Filologia o spec. lingwistyka stosowana j. angielski z j. rosyjskim

studia drugiego stopnia (magisterskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia magisterskie trwają 2 lata

Biznes potrzebuje lingwistów

Kontynuuj studia filologiczne z języka angielskiego i rosyjskiego na drugim stopniu studiów (magisterskich uzupełniających). Zdobyte umiejętności pozwolą Ci posługiwać się językiem angielskim i rosyjskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, zapewnią wysoki poziom specjalistyczny potrzebny wielu firmom działającym na rynkach międzynarodowych. Po studiach na UKW można uzyskać kwalifikacje tłumacza przysięgłego.

Gdzie możesz znaleźć pracę po filologii o spec. lingwistyka stosowna j. angielski z j. rosyjskim na UKW

Absolwenci filologii o specjalności lingwistyka stosowna j. angielski z j. rosyjskim na UKW mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w placówkach kulturalno-oświatowych, domach kultury, redakcjach czasopism, wydawnictwach, turystyce, środkach masowego przekazu, biurach tłumaczeń, w przedsiębiorstwach współpracujących z firmami zagranicznymi oraz w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka angielskiego lub rosyjskiego, jak też kultury obszaru anglo- i rosyjskojęzycznego. Po ukończeniu studiów istnieje możliwość kontynuowania nauki na  Studiach Podyplomowych Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego i Studiach Podyplomowych Kształcenia Tłumaczy Języka Angielskiego. Studia upoważniają również do wykonywania zawodu nauczyciela po wcześniejszym ukończeniu modułu nauczycielskiego (płatnego) prowadzonego przez Studium Pedagogiczne UKW.

Warto studiować filologię o spec. lingwistyka stosowana j. angielski z j. rosyjskim na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Humanistyczny
Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej
ul. Grabowa 2 
85-601 Bydgoszcz 
www.neofilologia.ukw.edu.pl

Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

[A] Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych filologia o specjalności lingwistyka stosowana (język angielski z językiem rosyjskim lub język rosyjski z językiem angielskim), filologia o specjalności język angielski z językiem rosyjskim lub język rosyjski z językiem angielskim. 

 1. O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejnościocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.
 2. Kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunkach wymienionych w pkt.1, ale uzyskana ocena na dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia drugiego stopnia na podstawie oceny na dyplomie mogą przystąpić do egzaminu (test z zakresu treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów licencjackich kierunku filologia, sp. lingwistyka stosowana (język angielski z językiem rosyjskim). 

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych kierunków i specjalności innych niż wymienione w pkt. A.

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie wyniku egzaminu pisemnego (test z zakresu treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów licencjackich kierunku filologia, sp. lingwistyka stosowana (język angielski z językiem rosyjskim).
 2. Za egzamin pisemny (test) można uzyskać maksymalnie 50 punktów.
 3. Egzamin wstępny jest zdany jeśli kandydat uzyskał minimum 30 punktów.

Zakres zagadnień egzaminiacyjnych

(dla absolwentów studiów wyższych kierunków innych niż wymienione w pkt. A.)

 1. praktyczna nauka języka angielskiego (wiedza na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy),
 2. praktyczna nauka języka rosyjskiego (wiedza na poziomie B2 lub C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy ),
 3. gramatyka opisowa j. angielskiego i j. rosyjskiego,
 4. językoznawstwo kontrastywne,
 5. historia krajów anglojęzycznych,
 6. historia literatury brytyjskiej,
 7. historia literatury amerykańskiej,
 8. historia literatury rosyjskiej,
 9. językoznawstwo stosowane,
 10. kultura angielskiego obszaru językowego,
 11. kultura rosyjska,
 12. podstawy translatoryki angielskiej,
 13. historia języka z elementami gramatyki opisowej.

Szczegółowe treści dostępne są w programach nauczania dla poszczególnych przedmiotów.


Lista przedmiotów

I semestr

 • Praktyczna nauka języka angielskiego:
  • Konwersacje
  • Pisanie
  • Gramatyka praktyczna
 • Praktyczna nauka języka rosyjskiego:
  • Konwersacje
  • Pisanie
  • Struktury
 • Translatoryka rosyjska
 • Teoria przekładu
 • Tłumaczenie specjalistyczne
 • Współczesna literatura anglojęzyczna
 • Metodologia badań literaturoznawczych
 • Kultura języka / Onomastyka
 • Seminarium dyplomowe

II semestr

 • Praktyczna nauka języka angielskiego:
  • Konwersacje
  • Pisanie
  • Gramatyka praktyczna
 • Praktyczna nauka języka rosyjskiego:
  • Konwersacje
  • Pisanie
  • Struktury
 • Językoznawstwo ogólne
 • Współczesna literatura anglojęzyczna
 • Metodologia badań kulturoznawczych
 • Wychowanie fizyczne
 • Kultura języka / Onomastyka
 • Wykład specjalizacyjny z zakresu  literaturoznawstwa*
 • Seminarium dyplomowe
 • Ochrona własności intelektualnej

III semestr

 • Praktyczna nauka języka angielskiego:
  • Pisanie akademickie
  • Kurs zintegrowany
 • Praktyczna nauka języka rosyjskiego:
  • Konwersacje
  • Pisanie
 • Językoznawstwo stosowane
 • Lingworealioznawstwo
 • Analiza języka mediów
 • Leksykografia rosyjska
 • Komunikacja interkulturowa
 • Wychowanie fizyczne
 • Kultura języka / Onomastyka
 • Wykład specjalizacyjny z zakresu językoznawstwa*
 • Wykład specjalizacyjny z zakresu  literaturoznawstwa*
 • Wykład specjalizacyjny z zakresu kulturoznawstwa*
 • Seminarium dyplomowe
 • Wykład monograficzny

IV semestr

 • Praktyczna nauka języka angielskiego:
  • Kurs zintegrowany
 • Praktyczna nauka języka rosyjskiego:
  • Konwersacje
 • Antropologia kultury
 • Analiza tekstów literackich (angielski/rosyjski)
 • Wychowanie fizyczne
 • Kultura języka / Onomastyka
 • Wykład specjalizacyjny z zakresu językoznawstwa*
 • Wykład specjalizacyjny z zakresu kulturoznawstwa*
 • Seminarium dyplomowe

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom lingwistyki stosowanej:

Filologia o spec. lingwistyka stosowana j. angielski z j. rosyjskim