Zasady przyjmowania cudzoziemców

Informacje ogólne

Osoby niebędące obywatelami polskimi, zwane dalej cudzoziemcami, mogą być przyjmowane na studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia), studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia, jeżeli:

 1. Wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia,
 2. Posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim, jeżeli

 1. Ukończą kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,
 2. Posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako obcego,
 3. Uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

Osoby z krajów Unii Europejskiej oraz posiadający Kartę Polaka studiują na zasadach obowiązujących obywatli polskich.

 1. Na studiach stacjonarnych podejmują kształcenie bezpłatnie. Obowiązuje ich rejestracja poprzez stronę: rekrutacja.ukw.edu.pl.
 2. Pozostali kandydaci przesyłają dokumenty bezpośrednio do Działu Dydaktyki:
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Dział Dydaktyki
  ul. Chodkiewicza 30
  85-064 Bydgoszcz
 3. Informacji udziela Biuro Współpracy Międzynarodowej - +48 52 341 91 08, +48 52 341 91 07 e-mail:bwm@ukw.edu.pl
 4. Opis procedury aplikacyjnej dostępny jest na stronie www.studyinbydgoszcz.pl.

Pełna informacja w załączniku

pobierz

Rules of admitting foreigners into study programmes at UKW

pobierz

Zarządzenie Nr 42/2015/2016  Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących naukę na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach, studiach doktoranckich i studiach podyplomowych oraz podejmujących inne formy kształcenia
pobierz

Info - co, gdzie, jak