Pedagogika o spec. animacja społeczno-kulturalna i zarządzanie projektami

studia drugiego stopnia (magisterskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 1600 zł za semestr
Studia magisterskie trwają 2 lata

Animatorzy kultury są poszukiwani na rynku pracy

Kontynuuj studia z pedagogiki o spec. animacja społeczno-kulturowa na II stopniu. Z myślą o Was stworzyliśmy nowatorski i profesjonalny program studiów. Wybór spośród wielu obszarów studiów stwarza nie tylko okazję do realizacji własnych zainteresowań i predyspozycji studenta, przekutą na określone kwalifikacje zawodowe, pozwalające odnaleźć się na obecnym rynku pracy. Studia na UKW przygotowują również do twórczego tworzenia tego rynku, poprzez samozatrudnienie i uruchamianie przedsiębiorczych inicjatyw dających zatrudnienie innym. W ten sposób studia będące realizacją efektów kształcenia na kierunku Pedagogika stają się istotną podstawą rozwoju gospodarczego naszego kraju.

Gdzie możesz znaleźć pracę po pedagogice o spec. zarządzanie projektami w animacji społeczno-kulturowej na UKW

Absolwenci specjalności zarządzanie projektami kulturowymi mogą podjąć pracę we wszystkich instytucjach życia społecznego i kulturalnego w skali lokalnej, krajowej i europejskiej, w których istotną rolę odgrywają elementy kulturowe i edukacyjne, jak:

 • osoba zarządzająca projektami kulturalnymi,
 • osoba zajmująca się organizacją imprez kulturalnych,
 • menedżer w sektorze kultury (instytucje kultury, organizacje pozarządowe, placówki oświatowe), osoba zajmująca się organizacją imprez kulturalnych,
 • osoba zarządzająca projektami w takich instytucjach jak: - domy, ośrodki i centra kultury oraz inne instytucje kulturalne,
 • ośrodki amatorskiego ruchu artystycznego,
 • kluby muzyczne i studenckie,
 • działy szkoleniowe firm, działy HR,
 • działy edukacyjne muzeów, galerii, centrów sztuk,
 • agencje koncertowe i artystyczne,
 • teatry,
 • kina,
 • media: radio, prasa, telewizja,
 • agencje public relations,
 • agencje eventowo-marketingowe
 • organizacje zajmujące się fundrisingiem,
 • instytucje samorządu lokalnego i organizacje pozarządowe oraz wspólnoty środowiskowe.

W powyższych instytucjach absolwent może zgodnie z klasyfikacją zawodów pracować m.in. na takich stanowiskach, jak:

 • 235911 Pedagog animacji kulturalnej,
 • 235916 Animator czasu wolnego młodzieży (pracownik młodzieżowy),
 • 121904 Kierownik projektu.

Ponadto, absolwenci posiadający przygotowanie pedagogiczne mogą pracować w pałacach młodzieży.

Warto studiować pedagogikę o spec. zarządzanie projektami w animacji społeczno-kulturowej na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Pedagogiki i Psychologii 
ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz 
www.pedagogika.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady:

 • O przyjęciu kandydata decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni. 
 • Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych kierunków: pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, logopedia, praca socjalna, socjologia, polityka społeczna, kulturoznawstwo, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, edukacja artystyczna w zakresie sztuki plastycznej, socjologia i kierunków pokrewnych wyżej wymienionym.


Wybór specjalności na kierunku pedagogika

Wybór specjalności następuje do połowy grudnia danego roku akademickiego. Specjalność może zostać uruchomiona, jeżeli wybierze ją co najmniej 25 studentów. Pierwszeństwo wyboru danej specjalności przysługuje studentom, którzy podczas rekrutacji zadeklarowali jej wybór.

Studenci kierunku pedagogika na studiach II stopnia wszystkich specjalności* nie posiadający przygotowania pedagogicznego będą mieli możliwość uzyskania tego przygotowania zgodnie z §1, p.3 Rozporządzenia MEN z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  (…) (Dz.U nr 50, poz.400 z późn. zm.) w ramach dodatkowego, częściowo odpłatnego modułu przygotowania pedagogicznego.

*nie dotyczy specjalności ogólnopedagogicznej, w ramach której studenci uzyskują przygotowanie pedagogiczne


Lista przedmiotów

I semestr 

 • Pedagogika ogólna
 • Andragogika
 • Pedagogika porównawcza
 • Ogólna metodologia nauk z elementami logiki

 • Antropologia kulturowa
 • Współczesne koncepcje filozofii i etyki
 • Współczesne problemy socjologii
 • Współczesne problemy psychologii

II semestr 

 • Pedagogika ogólna
 • Kierunki i nurty współczesnej pedagogiki
 • Jakościowe badania pedagogiczne

 • Ilościowe badania pedagogiczne

 • Moduły zajęć do wyboru (moduły zajęć specjalnościowych):
  • Koncepcje i nurty współczesnej animacji społeczno-kulturowej
  • Socjologia kultury
  • Wprowadzenie do zarządzania projektami kulturowymi
 • Język obcy
 • Seminarium magisterskie

III semestr 

 • Moduły zajęć do wyboru (moduły zajęć specjalnościowych):
  • Pedagogika twórczości
  • Zarządzanie i komunikacja w zespole
  • Projekty w edukacji międzykulturowej
  • Podstawy prawa w zarządzaniu projektem
 • Seminarium magisterskie

IV semestr

 • Moduły zajęć do wyboru (moduły zajęć specjalnościowych):
  • Biznesplan
  • Źródła i sposoby finansowania projektów
  • Zarządzanie ryzykiem i ewaluacja projektów
  • Organizacje pozarządowe
  • Partnerstwo instytucji kultury i biznesu
  • Projekty animacyjne w turystyce krajowej i międzynarodowej
  • Marketing w animacji społeczno-kulturowej
 • Seminarium magisterskie
Dodatkowo:
 • Szkolenie BHP w wymiarze 4 godz. na początku I semestru
 • Realizacja: praktyk pedagogicznych - 150 h i praktyk zawodowych - 80 h

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom pedagogiki:

Pedagogika o spec. animacja społeczno-kulturalna i zarządzanie projektami