Administracja

studia drugiego stopnia (magisterskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 1900 zł za semestr
Studia magisterskie trwają 2 lata

Zostań przyszłym menedżerem

Administracja to kierunek dla osób interesujących się prawem, które chcą poszerzać swoje umiejętności posługiwania się i interpretacją przepisów. Podczas studiów zdobędziesz umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu prawa administracyjnego, budżetowania, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej. Absolwenci mogą poszerzyć wiedzę na studiach podyplomowych oferowanych na UKW: Administracja Elektroniczna, Administracji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Administracji i Zarządzania.

Specjalności:

 • administracja samorządowa: na tej specjalności zdobędziesz merytoryczną i praktyczną wiedzę przydatną w strukturach organizacyjnych administracji lokalnej i krajowej. Studenci poznają tajniki prawa administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego oraz prawa konstytucyjnego. Nabywają również wiedzę z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego oraz prawa pracy. Wybierając te specjalność dowiesz się jak sprawnie zarządzać instytucjami samorządu.
 • bezpieczeństwo publiczne: za bezpieczeństwo publiczne odpowiada szereg organów administracji publicznej, których głównych zadaniem jest zapobieganie sytuacjom kryzysowym, reagowanie w przypadku ich wystąpienia, usuwanie ich skutków. Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu prawa administracyjnego, zarządzania oraz bezpieczeństwa publicznego (teorii bezpieczeństwa, ochrony informacji niejawnych i danych osobowych, ustroju i funkcjonowania organów ochrony bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego, ochrony osób i mienia, kryminalistyki i kryminologii, prawa penitencjarnego).

Naszym celem jest wykształcenie specjalistów, którzy będą mieli umiejętności i kompetencje do wykonywania funkcji w organach administracji publicznej związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym.

Gdzie możesz znaleźć pracę po administracji na UKW

To właśnie administracja ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania wszystkich instytucji państwowych, a także prywatnych firm. Dzięki studiom na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zdobędziesz wiedzę dotyczącą życia politycznego i gospodarczego. Zyskasz umiejętności praktyczne, umożliwiające pracę na stanowiskach wymagających znajomości regulacji prawnych i ich praktycznego zastosowania.

Absolwent administracji na UKW jest przygotowany do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej w strukturach samorządowych, służbach administracyjnych, instytucjach pozarządowych, administracji specjalnej, administracji prywatnej, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, instytucjach krajowych, a także przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE i ich organami

Warto studiować administrację  na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
Pl. Kościeleckich 8, 85-033 Bydgoszcz
www.prawoiadministracja.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady

[A] Na studia przyjmowani będą wyłącznie absolwenci studiów wyższych kierunku administracja, prawo, zarządzanie , politologia, europeistyka, ekonomia, zarządzanie regionalne, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe lub inne kierunki nauk społecznych, w których efekty kształcenia pokrywają co najmniej 50%efektów z obszarów kształcenia nauk społecznych. 

 1. O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni. 

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych kierunków innych niż wymienione w pkt. A

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie wyniku egzaminu pisemnego (test z zakresu treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów licencjackich kierunku administracja).
 2. Za egzamin pisemny (test) można uzyskać maksymalnie 50 punktów.
 3. Egzamin wstępny jest zdany, jeśli kandydat uzyskał minimum 30 punktów.

UWAGA: Do egzaminu mogą również przystąpić kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunku administracja, ale uzyskana ocena na dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia drugiego stopnia na podstawie oceny na dyplomie.

Zagadnienia egzaminiacyjne

(dla absolwentów studiów wyższych kierunków innych niż wymienione w pkt. 1.)

Prawoznawstwo

Pojęcie i działy prawoznawstwa; Pojęcie prawa i jego podziały; Funkcje prawa; System prawa; Normy prawne i przepisy prawne; Tworzenie prawa; Stosowanie prawa; Obowiązywanie prawa; Wykładnia prawa; Wnioskowanie prawa; Stosunek prawny; Praworządność.

Historia i ustrój samorządu terytorialnego

Teorie powstania samorządu terytorialnego; społeczeństwo obywatelskie i partycypacja obywatelska, rozwój lokalny, profil gminy; Odbudowa samorządu terytorialnego w Polsce po 1989 roku: a) samorząd gminny (ustawa o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990 roku; b) samorząd powiatowy (ustawa o samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 roku), c) regiony w Polsce (ustawa o samorządzie województwa z 5 czerwca 1998 roku).

Historia administracji

Podstawowe zasady organizacji nowożytnej administracji państwowej; Administracje w Polsce w okresie panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego; Struktura administracji w II Rzeczpospolitej, postępowanie administracyjne; Narodziny nowożytnej administracji w dobie absolutyzmu (na przykładzie Francji, Austrii, Prus i Rosji).

