Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

studia drugiego stopnia (magisterskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) brak
Studia magisterskie trwają 2 lata

Zostań specjalistą mediów, PR, promocji i reklamy!

Dziennikarstwo i komunikację społeczna na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy to propozycja dla wszystkich zainteresowanych mediami, komunikacją społeczną, multimediami, reklamą i public relations. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na ten kierunek powinni być dociekliwi i łatwo nawiązywać kontakty interpersonalne. Cenna jest umiejętność koncentracji uwagi i pracy w szybkim tempie pod presją czasu. Już na studiach możesz zdobywać cenne doświadczenie w studenckich mediach: Radiu Uniwersytet, gazetach studenckich czy przygotowując materiały w studiu telewizyjnym.

Specjalności:

 • reklama, promocja, rzecznictwo prasowe: Postępujący w szybkim tempie rozwój nowoczesnych technologii stawia przed przyszłym dziennikarzem czy specjalistą komunikacji nowe zadania i wyzwania. Podstawę wiedzy stanowią przedmioty dotyczące mediów oraz poprawnego i sprawnego posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie. Duże znaczenie mają zajęcia zapoznające z warsztatem pracy dziennikarza, gatunkami dziennikarskimi oraz praktyki zawodowe, które zapewnią praktyczne umiejętności. Studia na specjalności reklama, promocja, rzecznictwo prasowe na UKW przygotowują do wykonywania zawodów związanych z szeroko rozumianą komunikacją społeczną: rzecznika prasowego, specjalisty ds. promocji, specjalisty ds. reklamy, jak też fachowca ds. nowych aktywności związanych z ekspansją środków masowego komunikowania w życiu społecznym.
 • dziennikarstwo międzynarodowe i nowe media/international journalism and new media: Specjalność dwujęzyczna. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim i polskim. Specjalność ta przygotowuje do pracy w lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych środkach masowego przekazu, a także w zagranicznych mediach polonijnych (zarówno tradycyjnych, jak i tych działających online). W trakcie studiów student uczy się czytać teksty anglojęzyczne ze zrozumieniem oraz rozumieć wypowiedzi ustne w języku angielskim (przekazy telewizyjne i radiowe) uwzględniając różne akcenty (brytyjski, amerykański, australijski). Program specjalności przygotowuje studenta do redagowania tekstów politycznych i społecznych (reportaży, sprawozdań) w oparciu o media anglojęzyczne oraz do przeprowadzania wywiadów w języku angielskim. Absolwent zna język angielski na poziomie zaawansowanym, potrafi zdobywać informacje w języku angielskim, a także krytycznie je analizować i weryfikować ich obiektywność. Absolwent potrafi rzetelnie i obiektywnie relacjonować wydarzenia i przekazywać informacje z zagranicy odbiorcom polskim oraz informacje z Polski odbiorcom anglojęzycznym niezależnie od swych poglądów, potrafi też podmiotowo traktować odbiorcę, pozostawiając mu prawo do własnych poglądów i oceny informacji. Specjalność daje możliwość zapoznania się ze specyfiką mediów anglojęzycznych oraz nowych mediów (portali społecznościowych, dziennikarstwem online), z prawem międzynarodowym, anglojęzycznymi przekazami telewizyjnymi, radiowymi i prasowymi, a także wyposaża studenta w informacje dotyczące stosunków międzynarodowych, w znajomość podstawowych zasad etyki dziennikarskiej oraz w podstawowe zasady dyplomacji publicznej. Kandydaci powinni znać język angielski na poziomie średnio zaawansowanym (oscylującym wokół poziomu B1, tj. poziom matury z języka angielskiego). 

Gdzie możesz znaleźć pracę po dziennikarstwie i komunikacji społecznej na UKW

Po ukończeniu dziennikarstwa i komunikacji społecznej na UKW w Bydgoszczy absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w: redakcjach informacyjnych mediów masowych oraz agencjach prasowych, firmach świadczących usługi internetowe, domach mediowych, agencjach artystycznych, reklamowych, public relations i promocyjnych, firmach wytwórczych i producenckich, placówkach upowszechniania informacji i kultury, instytucjach i organizacjach działających w sferze publicznej i utrzymujących kontakty z mediami.

Warto studiować dziennikarstwo i komunikację społeczną na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Humanistyczny
Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej
ul. M. K. Ogińskiego 16
85-092 Bydgoszcz
www.dziennikarstwo.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

 1. Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz absolwentów studiów wyższych innych kierunków.
 2. O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.
 3. Na studia drugiego stopnia przyjmowani są w pierwszej kolejności absolwenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, którzy ukończyli studia w roku akademickim 2014/2015 i z toku studiów uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0.

Lista przedmiotów

I semestr 

 • Historia mediów i mediatyzacji
 • Współczesne formy dziennikarskie i formaty medialne
 • Pragmatyka językowa
 • Komunikacja międzynarodowa i międzykulturowa
 • Analiza dyskursu medialnego
 • Metodologia badań mediów i komunikacji
 • Warsztat prasowy – dziennikarstwo on-line
 • Zarządzanie projektami
 • Język wartości
 • Język i kultura w nowych mediach
 • Krytyka literacka, teatralna i filmowa

II semestr 

 • Teoria i praktyka komunikowania masowego
 • Reportaż radiowy
 • Krytyka literacka, teatralna i filmowa
 • Seminarium magisterskie
 • Praktyka zawodowa 

Przedmioty dla specjalności: reklama promocja, rzecznictwo prasowe

 • Teoretyczne podstawy reklamy
 • Komunikacja marketingowa
 • Etyka reklamy i PR
 • Techniki perswazyjne w reklamie
 • Analiza przekazów reklamowych

Przedmioty dla specjalności: International journalism and new media 

 • Global and alternative media
 • British and American media
 • Prawo międzynarodowe
 • PNJA – sprawności zintegrowane
 • Current international news analysis

III semestr

 • Publicystyka telewizyjna
 • Techniki perswazyjne w mediach
 • Dziennikarstwo lokalne
 • Seminarium magisterskie
 • Praktyka zawodowa

Przedmioty dla specjalności: reklama promocja, rzecznictwo prasowe

 • Prawne aspekty reklamy i PR
 • Promocja miasta, regionu i państwa
 • Techniki perswazyjne w reklamie
 • Media relations i rzecznictwo prasowe
 • Analiza przekazów reklamowych

Przedmioty dla specjalności: International journalism and new media 

 • Media and new media studies
 • PNJA – sprawności zintegrowane
 • Stosunki międzynarodowe
 • News writing, intervieving and reporting
 • Current international news analysis

IV semestr 

 • Prawne aspekty funkcjonowania mediów
 • Dziennikarstwo i polityka w nowych mediach
 • Seminarium magisterskie
 • Praktyka zawodowa

Przedmioty dla specjalności: reklama promocja, rzecznictwo prasowe

 • Realizacja filmu reklamowego
 • Negocjacje i mediacje
 • e-PR
 • PR i marketing polityczny
 • Analiza przekazów reklamowych

Przedmioty dla specjalności: International journalism and new media

 • Data journalism – new media project
 • Online journalism
 • New media, conflicts and environment
 • International investigative journalism
 • Current international news analysis

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom dziennikarstwa i komunikacji społecznej:

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna