się, aby kandydaci grający na fortepianie przygotowali sonatę lub sonatinę (przynajmniej jedną część), utwór polifoniczny, etiudę i utwór dowolny,
 • śpiewu (wykonanie co najmniej dwóch utworów o zróżnicowanym charakterze, solo lub z akompaniamentem),
 • lub dyrygowaniu dwóch utworów o zróżnicowanym charakterze.

UWAGA! Kandydaci na studia: instrumenty inne niż fortepian, inne urządzenia muzyczne, np. wzmacniacze do gitar i wokalu, mikrofony wokalowe i akompaniatorów kandydaci zapewniają we własnym zakresie. W razie jakichkolwiek wątpliwości bądź zapytań bardzo prosimy o kontakt z Wydziałem Edukacji Muzycznej.  

oraz sprawdzenie predyspozycji muzycznych:

 • słuchu muzycznego (sprawdzian ten opiera się przede wszystkim na rozróżnieniu i śpiewaniu interwałów, akordów i ćwiczeń zawartych w Solfeżu),
 • sprawności manualno-głosowej (proponuje się, aby kandydat przygotował utwór bądź utwory wokalne lub wokalno-instrumentalne, tzn. z akompaniamentem. Jednocześnie sprawdzian ten zawiera w sobie elementy taktowania na 2, 3 i 4), Osoby, które w sprawności do wyboru wybrały śpiew wykonują również w tym zakresie przygotowany przez siebie utwór wokalny,

 • poczucia rytmu i sprawności rytmicznej (sprawdzian ten opiera się przede wszystkim na rozpoznaniu, powtarzaniu, zapisywaniu i odczytywaniu ćwiczeń rytmicznych zawartych w Solfeżu).

Za każdą sprawność i umiejętność kandydat może uzyskać maksymalnie 10 punktów. Za egzamin praktyczny można uzyskać maksymalnie 40 punktów. Egzamin jest zdany, jeśli kandydat uzyskał co najmniej 24 punkty, nie mniej niż 6 za każdą sprawność i umiejętność muzyczną.

 


Lista przedmiotów 2019/2020

Nowa lista przedmiotów zostanie podana wkrótce.

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom edukacji artystycznej:

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej