Zasady przyjmowania cudzoziemców

Informacje ogólne

Cudzoziemcy - osoby niebędące obywatelami polskimi podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu zgodnie z zasadami obowiązującymi obywateli polskich. Pierwszym etapem rekrutacji jest rejestracja internetowa. Po wejściu na stronę: www.rekrutacja.ukw.edu.pl należy założyć konto kandydata w systemie rekrutacyjnym UKW. Cudzoziemiec na etapie rejestracji w odróżnieniu od obywateli polskich:

 1. przesyła scan dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów wraz z tłumaczeniem na język polski
 2. nie wpisuje wyników z egzaminu maturalnego i nie zamyka etapu rejestracji.

Oceny z egzaminu maturalnego/dojrzałości oraz oceny z zagranicznych dyplomów zostaną przeliczone na system oceniania właściwy systemowi polskiemu.

Wymagane dokumenty

 1. Deklaracja o podjęciu studiów.
 2. Ankieta osobowa / Podanie wydrukowane z konta kandydata.
 3. Kolorowe ksero dokumentu tożsamości uprawniającego do wjazdu na teren RP np. paszportu lub dowodu osobistego.
 4. Dokument uprawniający do podjęcia studiów w wersji oryginalnej oraz przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski lub poświadczony przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej:
  1. w przypadku studiów pierwszego stopnia (licencjackich) świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z suplementem zawierającym oceny z egzaminów maturalnych/kończących szkołę średnią;
  2. w przypadku studiów drugiego stopnia (magisterskich) dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem zawierającym oceny,
   lub ksero ww. dokumentów potwierdzone przez pracownika Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
 5. Zaświadczenie o znajomości języka polskiego (lub angielskiego w przypadku studiów w języku angielskim), tj. zaświadczenie o odbyciu kursu lub certyfikat potwierdzający kompetencje językowe.
  Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka polskiego lub angielskiego są również świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku, w jakim cudzoziemiec będzie odbywał studia.
  W przypadku braku zaświadczenia o znajomości języka polskiego lub angielskiego uczelnia sprawdza poziom kandydata i wydaje zaświadczenie o znajomości języka pozwalającej na podjęcie studiów.
 6. Kolorowa fotografia cyfrowa w postaci pliku o rozszerzeniu JPG i wymiarach 400x500 pikseli (fotografie kandydat wprowadza do systemu rekrutacyjnego z poziomu swojego konta kandydata) oraz 2 fotografie papierowe podpisane imieniem i nazwiskiem.
 7. Dowód opłaty za elektroniczną legitymację studencką i opłatę rekrutacyjną.
 8. Podpisany akt ślubowania.
 9. W przypadku kandydatów niepełnoletnich upoważnienie od opiekuna prawnego.
 10. W przypadku osób, które mają prawo do zwolnienia z opłat za usługi edukacyjne - dokument potwierdzający to prawo, na przykład Karta Polaka, certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie C1 lub ksero ww. dokumentów potwierdzone przez pracownika Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Do dnia 30.09.2019 kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne zobowiązani są dostarczyć:

 • dokument stanowiący podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia opatrzony pieczęcią apostille,
 • dokument ubezpieczenia (polisa) na wypadek choroby lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie o przystąpieniu do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ. W przypadku złożenia oświadczenia o przystąpieniu do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ zobowiązani są do przedstawienia umowy ubezpieczenia w ciągu 14 dni od rozpoczęcia roku akademickiego pod rygorem skreślenia z listy studentów.

W przypadku świadectwa ukończenia szkoły średniej lub świadectwa maturalnego, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlega uznaniu w trybie decyzji administracyjnej (legalizacji) należy przedstawić ją nie później niż do końca pierwszego semestru studiów, a w uzasadnionych przypadkach – w terminie ustalonym przez rektora uczelni albo kierownika jednostki prowadzącej studia pod rygorem skreślenia z listy studentów.

Opłaty za studia

Cudzoziemcy mogą podejmować studia odpłatnie. Wysokość czesnego za studia ustala Rektor.

Nie pobiera się opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych od:

 • obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
 • posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
 • posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 • cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kontakt

Informacji udziela Biuro Współpracy Międzynarodowej: +48 52 341 91 08, +48 52 341 91 07, e-mail:bwm@ukw.edu.pl

Opis procedury aplikacyjnej w językach angielskim oraz ukraińskim dostępny jest na stronie www.studyinbydgoszcz.pl

szczegółowe informacje

Info - co, gdzie, jak