Prawo karne i prawo wykroczeń

Definicja prawa karnego i prawa wykroczeń; Pojęcia: prawo karne materialne, prawo karne procesowe, prawo karne wykonawcze; Nauki pokrewne prawu karnemu; Źródła prawa karnego i prawa wykroczeń; Budowa kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń; Zasady obowiązywania ustawy karnej pod względem czasu , miejsca i osób; Pojęcie zbrodni, występku i wykroczenia; Kto może być podmiotem przestępstwa. Warunki odpowiedzialności nieletnich i młodocianych; Odpowiedzialność karna osób prawnych i podmiotów zbiorowych; Wina w prawie karnym; Okoliczności uchylające odpowiedzialność karną; Kara kryminalna a kary spotykane w życiu społecznym; Geneza kary pozbawienia wolności i rozwój systemów penitencjarnych; Kara grzywny w prawie karnym i prawie wykroczeń; Środek karny pozbawienia praw publicznych; Zakaz prowadzenia pojazdów w prawie karnym i prawie wykroczeń; Środki probacyjne; Przedawnienie karalności i zatarcie skazania; Przestępstwa funkcjonariuszy i przeciwko funkcjonariuszom; Przestępstwa przeciwko mieniu i przestępstwa gospodarcze – charakterystyka, karalność.

Konstytucyjny system organów państwowych

Zasady demokratycznego państwa prawnego; Zasada suwerenności Narodu; Zasada podziału władzy i równoważenia się władz; Zasada pluralizmu politycznego; Podstawowe sfery kompetencji organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej; Konstytucyjny katalog wolności i praw człowieka i obywatela.

Postępowanie administracyjne

Władztwo administracyjne; Pojęcie i elementy stosunku administracyjnoprawnego; Podział prawa administracyjnego: - Typy (rodzaje) norm materialnego prawa administracyjnego, -Podział materialnego prawa administracyjnego na działy; Zakres stosowania przepisów kpa; Pojęcie strony w postępowaniu administracyjnym; Pojęcie i elementy decyzji administracyjnej; Odwołanie od decyzji w ogólnym postępowaniu administracyjnym; Organy egzekucyjne prowadzące egzekucję należności pieniężnych; Podmioty postępowania egzekucyjnego w administracji.

Prawo pracy i prawo gospodarcze

Istota telepracy; Praca tymczasowa; Podstawowe zasady prawa pracy; Samozatrudnienie; Przedsiębiorca; Działalność gospodarcza; Rejestr działalności gospodarczej; Agencja zatrudnienia; Umowy o świadczenie pracy.

Ekonomia

Podstawowe elementy gospodarki rynkowej (popyt, podaż i cena); Kategorie PKB (produktu krajowego brutto); Pieniądz i polityka pieniężna; Wzrost gospodarczy; Problem bezrobocia.

Prawo administracyjne

Definicje administracji publicznej.; Podstawowe funkcje administracji publicznej; Pojęcie i podział prawa administracyjnego; Zasady prawa administracyjnego; Stosunek administracyjno-prawny a sytuacja administracyjna; Źródła prawa administracyjnego – ich promulgacja. Prawne formy działania administracji publicznej; Ogólne podstawy ustroju administracji publicznej; Pojęcie części szczegółowej w prawie administracyjnym. Systematyka części szczegółowej.


Lista przedmiotów

I semestr

 • Zasady ustroju politycznego państwa
 • Historia myśli ustrojowo-administr. i socjol.-ekonom.
 • System ochrony prawnej w UE
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Prawo karne skarbowe
 • Socjologia organizacji
 • Prawo spółek
 • Lektorat z języka obcego nowożytnego

II semestr

 • Postępowanie sądowo-administracyjne
 • Publiczne prawo konkurencji
 • Etyka pracownika w administracji
 • Prawo papierów wartościowych
 • Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych
 • Seminarium
 • Lektorat z języka obcego nowożytnego

Specjalność: Administracja samorządowa

 • Samorząd terytorialny na świecie
 • Prawo do informacji i ochrona danych osobowych
 • Podstawy gospodarki przestrzenne
 • Zarządzanie ryzykiem

Specjalność: Bezpieczeństwo publiczne

 • Teoria bezpieczeństwa
 • Prawo wykroczeń
 • Wprowadzenie do administracji bezpieczeństwa publicznego
 • Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych

III semestr

 • Fundusze strukturalne i system finansowania projektów UE
 • Przygotowanie projektów UE
 • Prawo zobowiązań
 • Prawo wyznaniowe
 • Zadania adm. publ. w sferze ochrony środowiska
 • Administracyjno-prawny status obywatela i cudzoziemca
 • Przedmiot fakultatywny

Specjalność: Administracja samorządowa

 • Marketing terytorialny
 • Prawo budowlane

Specjalność: Bezpieczeństwo publiczne

 • Ustrój i funkcjonowanie organów ochrony bezpieczeństwa publicznego
 • Ochrona osób i mienia

IV semestr

 • Kontrola administracji
 • Seminarium

Specjalność:  Administracja samorządowa

 • Polityka regionalna
 • Finanse samorządowe
 • Gospodarka komunalna

Specjalność: Bezpieczeństwo publiczne

 • Zarządzanie kryzysowe
 • Podstawy kryminalistyki
 • Historia myśli penitencjarnej

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom administracji:

Administracja